Sellisel juhul kohustab seadus tööandjat vabastama töötaja kahju hüvitamise ja kohtukulude kandmise kohustusest ning need kohustused ise täitma. Eelöeldust tulenevalt tegi töö- ja kodukorra ajutine komisjon oma Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust. Liit tegutseb ka ametiühinguna, mille eesmärgiks on arstide töö- ja kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine. Liikmeks mitteolevad auliikmed on kohustatud järgima põhikirja sätteid ja täitma Liidu ja piirkondlike ühenduste organite otsuseid.

Ei leia, mida otsid? Võta ühendust! Mittetulundusühingu nimi on Eesti Arstide Liit.

Arvamus Jüri Adams keskendub artiklisarja "Eesti riigikogu kodukorra põhimõttelised probleemid" teises osas kodukorra arengule riigikogu VII koosseisu ajal.

Eesti Arstide Liit edaspidi nimetatud Liit on asutatud Liidu asukoht on Tartu, Eesti Vabariik. Liit on eraõiguslik juriidiline isik. Liit on isikute vabatahtlik mittetulunduslik ühendus.

Liit tegutseb ka ametiühinguna, mille eesmärgiks on arstide töö- ja kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine. Liidul on ametiühingute seadusest tulenev ametiühingu pädevus ja õigused.

Liidu tegevuse põhisuundadeks on: 4. Eesmärkide saavutamiseks Liit: 5. II Liidu liikmed 6.

  • Põhikiri | Eesti Kopsuarstide Selts
  • Maral Gel Foorum Foorum Ma olen absoluutselt õnnelik mis on mõeldud parandust.

Liidu liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab põhikirja nõuetele. Liikmeks võivad astuda kõik Eesti Vabariigis arsti kutset omavad isikud. Liidu assotsieerunud liikmeks võivad astuda mittetulundusühingud juriidilised isikudkui nende tegevuse eesmärgid ühtivad Liidu tegevuse eesmärkidega.

Videoopetuse suurendamise liige

Assotsieerunud liige võtab Liidu tegevusest osa esindaja kaudu. Assotsieerunud liikmetele võib kehtestada erinevaid õigusi ja kohustusi võrreldes füüsilistest isikutest liikmetega vastavalt põhikirjas sätestatule.

My cholesterol numbers, four years after starting keto - LDL is so HIGH! What now?!

Liidu tegevusest võivad põhikirjas sätestatud ulatuses ja korras osa võtta füüsilised isikud, kellel on erilisi teeneid Liidu ees edaspidi nimetatud auliikmed.

Liikmeks astumine toimub üldjuhul piirkondliku ühenduse kaudu.

Patsiendi ABC Patsiendi ABC Patsient peab arsti vastuvõtule pääsema ravijärjekordade maksimummäära piires ja saama tervishoiuteenuse sellise aja jooksul, mil tema tervislik seisukord oluliselt ei halvene.

Liikmeks vastuvõtmise otsustab piirkondliku ühenduse juhtorgan liikmeks astuda soovija avalduse alusel. Piirkondliku ühenduse liikmeks vastu võetud isik loetakse Liidu liikmeks koos vastavate õiguste ja kohustustega.

Liidu liikmeks Liikme suuruse arvamus Arstide astuda üksikliikmena. Sel juhul otsustab Liidu liikmeks vastuvõtmise eestseisus liikmeks astuda soovija avalduse alusel.

Suurenda peenise korgus

Auliikmeks võib liikmete või mitteliikmete hulgast nimetada isiku, kellel on erilisi teeneid Liidu ees. Liikme auliikmeks nimetamine ei muuda liikme õigusi ja kohustusi Liidu suhtes.

Eestseisusel ja piirkondliku ühenduse juhtorganil on õigus nõuda liikmeks astuda soovijalt dokumente, mis tõendavad isiku vastavust põhikirjas sätestatule.

Kasvu liikme suurus

Liikmetel on õigus: Liikmed on kohustatud: Liikmeks mitteolevatel auliikmetel on õigus osaleda Liidu tegevuses, sealhulgas piirkondlike ühenduste tegevuses, kasutada kindlaksmääratud korras Liidu teenuseid ja vara ning Liidu sümboolikat ja astuda Liidust välja. Neil on õigus osaleda üldkoosolekul ja piirkondlike ühenduste üldkoosolekul ilma hääleõiguseta. Liikmeks mitteolevad auliikmed on kohustatud järgima põhikirja sätteid ja täitma Liidu ja piirkondlike ühenduste organite otsuseid.

Liikme suuruse arvamus Arstide on õigus Liidust välja astuda, esitades selleks avalduse vastavalt kas piirkondliku ühenduse juhtorganile või eestseisusele. Liikme väljaastumisel piirkondlikust ühendusest loetakse liige Liidust väljaastunuks, välja arvatud juhul, kui liige läheb üle teise piirkondlikku ühendusse või jääb Liitu üksikliikmena.

Liikme võib Liidust välja arvata juhul, kui: Auliikme õigustest võib isiku ilma jätta juhul, kui: III Liidu struktuur ja juhtimine Liidu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Üldkoosoleku pädevuses on: Liidu tegevuse lõpetamise otsustamine; Liidu põhikirja muutmine; Liidu tegevuse aruande ja eelarve täitmise aruande kinnitamine; Liidu eelarve kinnitamine; Liidu presidendi valimine; Liidu teenuste ja vara kasutamise korra kehtestamine; Muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

Üldkoosoleku kutsub kokku eestseisus üldkogu nõudmisel. Kui eestseisus sellisel juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras eestseisusega.

Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab eestseisus liikmetele ette vähemalt 30 päeva. Lisaks edastab eestseisus piirkondlikele ühendustele vastavad materjalid. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osalevad vähemalt pooled liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkoosolekul osalevad vähem kui pooled liikmetest, kutsub eestseisus kokku uue üldkoosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja seal arutatavatest küsimustest teatab eestseisus liikmetele ette vähemalt 7 päeva.

Sellisel juhul on üldkoosolek otsustusvõimeline olenemata seal esindatud häälte arvust, v. Liidu tegevuse lõpetamise otsustamine.

Põhinavigatsioon

Liidu tegevuse lõpetamise otsustamiseks peavad igal juhul üldkoosolekul osalema vähemalt pooled Liidu liikmetest. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud või lisatud üldkoosoleku päevakorda üldkoosoleku otsusega.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine liige.

Mida tommata liige suurendada

Liige võib esindada kuni kolme 3 liiget. Igal liikmel on üks 1 hääl. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud liikmetest, v. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli.

Häälte võrdse jagunemise korral heidetakse liisku. Üldkoosoleku ülesandeid täidab põhikirjas sätestatud ulatuses volinike koosolek, mida nimetatakse üldkoguks. Üldkogule kohaldatakse käesolevas põhikirjas ja mittetulundusühingute seaduses üldkoosoleku kohta sätestatut, kui põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti.

Üldkogu pädevuses on punktides Üldkogu delegaadid valitakse järgmiselt: Piirkondlike ühenduste poolt valitavate delegaatide Liikme suuruse arvamus Arstide esitada ja kandidaadiks võib olla ainult sama piirkondliku ühenduse tegevuses osalev liige.

Jüri Adams: riigikogu kodukorra areng riigikogu VII koosseisu ajal | Arvamus | ERR

Delegaatide valimisel osutub valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli. Üldkogu kutsub kokku eestseisus volikogu nõudmisel. Üldkogu korraline koosolek toimub vähemalt üks kord aastas. Üldkogu koosolekul võib delegaadi esindajaks olla ainult teine delegaat. Delegaatide volituste tähtaeg on kuni kolm aastat.

Liidu tegevust planeerib ja korraldab volikogu.

Viimased seisukohad

Volikogu pädevuses on: Liidu kinnisasja või registrisse kantud vallasasja võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine; Volikogu koosseisu kuuluvad piirkondlike ühenduste poolt valitud või määratud esindajad, eestseisuse liikmed ja üldkogu poolt vabalt valitud esindajad vastavalt üldkogu kindlaksmääratud volikogu valimise korrale.

Volikogu isikulise koosseisu kinnitab üldkogu. Volikogu liikmete volituste tähtaeg on kolm 3 aastat. Volikogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui 2 korda aastas. Volikogu koosoleku kokkukutsumisest tuleb volikogu liikmele ette teatada vähemalt 10 päeva.

Volikogu otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on üle poole volikogu Kuidas suurendada liikme suurust ja pustitamist osalevatest liikmetest. Liitu juhib ja esindab juhatus, mida nimetatakse eestseisuseks.

Eestseisuses on viis 5 kuni kolmteist 13 liiget. Liidu eestseisus: Üldkoosoleku, üldkogu ja volikogu otsused on eestseisusele kohustuslikud. Eestseisus võib vastu võtta otsuseid, kui eestseisuse koosolekul osaleb üle poole eestseisuse liikmetest. Eestseisuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav koosolekul osalenud eestseisuse liikmete poolthäälteenamus. Eestseisuse tegevust korraldab president.

Patsiendi ABC — Eesti Patsientide Liit

President võib esindada Liitu kõikide tehingute tegemisel üksi. Teine eestseisuse liige võib tehingute tegemisel esindada Liitu koos presidendiga.

  • EESTI ERAKORRALISE MEDITSIINI ARSTIDE SELTSI PÕHIKIRI - Eesti Kiirabi Liit
  • Ravikindlustus Vabatahtlik kindlustus laevapere liikmele Laevapere liikmel on võimalik alates 1.

Liidu eetikakomitee on Liidu nõuandev organ meditsiiniga seotud eetikaküsimustes. Eetikakomitee valib oma liikmete hulgast esimehe. Eetikakomitee tutvustab arstkonnale bioeetika ja meditsiinieetika kaasaegseid seisukohti ja aitab kaasa nende praktikasse juurutamisele. Eetikakomitee annab Liidu juhtorganeile ekspertarvamusi Liidu liikmete kutsetegevusega seotud eetiliste probleemide kohta.

IV Piirkondlikud ühendused Liidul on osakonnad, mida nimetatakse piirkondlikeks ühendusteks. Nooremarstide ühendust loetakse käesoleva põhikirja tähenduses piirkondlikuks ühenduseks. Liikme suuruse arvamus Arstide ühendusel võivad olla oma juhtorganid, kes võivad sätestada käesoleva põhikirjaga nende pädevusse antud küsimuste otsustamise korra.

Piirkondliku ühenduse juhtorganite pädevuses on Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustamine, liikmete liidust väljaarvamine liikmemaksu mittetasumise tõttu, üldkogu delegaatide valimiste korraldamine, piirkondlikku ühendust esindavate volikogu liikmete nimetamine ja tagasikutsumine, ja teiste piirkondliku ühenduse tegevust puudutavate küsimuste otsustamine vastavalt seadustele ja käesolevale põhikirjale.

Eesti Kopsuarstide Seltsi põhikiri I Üldsätted 1. Mittetulundusühing Eesti Kopsuarstide Selts edaspidi Selts on vabatahtlik, sõltumatu, avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulunduslik üle-eestiline ühendus, mis ühendab kopsumeditsiiniga tegelevaid spetsialiste. Selts lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi Põhiseadusest, seadustest, Vabariigi Valitsuse, Sotsiaalministeeriumi ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

Piirkondliku ühenduse liikmed valivad üldkogu delegaadid vastavalt p 34 sätestatule. IV Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine Liidu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras. Liidu lõpetamisel jaotatakse Liidu vara põhikirjas sätestatud eesmärkide saavutamiseks vastavalt seaduses kehtestatud korrale. Vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.