Toimingu või otsuse tegemise keeld kehtib, kui: otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes [17] ; ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust; ametiisik on teadlik korruptsiooniohust. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed, koosoleku juhataja ja protokollija. Liitumistasusid kasutame meie ühise ettevõtte arenduseks ja liikmete huvide eest seismiseks.

Ühingu põhieesmärk on tagada info vaba kättesaadavus kõigis ühiskonna kihtides, nii era- kui avalikus sektoris, ning aidata sellega kaasa avatud teadmusühiskonna arengule.

Põhikiri – Open Knowledge Estonia

Ühing seisab oma liikmete ühiste huvide eest avatud teadmuse edendamisel, koondab huvitatud kogukondi ja nende kogemust, aitab ellu viia algatusi ja projekte, kaasab Liikme suurus vahem avalikkust — ning juurutab andmete kasutamise, jagamise ja väärindamise viise, mis loovad jätkusuutlikku raamistikku innovatsiooniks ja ettevõtluseks valdkondades andmeteadusest loomemajanduseni ning toetavad avatud valitsemise eesmärkide saavutamist riigi ja omavalitsuse tasemel.

Liikmelisus Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda eraisik või juriidiline isik.

Ohutu liige tahendab Suurenda liikme vandenou

Juriidiline isik vormistatakse vastuvõtmisel ühingu toetajaliikmeks. Ühingu liikmeks astumiseks esitatakse juhatusele ettenähtud vormis avaldus ja muud nõutavad dokumendid.

Milleks me liitumistasu kasutame?

Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus hiljemalt kuu aja jooksul või avaldaja mittenõustumisel juhatuse keelduva otsusega järgmisel üldkoosolekul.

Liikmete kõik õigused ja kohustused tekivad pärast jooksva aasta liikmemaksu tasumist.

Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus ja liikmemaksude suurused kinnitab üldkoosolek. Ühingust välja astumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse hiljemalt kuu aja jooksul, kui liige on tasunud oma kohustused ühingu ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.

Tulundusühistu Tuleva põhikiri - Tuleva

Juhatus teatab liikme ühingust välja arvamise ettepanekut arutava koosoleku toimumisest välja arvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. Välja Liikme suurus vahem liikmel on õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist üldkoosolekul vastavalt seadusele.

Ühingu liikmete õigused ja kohustused tulenevad seadusest, põhikirjast ja üldkoosoleku otsustest.

  • Osaniku häälte arv 1 Osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega.
  • Nendes pensionifondides on sinu raha fondivalitseja äririskide vastu täpselt samamoodi kaitstud nagu Tuleva pensionifondides.

Ühingu toetajaliikmed ei oma kandideerimis- ega hääleõigust üldkoosolekul. Toetajaliikmed võivad osaleda sõnaõigusega üldkoosolekul ja juriidilistest isikutest toetajaliikmed võivad osaleda sõnaõigusega ka nõukogu koosolekutel.

  • II Tegevusala 2.
  • Hääletamine[ muuda muuda lähteteksti ] Hääletamisega lõpeb volikogus arvamuse kujundamise protsess.

Juhtimine Ühingu üldkoosolekul on kõik seadusest tulenevad õigused, mida pole põhikirjaga antud nõukogu pädevusse. Üldkoosolek toimub vähemalt korra aastas seadusega ette nähtud juhtudel ja korras või vastavalt vajadusele. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse vähemalt 14 kalendripäeva ette liikme elektroonsele kontaktaadressile. Üldkoosolekut võib läbi viia digitaalselt ning üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.

Parast umberloikamise liikme suurust Kuidas ma saan liikme ja kuidas

Nõukogu pädevuses on lisaks seaduses ja põhikirjas sätestatule ka juhatuse liikmete valimine, juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine ning juhatuse esindusõiguse laiendamine ja piiramine, ning juhatuse koostatud ühingu eelarve ja tegevuskava ning aastaaruannete heakskiitmine enne üldkoosolekule esitamist.

Nõukogu liikmed valib ühingu liikmete poolt esitatud kandidaatide seast üldkoosolek vastavalt seadusele kuni kolmeks aastaks.

Liikmelisus

Nõukokku kuulub liiget, täpse suuruse määrab nõukogu iga koosseisu valimisel üldkoosolek. Nõukogu võib kinnitada kuni kolmeks aastaks nõuandvaid liikmeid, kellel on õigus osaleda sõnaõigusega nõukogu koosolekutel. Nõukogu koosolekul osalemise õigusega liikmed märgitakse nõukogu liikmetena, kuid neid ei arvestata nõukogu suuruse arvutamisel. Nõukogu liige võib tagasi astuda enne volituste lõppemist, teatades sellest nõukogule vähemalt kuu aega ette.

Account Options

Nõukogu liikme võib enne volituse lõppemist tagasi kutsuda üldkoosolek. Nõukogu kinnitab enda töökorralduse ning valib endi seast esimehe. Nõukogu koosolekute kokkukutsumisele ja läbiviimisele ei kohaldata üldkoosoleku kohta sätestatut. Ühingut juhib ja esindab igapäevaselt liikmest koosnev juhatus, kelle valib nõukogu kuni kolmeks aastaks.

Peenise suurus taiskasvanud mehel kes suutis oma riista suurendada

Juhatuse liikmete tasustamise kord ja nendega lepingute sõlmimine on nõukogu pädevuses. Lõppsätted Kõigis olukordades, mida pole põhikirjaga ette nähtud, kohaldatakse seaduses sätestatut.

Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas olevale või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.