Alois Hitleri töö tõttu vahetas tema perekond sageli elukohta: nad kolisid Braunaust Passausse , Lambachi ja Leondingi Linzi lähedal. Tal oli ebatavaline talent, mis võimaldas väljendada kõige labasemaid eelarvamusi ja vihameelt kõige meeldivamal demagoogilisel moel. See soodustab soostumist, takistab liiklust ja hüdroenergia tootmist, rikub kalade elupaigad ja on soodne pinnas malaariat levitavate sääskede arenguks. Väga suure omaosaluse koormusega leibkondade hulgas on suhteliselt vähe 0. Delaforce, Ekvivalentnetosissetulek ongi leibkonna suurust ja koosseisu arvestav sissetulek, mis näitab iga liikme suhtelist osa ühisest tarbimisest ning võimaldab hinnata, milline on leibkonna majanduslik heaolu tegelikkuses.

Kuupäev: 1 Kokkuvõte Analüüsi eesmärk on saada ülevaade isikupõhisest omaosaluskoormusest ravikindlustussüsteemis ja hinnata selle võimalikku seost katmata ravivajadusega. Antud alaraport kirjeldab isikule aastas laekuvaid tulusid tululiikide lõikes, toob välja leibkondade kogutulud ja iseloomustab viimast leibkonna suuruse ja elukoha lõikes.

Omaosaluse koormus tervishoius: Tulud

Eraldi tuuakse välja leibkonna omaosaluskoormuse osakaal aastasest leibkonna kogutulust ning kirjeldatakse riskifaktoreid, mis viivad leibkonna olukorda, kus omaosaluskoormus on väga suur. Analüüsitav periood on Eakate, puudega isikute või laste olemasolu leibkonnas ei määra leibkonna kogu sissetulekut, st ülalpeetavaid leibkonna liikmeid leidub nii väiksemate kui suuremate aastaste sissetulekutega leibkondade hulgas.

Leibkonna suurus ei määra seda, kas vähemalt üks leibkonna liikmetest töötab. Küll aga mõjutab töötava leibkonna liikme olemasolu leibkonna kogu sissetulekut positiivselt joonis 8 ja joonis 8.

Andmestiku eelvaade ei ole praegu kättesaadav.

Harjumaal, Tartumaal ja Saaremaal elavad leibkonnad on keskmiselt suuremad kui mujal Eestis joonis 9 ning seal elab keskmisest vähem ühe liikmega leibkondasid. Leibkondade suurus nimetatud maakondades võib peegeldada sissekirjutamise praktikat mitte tegelikku elukohta. Maakondade vaates saab eristada: 4.

Väga suure omaosaluse koormusega leibkondade hulgas on suhteliselt vähe 0. Tulemus võib viidata asjaolule, et meie andmete hulgas on alahinnatud leibkonna sissetuleku osa kogu palk ei ole meile teada. Või saame järeldada, et mitte pensionärid ega puudega isikud, vaid väikesed üheliikmelised suhteliselt noored leibkonnad, mille sissetulek koosneb ainult toetustest, on suurema omaosaluskoormuse all.

Keelevahetuse vaikeväärtus

Samas kuulub siia ilmselt ka üksikuid nooremaealisi töötavaid isikuid, kelle sissetulek ongi väike või näib väike. Samas on leibkonna keskmine omaosaluse aastane summa kõigis kolmes grupis võrreldav. Saame järeldada, et suure ja väga suure omaosaluse koormuse põhjus seisneb neil juhtudel palju väiksemas sissetulekus.

Perioodil kuni on üldiselt vähenenud nii ühe lape, kahe lapse või enama lastega leibkondade osakaalud. Märgatavalt on suurenenud väga suure omaosaluse koormusega leibkondade hulgas üksikute puudega isikute leibkondade osakaal 0.

Selline seos võib viidata noore isiku sissetuleku väiksusele, õpingutele? Veel näeme, et naiste mediaanvanus on küll statistiliselt mitte-oluliselt veidi kõrgem kui meestel, mis on seletatav naiste pikema eluaega. Kas selle taga on järjest nooremate isikute tööle asumine, vähenenud ümbrikupalk eelõige nooremate isikute hulgas, kauem tööturul osalemine või muu põhjus, sellele antud analüüs vastust ei anna.

Kõikides omaosoluse koormustega leibkonna gruppides on suurim omaosaluse kululiik hambaravi, millele järgnevad kulutused transpordile ja ravimitele. Erandina paistab hambaravi, mille kulud kahanevad, kui suurenevad leibkonna omaosaluse osakaal. Tekib küsimus, kas suurema omaosaluse koormusega leibkonnad pigem püüavad välja osta ravimeid, mis koormab neid rohkem kui hästi toimetulevid leibkondi, ning on tagasihoidlikumad muudes kululiikides.

Hambaravi kohapealt võib spekuleerida, et paremini hakkama saavad leibkonnad kulutavad teenusele rohkem seetõttu, et nad saavad seda endale lubada. Kuna aga Haigekassal puudub ülevaade täiskasvanud isikute hambaravi külastustest ja kulud on siinkohal tuletatud, ei saa me antud spekulatsiooni kinnitada, ega ümber lükata.

Tulemustest võib vaid spekuleerida, et hästi toimetulevad leibkonnad on ka terviseteadlikumad ja tervemad, Vanus mees ja liikme suurus suure koormusega leibkonnad on küll haiged, aga ei saa lubada endale arstiabi ning keskmine grupp nii tarbib tervishoiuteenuseid kui kannatab suure omaosaluse koormuse all. Leibkonna tüübi korral näeme, et kõige suuremad šansid väga suureks omaosaluskoormuseks on üksikvanematel ning üksikutel meestel, kes on alla 65 aasta vanad.

Väga palju tõstab šansse suuremaks omaosaluskoormuseks see, kui leibkonnas ei ole tööga seotud sissetulekut, samas puudega isiku olemasolu parandab leibkonna sissetulekut toetused?

Maakondade lõikes on kõige halvemas seisus Valga ja Võru maakond. Aastate võrdluses on näha, et Meeste korral on suure omaosaluskoormusega leibkonda kuulumise riskiteguriteks see, kui isik elatub vaid sotsiaalkindlustuse toetustest või on töötu.

Navigeerimismenüü

Riskiteguriks on ka lihas-luukonna haigused, psüühilised haigused või kardiovaskulaarhaigused. Enam ohustatud on mehed vanusesaga kakes elavad Ida-Viru või Valga maakonnas. Analüüsi eesmärk on saada ülevaade isikupõhisest omaosaluskoormusest ravikindlustussüsteemis ja hinnata selle võimalikku seost katmata ravivajadusega. Raport kirjeldab isikule aastas laekuvaid tulusid tululiikide lõikes, toob välja leibkondade kogutulud ja iseloomustab viimast leibkonna suuruse ja elukoha lõikes.

Arvesse läksid kõik isikud, kes olid tulu saanud.

Vanus mees ja liikme suurus Isa ja poja liikme suurus

Näiteks võib tulu olla negatiivne väärtpaberi võõrandamisest saadud Koigi rahvuste liikmete mootmed tõttu. Tulude kohta saadi infot Maksu- ja tolliametist, Sotsiaalkindlustusametist ja Haridusministeeriumist. Tulude korral olid meil teada ka tululiigid. Joonis 1.

Inimeste vanuseline jaotus Minimaalne vanus oli 0 aastat, maksimaalne vanus aastat, keskmine vanus oli 50 aastat ning mediaan oli vanusel 50 aastat. Joonis 2. Inimeste sooline jaotus Kokku oli mehi ning naisi Joonis 3.

Vanus mees ja liikme suurus Millised suurused paksu liikme

Inimeste keskmine tulu eurodes vanuse põhjal Joonisel 3 on tulud vanuse põhjal. Joonis 4. Inimeste keskmine tulu eurodes soo põhjal Meeste keskmine tulu on 10 Tulu summa eurodes kirjeldavad statistikud vanuse korral Tabel 1.

Tulu summa eurodes kirjeldavad statistikud vanuse korral Tabelis 1 on välja toodud miinimum, maksimum ja mediaan. Väikelastel ja alaealistel on peamiseks tuluallikaks erinevad toetused vaata allpool olevat tabelit 5.

Adolf Hitler – Vikipeedia

Tulu summa eurodes kirjeldavad statistikud soo korral Tabel 2. Tulu summa eurodes kirjeldavad statistikud soo korral Tabelis 2 on välja toodud mediaan, miinimum ja maksimum. Seega tehakse kitsendus, et isik elas samal aadressil alates Tulu summa eurodes kirjeldavad statistikud maakondade korral Tabel 3.

Tulu summa eurodes kirjeldavad statistikud maakondade korral Tabelis 3 on välja toodud keskmine, mediaan, miinimum ja maksimum.

Rwanda – Vikipeedia

Joonis 5. Keskmine tulu isiku kohta maakonna lõikes Joonisel 5 on iga aasta korral maakonna lõikes välja toodud keskmine isiku sissetulek.

Vanus mees ja liikme suurus Liikme suurus 14 cm See ei piisa

Tabel 4. Tulu liigid, isikute arvud, keskmised summad aastate lõikes Tabelis 4 on gruppides välja toodud isikute arvud ja keskmine tulu.

Sa oled siin

Tabel 5. Tulu liigid, isikute arvud, keskmised summad Vanus mees ja liikme suurus ja vanusgruppide lõikes Tabelis 5 on aastate ja vanusgruppide lõikes välja toodud isikute arvud ja keskmine tulu. Leibkondade infot ei olnud võimalik kõigile isikutele juurde saada.

Vanus mees ja liikme suurus Seksuaalne liige suurendab paksust