Muudatusettepanek 8 Lisa uus Suunis 5: tööjõunõudluse suurendamine Liikmesriigid peaksid koostöös piirkondlike ja kohalike ametiasutustega tegelema tõhusalt ja viivitamatult tööpuuduse tõsise probleemiga ning hõlbustama jätkusuutlike ja kvaliteetsete töökohtade loomist, investeerima sellesse, tegelema riskirühmade võimalustega tööturule juurdepääsu küsimuses ning lihtsustama ettevõtjatel inimeste palkamist, olenemata nende oskuste tasemest või asjaomasest tööturu sektorist, muu hulgas vähendades bürokraatiat ning pidades kinni tööalastest ja sotsiaalstandarditest, lisaks tuleks edendada noorte ettevõtlust ja toetada eelkõige mikro- ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate loomist ja kasvu, et suurendada naiste ja meeste tööhõive määra. Nõukogu leiab, et pettumustvalmistav on olnud Euroopa Liidu kui terviku eelarveolukorra mitteparanemine, liiga aeglane teadus-arendustegevuse, innovatsiooni ja haridussüsteemide reformimine. Kreeka peab tagama võlataseme vähenemise ja eelarvestatistika kvaliteedi nõuetekohaseks muutmise. Alkoholikahjude vähendamine Euroopas Euroopa inimesed tarbivad maailmas kõige enam alkoholi ja Euroopas on kõige suuremad alkoholist tingitud sotsiaalsed, majanduslikud ja tervisekahjud. Töötust vähendavate meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel peaksid liikmesriigid arvesse võtma kohalikke ja piirkondlikke erinevusi ning tegema koostööd kohalike tööturuasutustega. Maksukoormus peaks keskenduma tööjõu maksustamise asemel muudele maksuallikatele, mille mõju on tööhõivele ja majanduskasvule vähem negatiivne; samal ajal tuleb tagada, et tulu kasutatakse asjakohasteks sotsiaalse kaitse meetmeteks ja kulutusteks, mis on suunatud avaliku sektori investeeringutesse, innovatsiooni ja töökohtade loomisse.

Nõukogu lähenemisviis ei ole kooskõlas aluslepingute mõttega, nõrgestades liidu institutsioonide vahelist koostööd ja suurendades nn demokraatia defitsiiti liidu kodanike ees. Euroopa Parlament peab nõukogu lähenemisviisi väga kahetsusväärseks ja rõhutab, et parlamendi seadusandlikku resolutsiooni tuleks arvesse võtta. Muudatusettepanek 2 Ettepanek võtta vastu otsus Põhjendus 1 1 Euroopa Liidu toimimise lepingu ELi toimimise leping artiklis on sätestatud, et liikmesriigid ja liit püüavad välja arendada kooskõlastatud tööhõivestrateegia, eelkõige edendada kvalifitseeritud, koolitatud ja kohanemisvõimelist tööjõudu ning majanduslikele muudatustele reageerivaid tööturge, pidades sealjuures silmas Euroopa Liidu lepingu ELi leping artiklis 3 määratud eesmärkide saavutamist.

Alkoholikahjude vähendamine Euroopas Euroopa inimesed tarbivad maailmas kõige enam alkoholi ja Euroopas on kõige suuremad alkoholist tingitud sotsiaalsed, majanduslikud ja tervisekahjud.

Pea iga kümnes surm Euroopa Liidus on alkoholist tingitud. Enam kui viiendik üle aastastest purjutavad vähemalt üks kord nädalas ja see on levinud kõikides vanusegruppides üle Euroopa.

Kuidas maarata kindlaks liikme suurus ilma nagemata

Alkohol põhjustab otseselt üle haiguse ja vigastusvormi ning 7 erinevat vähivormi. Alkoholi põhjustatud sotsiaalset kahju EL-is on hinnatud ,8 miljardile eurole aastas. Alkoholipoliitika on olnud Euroopas pikalt teemaks ja liikmesriigid on teinud koostööd alkoholikahjude vähendamisel. Eesti peab oluliseks jätkata eesistumise ajal teema käsitlemist, keskendudes alkoholipoliitika piiriülestele aspektidele, nagu piirikaubandus, piiriülene reklaam, uue meedia arengust tulenevad väljakutsed alkoholireklaami ohjamisel, alkohoolsete jookide märgistus ning teaduskoostöö.

Tõhusam Euroopa Liidu ülene koostöö nendes valdkondades aitaks liikmesriikidel alkoholikahjude vähendamisega tegeleda senisest tulemuslikumalt. Lähetatud töötajate direktiivi muutmise eelnõu Tööandja võib lähetada töötaja teenuse osutamiseks teise EL riiki. Sel perioodil on töötajal tööga seotud eritingimused ja —õigused.

Näiteks töötasu ei tohi olla väiksem kui kohalik miinimumtöötasu.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine | Sotsiaalministeerium

Kõrvuti töötajate õiguste kaitsmisega on oluline tagada ettevõtjatele teenuse osutamise vabadus ning selgus, milliseid töötingimusi tuleb töötajatele tagada. Euroopa Komisjoni eesmärk on tagada lähetatud töötajatele parem kaitse ning võrdsed konkurentsitingimused vastuvõtva ja lähetava liikmesriigi ettevõtjatele.

 • Läänemeremaade Nõukogu | Välisministeerium
 • Põhja-Atlandi Nõukogu – Vikipeedia
 • Avaleht Läänemeremaade Nõukogu Läänemeremaade Nõukogu Läänemeremaade Nõukogu on Läänemere piirkonna riikide erinevate tasandite koostöö foorum eesmärgiga tugevdada ja tihendada vastastikust koostööd prioriteetteemadel nagu jätkusuutlik areng, ühiskondlik turvalisus ja piirkonna identiteet.
 • Vastuvõetud tekstid - Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * - Neljapäev, september
 • Põhja-Atlandi Nõukogu on NATO "peamine poliitiline otsustamisõigusega organ", mis koosneb organisatsiooni liikmesriikide alalistest esindajatest.
 • Может быть, мы найдем что-нибудь в этих развалинах.
 • Через пять минут здесь будет темным-темно и к тому же холодно.

Üks olulisemaid ettepanekuid puudutab töötasu määrasid, millele lähetatud töötajatel on õigus. Eelnõu järgi peab tasu hõlmama mitte ainult töötasu miinimummäära nagu täna, vaid ka muid töötasu osi, näiteks preemiaid.

Euroopa sotsiaalõiguste sammas Sotsiaalõiguste sammas sisaldab ühiseid põhimõtteid ja eesmärke 20 poliitikavaldkonnas, mis võimaldaksid jälgida riikide saavutusi tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas. Sotsiaalsamba eesmärgiks on saavutada tulevikus teatud lähenemine liikmesriikide sotsiaalsetes standardites ja inimeste elujärjes.

Millist folk oiguskaitsevahendit saab suurendada liige

Ühised eesmärgid on olulised, sest EL riikide tööhõive ja sotsiaalhoolekande süsteemidel seisab ees mitmeid uusi väljakutseid. Sotsiaalsamba olulisimaks poliitiliseks katusdokumendiks on kolme Euroopa Liidu institutsiooni Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Parlament ühine proklamatsioon, mis sisaldab neid samu põhimõtteid ja õigusi.

Kuidas suurendada mutsi peenis

Nende mehhanismidega tuleks tagada põhivajaduste täitmiseks piisavad ressursid, kusjuures arvesse tuleb võtta iga liikmesriigi konkreetseid vaesusnäitajaid. Sellega seoses tuleb nõuetekohaselt hinnata oskuste ja kohaliku tööturu tingimuste erinevusi, et tagada kogu liidus äraelamist võimaldavad töötasud.

Kuidas suurendada 50 aastat

Miinimumpalga kehtestamisel kooskõlas liikmesriikide õigusaktide ja tavadega peaksid liikmesriigid ja sotsiaalpartnerid tagama selle piisavuse ning võtma arvesse selle mõju palgavaesusele, kodumajapidamiste sissetulekutele, kogunõudlusele, töökohtade loomisele ja konkurentsivõimele.

Liikmesriigid peaksid vähendama bürokraatiat, et leevendada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate koormust, kuna need annavad suure panuse töökohtade loomisse. Suunis 6: tööjõupakkumise ja töötajate oskuste parandamine Liikmesriigid peaksid edendama jätkusuutlikku tootlikkust ja kvaliteetset tööalast konkurentsivõimet piisava teadmiste ja oskuste pakkumisega, mis oleks kõigile kättesaadav ja juurdepääsetav.

Eriti tuleks keskenduda tervishoiule, sotsiaalteenustele ja transporditeenustele, mis seisavad praegu või tulevikus keskpikas perspektiivis silmitsi tööjõupuudusega.

DisplayLogo

Liikmesriigid peaksid tegema kvaliteetsesse ja kaasavasse haridusse — alates juba väikelaste haridusest — ja kutseõppesüsteemidesse tulemuslikke investeeringuid, et suurendada nende süsteemide tõhusust ja tulemuslikkust, mis on vajalik eelkõige tööjõu oskusteabe ja oskuste suurendamiseks ja mitmekesistamiseks; see võimaldab töötajatel üha digitaalsemaks muutuva majanduse dünaamilise tööturu kiiresti muutuvateks vajadusteks paremini valmistuda ja nendega kohaneda.

Selleks tuleks arvesse võtta, et nn pehmed oskused näiteks kommunikatsioon on paljude elukutsete puhul üha tähtsamaks muutumas. Liikmesriigid peaksid edendama noorte ettevõtlust, muu hulgas ettevõtluse valikkursuste loomisega ja õpilasfirmade loomise toetamisega gümnaasiumides ja kõrgkoolides.

Liikmesriigid peaksid koostöös kohalike ja piirkondlike asutustega tegema rohkem jõupingutusi, et hoida ära noorte haridustee enneaegset katkemist ning tagada sujuvam üleminek õpingutelt tööellu, parandada kõigi juurdepääsu kvaliteetsele täiskasvanuharidusele ja kaotada seda takistavad tegurid, keskendudes eelkõige riskirühmadele ja nende vajadustele, pakkudes neile ümberõpet, kui Suurenda Liikmesriikide noukogu või tööturu muutuste tõttu on vaja neil uuesti aktiivsele tööturule naasta. Liikmesriigid peaksid samal ajal rakendama aktiivsena vananemise strateegiaid, et võimaldada tervena töötada kuni tegeliku pensionieani.

 • В мозгу у каждого, будто гулкий гром гигантского колокола, прозвучала одна единственная фраза: Опасно.
 • Олвин сообразил, что теперь действовать нужно быстро, иначе представившаяся было возможность пропадет,-- быть может, всего на несколько лет, но вполне возможно -- и на долгие столетия.
 • Потрясение было столь сильным, что на секунду он усомнился в собственной памяти - не было ли его видение пустыни всего лишь Затем он понял истину.
 • За годы, лежащие впереди, предстояло сделать так .

Tagades pidevalt muutuva Suurenda Liikmesriikide noukogu nõutava vajaliku oskuste taseme ning toetades haridust ja koolitust täiskasvanuõppe programmide kõrval, peaksid liikmesriigid võtma arvesse, et madala kvalifikatsiooniga töökohti on samuti vaja ja et kõrge kvalifikatsiooniga töötajate tööhõivevõimalused on paremad kui keskmise ja madala kvalifikatsiooniga töötajatel.

Taskukohase kvaliteetse alushariduse ja lastehoiu kättesaadavus peaks olema prioriteet terviklikus poliitikas ja investeeringutes, millega kaasnevad peresid ja lapsevanemaid toetavad ning töö- ja pereelu ühitavad meetmed, mis aitavad lapsevanematel leida tasakaalu töö- ja pereelu vahel, et hoida ära koolist väljalangemist ja suurendada noorte võimalusi tööturul. Töötuse, eelkõige pikaajalise töötuse ja suure piirkondliku töötuse probleem tuleks lahendada tõhusalt ja kiiresti ning seda tuleks hoida ära nõudluse ja pakkumisega seotud meetmete abil.

Tuleks tegeleda pikaajaliste töötute arvu ning oskuste nõudlusele mittevastavuse ja oskuste aegumise probleemiga terviklike ja üksteist toetavate strateegiatega, sh tuleks osutada personaalset vajaduspõhist ja aktiivset abi ning sobivat sotsiaalkaitset pikaajalistele töötutele, et aidata neil teadlikult ja vastutustundlikult tööturule naasta.

Suurenenud veenide peenis

Noorte töötusega tuleb põhjalikult tegeleda noorte tööhõive üldstrateegia abil. See hõlmab investeerimist sektoritesse, milles on võimalik luua noortele kvaliteetseid töökohti, ning asjaomaste osalejate, nagu noorte tugiteenuste, hariduse ja koolituse pakkujate, noorteorganisatsioonide ja avalike tööturuasutuste varustamist vajalike vahenditega, et nad saaksid täielikult ja järjepidevalt rakendada riiklikke noortegarantii rakenduskavasid, kuid ka olemasolevate vahendite tõhusat kasutamist liikmesriikide poolt.

Tuleks lihtsustada ettevõtluse kasuks otsustanute juurdepääsu rahastamisele, tehes teabe laialdasemalt kättesaadavaks, vähendades liigset bürokraatiat ning pakkudes võimalusi vahetada pärast äriplaani esitamist mitme kuu eest makstav töötushüvitis kohe starditoetuseks kooskõlas siseriiklike õigusaktidega.

Töötust vähendavate meetmete väljatöötamisel ja rakendamisel peaksid liikmesriigid arvesse võtma kohalikke ja piirkondlikke erinevusi ning tegema koostööd kohalike tööturuasutustega. Tuleks kõrvaldada haridus- ja koolitussüsteemide struktuursed puudused, et tagada kvaliteetsed õpitulemused ja hoida ära koolist Suurenda Liikmesriikide noukogu, ning edendada kõikehõlmavat ja kvaliteetset haridust alates algharidusest.

Selleks on vaja paindlikke haridussüsteeme, mis keskenduvad praktikale. Liikmesriigid peaksid koostöös kohalike ja piirkondlike ametiasutustega parandama hariduse taseme kvaliteeti, muutes hariduse kõigile kättesaadavaks, looma ja parandama duaalseid haridussüsteeme, mis on kohandatud nende vajadustele, ning ajakohastama kutsealast koolitust ja olemasolevaid raamistikke, nagu Europass, tagades samas vajaduse korral sobiva ümberõppe ning tunnustades väljaspool ametlikku haridussüsteemi omandatud oskusi.

Hariduse ja tööturu vahelisi sidemeid tuleks tugevdada, tagades samal ajal, et haridus oleks piisavalt laiapõhjaline, et luua inimestele kindel alus elukestvaks tööalaseks konkurentsivõimeks. Liikmesriigid peaksid oma koolitussüsteemid tööturuga paremini kooskõlla viima, et õpingutelt tööellu üleminek oleks sujuvam. Eelkõige seoses digiteerimisega ja uute tehnoloogiatega on keskkonnasäästlikud töökohad ja tervishoid tähtsad.

Tuleks veelgi vähendada diskrimineerimist tööturul ja juurdepääsul tööturule, eriti diskrimineerimise või väljatõrjumise ohus rühmade, nagu naiste, vanemate töötajate, noorte, puudega inimeste ja seaduslike sisserändajate puhul.

Avaleht Uudised Rahandusminister osaleb homme Euroopa Liidu liikm Homse kohtumise päevakavas on: Liikmesriikidele eelarvedefitsiidi- ja võlakoormuse piiranguid sätestava Stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamine Liikmesriikide

Tööturul tuleb tagada sooline võrdõiguslikkus, sh võrdne palk, ja juurdepääs taskukohasele kvaliteetsele alusharidusele ja lapsehooldusele, ning vajalik paindlikkus, et vältida nende isikute väljaarvamist, kelle karjääris tekib pause perekohustuste tõttu, näiteks pereliikmetest hooldajad.

Selle jaoks peaksid liikmesriigid lõpetama naiste osalust ettevõtete juhatustes käsitleva direktiivi blokeerimise.

Language switcher

Sellega seoses peaksid liikmesriigid võtma arvesse asjaolu, et mittetöötavate ja mitteõppivate noorte NEET-noorte määr on naiste puhul kõrgem kui meestel ning et NEET-noorte nähtus tuleneb peamiselt noorte töötuse suurenemisest, kuid ka haridussüsteemist väljajäämisega seotud tegevusetusest.

Kohtumisel on kavas teha Kreekale ettekirjutus, mille kohaselt antakse Kreekale aega ülemäärase defitsiidi likvideerimiseks Kreeka peab tagama võlataseme vähenemise ja eelarvestatistika kvaliteedi nõuetekohaseks muutmise. Kreeka ei ole esitanud põhimõttelisi vastuväiteid otsuse eelnõu suhtes.

Kevadise liikmesriikide peaministritite kohtumise Ülemkogu ettevalmistus Komisjoni raport Lissaboni strateegia kohta. Kuna Euroopa Liit ei ole Lissaboni eesmärkidele — olla aastaks maailma kõige konkurentsivõimelisem majanduspiirkond - oluliselt lähenenud, siis on Komisjon oma raportis Lissaboni vahearuande kohta välja pakkunud Lissaboni strateegia eesmärkide kitsendamise ning keskendumise eelkõige majanduskasvu ja tööhõive eesmärkidele.

Lisaks soovib Komisjon oluliselt suurendada liikmesriikide vastutust, kohustades liikmesriike koostama iga-aastaseid tegevuskavasid ja vastavaid aruandeid eesmärkide täitmise kohta.

Sotsiaalministeeriumi prioriteedid eesistumiseks Sotsiaalkindlustuse koordinatsioonimäärusega eelnõuga soovitakse muuta selgemaks ja õiglasemaks sotsiaalkindlustuse reeglid, mille alusel riigid maksavad sotsiaalkindlustushüvitisi, kui inimene on kolinud teise liikmesriiki.

Majanduspoliitika üldsuunised. Nõukogu eesmärgiks on ette valmistada sisend kevadiseks Ülemkoguks.