Soovi korral võivad osakonnad valida osakonnale ka kuni kaks aseesimeest ning enda poolt määratud arvu juhatuse liikmeid, kes koos esimehega moodustavad osakonna juhatuse. Liikmeks astumisel võtab liige endale põhikirjast tuleneva kohustuse tasuda liikmemaksu.

Kinnitatud erakonna kongressil Tal on oma nimetusega pitsat, asjaajamise rekvisiidid, logo, lipp ja muu sümboolika.

Kinnitatud erakonna kongressil Tal on oma nimetusega pitsat, asjaajamise rekvisiidid, logo, lipp ja muu sümboolika.

Eesmärk ja tegevus 2. Erakonna poliitilise tegevuse aluseks on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna programm. Liikmed 3. Auesimehed või auliikmed nimetab kongress volikogu ettepanekul. Ühendused võivad saada erakonnalt oma tegevuskava täitmiseks organisatsioonilist ja materiaalset abi. Avaldus vaadatakse ringkonna juhatuse poolt läbi peale laekumist või erakonna juhatuse poolt, kui liitumisavaldus pole saadetud ringkonda või kui ringkond pole seda kolme kuu jooksul läbi vaadanud.

Liikmemaksu tasumise kord « Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda « Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda

Samuti tuleb teavitada kirjalikult selle ringkonna või osakonna juhatust, kust ta lahkub ja kuhu ta kuuluma hakkab. Keelduva otsuse korral tuleb avalduse esitajale vähemalt ühe kuu jooksul teada anda.

Liikme suuruse eelistused

Ringkonna ja osakonna juhatused peavad oma liikmete üle eraldi arvestust. Erakonna noorliikmete ja auliikmete arvestust peetakse erakonna juhatuse kehtestatud korras.

Liikmete kohustused Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige kohustub: 4. Liikmete õigused Kui liikmel ei ole liikmemaksu võlgnevust, on tal õigus: 5.

Account Options

Liikmelisuse lõppemine 6. Erakonnast väljaarvamise otsustab erakonna juhatus, arvestades võimaluse korral aukohtu ja ringkonna juhatuse ettepanekuid. Otsus peab olema motiveeritud. Otsusest Liikme suuruse eelistused asjaosalisele kirjalikult kuu aja jooksul. Struktuur 7.

Volikogu võib vähemalt kolme osakonna põhjendatud taotlusel moodustada ühendusi ka maakonnapõhiselt. Erakonna liikmed võivad moodustada ka muid struktuuriväliseid ühendusi, millel on vähemalt kümme 10 asutajaliiget. Ühendused võivad tegutseda ringkondadeks jaotunult. Ühendused võivad saada tegevuseks erakonna juhatuselt organisatsioonilist ja materiaalset abi.

Sotsiaalmeedia

Ühendused tegutsevad ja nende liikmete üle peetakse arvestust erakonna juhatuse kinnitatud reglemendi alusel. Toimkondade väljatöötatud poliitika kinnitab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu.

Toimkondade tööd koordineerib juhatus ning nende tegevust reguleeritakse juhatuse otsusega. Osakond 8. Osakonnal peab olema vähemalt viis liiget.

Küpsiste eelistused

Asutamiskoosolek või Liikme suuruse eelistused valib osakonna esimehe ja soovi korral kuni kaks aseesimeest ning edastab asutamiskoosoleku protokolli ringkonnale. Isik saab korraga kuuluda vaid ühe osakonna nimekirja. Osakonna koosolekul puudub kvoorumi nõue, otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega. Soovi korral võivad osakonnad valida osakonnale ka kuni kaks aseesimeest ning enda poolt määratud arvu juhatuse liikmeid, kes koos esimehega moodustavad osakonna juhatuse.

Valitud isikute volitused kestavad järgmise korralise üldkoosolekuni. Osakonna juurde võib moodustada noorte- naiste- perede, eakate jt ühendusi, kus võivad osaleda ka erakonda mittekuuluvad isikud; 8.

Ringkond 9. Üldkoosolekul on Liikme suuruse eelistused ja kandideerimisõiguslikud kõik ringkonna liikmete nimekirja kantud isikud, kellel ei ole liikmemaksu võlgnevusi. Isik saab korraga kuuluda vaid ühe ringkonna nimekirja. Ringkonna üldkoosolekul puudub kvoorumi nõue, otsuseid võetakse vastu lihthäälte enamusega.

Ringkonna üldkoosolekul on õigus volitada ringkonna juhatust täiendama delegaatide nimekirja juhul, kui delegaatide hulk jääb alla esindusnormi. Ringkonna juhatus võib liikmete vastuvõtmise delegeerida osakondadele. Nõutav on üle poole juhatuse liikmete kohalolek.

Eesti Konservatiivne rahvaerakond

Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Kongress Korraline kongress kutsutakse kokku kord aastas, teavitades liikmeid kongressi ajast, kohast ja päevakorrast vähemalt 28 päeva varem erakonna kodulehe kaudu. Delegaatide esindusnormi määrab volikogu.

Liikme suuruse eelistused

Ringkonnad edastavad oma delegaatide nimekirjad juhatusele vähemalt nädal enne kongressi. Kongressil ei kasutata volitusi. Delegaadil volitatud isikuna ei ole edasivolitamise õigust. Korduskongress on otsustusvõimeline, olenemata sellel osalevate hääleõigusega Liikme suuruse eelistused arvust.

Põhikiri | EKRE – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Isikuvalimistel osutub valituks isik, kes saab enim hääli. Erakonna esimehe valimisel osutub valituks kandidaat, kes saab vähemalt poole kongressil osalevate hääleõigusega isikute häältest. Kordushääletusel Meeste peenosad Suurused ja fotod valituks enim hääli saanud kandidaat.

Juhul kui hääled jagunevad võrdselt, heidetakse liisku. Volikogu Ringkonnad saavad alates ndast liikmest ja iga järgmise liikme kohta volikogusse ühe lisaliikme.

  • Põhikiri - Põliseestlaste Rahvaerakond (PERE)
  • Käesoleva dokumendi eesmärgiks on määratleda Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja EKMK liikmemaksu tähtajad ja suurused muudatused alates

Volikogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt pooled hääleõigusega volinikud. Volikogu otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole istungil osalenud hääleõiguslikest volinikest.

Volikogu koosolekutel ei kasutata volitusi. Esimees, tema äraolekul aseesimees, kutsub volikogu kokku vähemalt kord kvartalis. Volikogu koosolekut juhatab volikogu esimees või aseesimees.

Volikogu esimees ja aseesimees valitakse volikogu poolt kuni kongressil saadud volituste lõppemiseni. Kui juhatus taotluse saamisel ei kutsu kokku erakorralist istungit, omavad selle kokkukutsumise õigust avalduse teinud volikogu liikmed samas korras volikogu juhatusega.

Kordusistungil saab otsused vastu võtta olenemata istungil osalevate volinike arvust. Juhatus Õigustoimingute tegemisel kehtib piiranguna ühine esindusõigus vähemalt kolmele juhatuse liikmele.

Juhatuse koosoleku kutsub kokku Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees, tema äraolekul aseesimees, vähemalt kord kuus. Juhatuse koosolekut juhib erakonna esimees või üks aseesimeestest.

Koostööpartnerid

Otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole juhatuse koosolekul osalevatest juhatuse hääleõiguslikest liikmetest. Erakorralise koosoleku otsused nõuavad vähemalt poolte juhatuse hääleõiguslike liikmete häälteenamust.

Liikme suuruse eelistused

Esimees Tema äraolekul täidab esimehe ülesandeid esimehe poolt määratud aseesimees. Esimees lähtub oma tegevuses juhatuse ja volikogu otsustest ning informeerib oma tegevusest juhatust ja volikogu. Revisjonikomisjon Aukohus Fraktsioon Kohalike omavalitsuste volikogudes juhindub fraktsioon osakonna seisukohtadest ning on viimasele aruandekohustuslik. Vara ja majandustegevus Vara moodustub järgmistest allikatest:.

  • Erakonna põhitegevusteks eesmärkideks on: Toetades ja propageerides põhiseaduse preambulis ja Eesti Vabariigi alusdokumentides kirjapandud põhimõtteid, iseseisva Eesti Vabariigi säilitamine, riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine oma liikmete eelistuste alusel.