Kommentaar: Kõigil Unicounti abil asutatud osaühingutel on majandusaastaks tavapärane kalendriaasta. Protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri 1 Kohustatud isik kehtestab protseduurireeglid, millega tõhusalt maandatakse ja juhitakse muu hulgas käesoleva seaduse § 13 kohaselt koostatud riskihinnangu raames tuvastatud rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske. Osaühingu juhtimine 3.

Osaühingu asutamisel Unicounti veebirakenduses pole aga vaja osaühingule ise põhikirja koostada.

Osaühingu asutamisel Unicounti veebirakenduses pole aga vaja osaühingule ise põhikirja koostada. Kirjutame selles artiklis põhjalikumalt Unicounti poolt kasutatavast tüüppõhikirjast, mis tuleb kaasa Unicounti abil osaühingu registreerimisel uue äriregistri API teenuse abil.

Artiklis sisalduv kommenteeritud tüüppõhikiri on kasutusel äriregistri API teenuse kaudu osaühingu kiirasutamisel. Milline on tüüppõhikiri Unicounti abil OÜ asutamisel?

Protseduurireeglid ja sisekontrollieeskiri 1 Kohustatud isik kehtestab protseduurireeglid, millega tõhusalt maandatakse ja juhitakse muu hulgas käesoleva seaduse § 13 kohaselt koostatud riskihinnangu raames tuvastatud rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske. Protseduurireeglite täitmise kontrollimiseks kehtestab kohustatud isik sisekontrollieeskirja, mis kirjeldab sisekontrolli süsteemi toimimise, sealhulgas siseauditi ja vajaduse korral vastavuskontrolli rakendamise korda, kus on muu hulgas kirjeldatud töötajate kontrollimise kord. Kohustatud isik peab kehtestatud protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirja ajakohasust regulaarselt kontrollima ning vajaduse korral kehtestama uued protseduurireeglid ja sisekontrollieeskirja või tegema neis vajalikud muudatused. Koolitusel peab andma muu hulgas teavet protseduurireeglites ette nähtud kohustustest, rahapesu ja terrorismi rahastamise toimepanemise nüüdisaegsetest meetoditest ning sellega kaasnevatest riskidest, isikuandmete kaitse nõuetest, sellest, kuidas ära tunda võimaliku rahapesuga või terrorismi rahastamisega seotud toiminguid, ja juhiseid sellistes olukordades tegutsemiseks. Otsuse tegemisel võtab pädev järelevalveasutus arvesse riiklikku riskihinnangut, kohustatud isiku majandus- või kutsetegevuse laadi, ulatust ja keerukusastet ning seda, kas kohustatud isikuga seotud konkreetsed riskid on väikesed või tõhusalt juhitud, järgides käesolevat seadust, selle alusel antud õigusakte ja pädevate järelevalveasutuste juhendeid.

Kõik Unicounti veebirakenduses asutatud osaühingud on registreeritud sama tüüppõhikirjaga. Meie jurist on sinu jaoks põhikirja kõik punktid lahti seletanud ükshaaval. Osaühingu põhikiri 1.

Milline on tüüppõhikiri Unicounti abil OÜ asutamisel?

Kommentaar: Siin kajastub sinu poolt valitud osaühingu nimi. Nime muutmiseks tuleb muuta OÜ põhikirja. Asukoha maakonna muutumisel tuleb muuta OÜ põhikirja. Kommentaar: Unicounti teenuse kasutamisel saab määrata osakapitali suuruseks kuni 25 eurot.

Public Language Switcher

Soovitame alati kasutada minimaalset osakapitali eurot. Kommentaar: Kõigil Unicounti abil asutatud osaühingutel on majandusaastaks tavapärane kalendriaasta. Kommentaar: Põhikirja tuleb kindlasti muuta, kui soovid tulevikus osakapitali suurendada mitterahalise sissemaksega.

Osakapitali suurendamise põhjuseks võib olla kahjumi katmine. Osa, osanik ja reservkapital 2. Kommentaar: Eriõigused eri osadega osanikel muutuvad oluliseks alles siis, kui osanike hulka lisandub uusi isikuid, kellel ei peaks olema võrdne õigusega makstavatele dividendidele. Kommentaar: Muutub oluliseks alles siis, kui osanike hulka lisandub uusi isikuid. Kommentaar: Kohustusliku reservkapitali kohustus kaotati Tulevikus saad põhikirja muudatustega reservkapitali vabatahtlikult sisse viia.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (lühend - RahaPTS)

Vajadus selleks võib olla tingitud omakapitali langemisest alla seaduses ettenähtud piiri. Kommentaar: Eeldab osaühingu varade müüki likvideerimise käigus. Saab hiljem põhikirjas muuta seda. Kommentaar: Eriõigused muutuvad oluliseks osanike ringi laiendamisel ja investorite kaasamisel.

Osaühingu juhtimine 3. Kommentaar: Seotud eelmise punktiga, osanikel on eriõiguste puudumisel sama palju hääli, kui mitme euro eest neile osasid kuulub. Muutub oluliseks alles siis, kui osanike hulka lisandub uusi isikuid. Kommentaar: Tavapärane osaluse määr osanike koosoleku kohta, mis ühe osanikuga osaühingu puhul pole kuigi oluline.

Liikme tegelike ulevaatuste suurendamine

Kommentaar: Tavapärane häälteenamuse määr osanike koosoleku kohta, mis ühe osanikuga osaühingu puhul pole kuigi oluline. Kommentaar: See on ennekõike oluline startup firmade puhul, mis kaasavad investoritelt raha ning peavad reguleerima osanikevahelisi suhteid uute osade väljastamisel. Kommentaar: Tähtajatute volitustega juhatuse valimine on mõistlik, et ei peaks pidevalt juhatuse liikme volitusi uuendama. Juhatuse liikmete arvu ülempiir 5 ei tohiks ka probleemiks osutuda.

Kuidas määrata tegelikku kasusaajat?

Kommentaar: Seda õigust kasutatakse tavaliselt startup firmade puhul, kus põhikirjaga nähakse ette tähtajaline võimalus osakapitali suurendamiseks ilma osanike otsuseta.

Vastav osanike otsus võetakse vastu põhikirja muutmiseks ettenähtud korras. Kommentaar: Ühe asutaja ja juhatuse liikmega osaühingu puhul pole esindusõiguse piirangud mõeldavad. Täiendavate juhatuse liikmete lisamisel võib kaaluda piirangute kehtestamist, näiteks läbi ühise esindusõiguse.

Kommentaar: Oluline ainult osaühingu tegevuse lõpetamisel. Kommentaar: Nõukogu määramise vajadus on väikeettevõtete puhul haruldane. Kommentaar: Majandusaasta lõppemise järel saab osaühingu finantsnäitajate alusel tuvastada, kas osaühingul on kohustuslik audit või ülevaatus, mida peab läbi viima vandeaudiitor.

Kehtiv seadus näeb ette auditi, kui kaks nimetatud kolmest tingimusest on majandusaastal täitunud: 1 müügitulu või tulu vähemalt 4 eurot; 2 varad bilansipäeva Liikme tegelike ulevaatuste suurendamine kokku vähemalt 2 eurot; 3 keskmine töötajate arv vähemalt 50 inimest. Kehtiv seadus näeb ette ülevaatuse, kui kaks nimetatud kolmest tingimusest on majandusaastal täitunud: 1 müügitulu või tulu vähemalt 1 eurot; 2 varad bilansipäeva seisuga kokku vähemalt eurot; 3 keskmine töötajate arv vähemalt 24 inimest.

Või vähemalt üks näitaja ületab alljärgnevaid tingimusi: 1 müügitulu või tulu vähemalt 4 eurot; 2 varad bilansipäeva seisuga kokku vähemalt 2 eurot; 3 keskmine töötajate arv vähemalt Vaata koiki suurusi inimest. Kommentaar: Seda õigust vajavad tavaliselt startup firmad, kus põhikirjaga nähakse ette võimalus osakapitali suurendamiseks teatud tingimuste täitumisel, näiteks optsioonilepingu realiseerumisel.

Põhikirja lisa 1.

Liikme tegelike ulevaatuste suurendamine

Asutamise hetkel kuulub osaühingu osanikule ………… osa nimiväärtusega EUR, mille eest osanik tasub asutamisel või põhikirja lisa punktis 2. Kommentaar: Unicounti abil asutatud osaühingu asutajad ei pea osaühingu asutamisel osa eest tasuma.

Liikme tegelike ulevaatuste suurendamine

Osaühingu osa eest tasumine. Kommentaar: Osaühingu osade eest tasumine toimub tulevikus äriseadustikus ettenähtud korras. Selleks on tavapäraselt jaotamata kasumist osakapitali eraldamine osaühingu bilansis.

Kommentaar: Äriseadustik ütleb, et kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel. Osaühingu pankroti väljakuulutamise korral võib osaniku vastu sellise nõude osaühingu nimel esitada üksnes pankrotihaldur.

Osaühingu osade eest tasutakse asutamisel üksnes rahaliste sissemaksetega.

Samast seeriast

Kommentaar: Unicounti teenus ei sobib mitterahalise sissemakse tegemise soovi korral, kasutatav tüüppõhikiri näeb ette ainult rahalised sissemaksed osakapitali. Unicounti abil asutatud osaühingu asutajad ei pea osaühingu asutamisel osa eest tasuma, ent hiljem sissemakse tegemisel tuleb arvestada rahalise sissemaksega, kui ei muudeta enne põhikirja.

Osaühingu asutamiskulud.

В нескольких метрах от озера они обнаружили небольшой участок, расчищенный от щебня. Он зарос сорняками, которые, однако, почернели и обуглились от колоссального жара. Когда Элвин и Хилвар подошли ближе, растения обратились в золу, пачкая их ноги угольными полосами. В центре прогалины стоял металлический треножник, прочно укрепленный в земле.

Osaühingu eeldatavad asutamiskulud on eurot. Kommentaar: Äriseadustik nõuab, et asutamislepingus oleks kirjas eeldatavad asutamiskulud.

prindi või jaga

Unicounti kaudu osaühingu asutamisel kasutatavas valmispõhikirjas on need alati eurot, sõltumata tegelikust hinnakirjast. Kommentaar: See punkt võimaldab asutamiskulu kanda osaühingust kuluaruande alusel Liikme tegelike ulevaatuste suurendamine asutajale kuluhüvitisena. Unicount vormistab arve asutamise eest osaühingu registreerimise järel ettevõtte nimele, saates asutajale e-postiga korrektse arve.

Muud artiklid.