Eestis aastal läbiviidud uuringu kohaselt on ühingu maksejõuetuse põhjus viiendikul juhtudest juhtimisprobleemid 6, mis ei pruugi tähendada juhatuse liikmete tahtlikku tegevust. NATO operatsioonidel, eriti Afganistanis ja Lääne-Balkanil omandatud kogemused näitavad selgelt, et tõhusaks kriisiohjeks on vaja laiapindset, poliitilisi, tsiviil- ja sõjalisi aspekte hõlmavat lähenemisviisi. Virks Magistritöö, lk 35 43; deliktiõigus: vt nt , p 24 25, 48, M. Lisaks võidakse luua ettevõtteid, mis asutataksegi petuskeemi elluviimiseks nn arvevabrik , kus algusest peale toimub süstemaatiline pettus ning mis riskide realiseerumisel teadlikult ei soovi kohustusi täita ja kus hakatakse võlausaldajaid kahjustades omanike kasu maksimeerima 5. Seega on tähtis, et uus strateegiline kontseptsioon keskenduks sellele, mida NATO oskab hästi — planeerimine ja väljaõpe ning sõjaliste operatsioonide, aga ka humanitaar- ja tsiviilhädaabioperatsioonide korraldamine. Töörühma liikmed valitakse vastavalt pöördumise teemale ja komisjoni liikmete kogemustele.

Jan Petersen usub, et NATO arenemine, tema mittesõjalised osad ja tegevusvaldkonnad vajavad kõik selgust. NATO ei kujutanud veel ettegi nii ambitsioonikat missiooni väljaspool oma tavapärast tegevuspiirkonda nagu Afganistan. Ka laienemisprotsess oli alles algusjärgus. Kuid juba Kaks aastat hiljem oli ta asunud oma kõige raskemale kaugmissioonile Afganistanis.

Just parlamendisaadikutel tuleb sageli oma valijatele selgitada, miks on nappide ressursside kulutamine julgeolekule ja sõdurite eluga riskimine liikme kontseptsioon operatsioonidel nii tähtis.

Liikme kontseptsioon leian, et uues strateegilises kontseptsioonis tuleks võtta arvesse mõningaid NATO riikide parlamendisaadikute seisukohti. NATO Parlamentaarne Assamblee koostab parasjagu uue kontseptsiooni kommentaari ja mul on au olla selle projekti eriettekandja. Uuest strateegilisest kontseptsioonist saab allianssi suunav alusdokument.

Samal ajal peab see olema loetav ja väljendama sõnaselgelt alliansi väärtusi ning teda ähvardavaid ohte. Samuti peab ta määratlema põhimõtted, mis muudavad alliansi paindlikumaks, nii et see suudab paremini tulla toime tekkivate väljakutsetega.

Language switcher

Mu märkused siin ei kajasta tingimata assamblee kõigi liikmete vaateid, kuid ma usun, et suur osa, kui mitte enamik mu kolleegidest jagab neid. Me ei saa nõuda oma kodanikelt toetust alliansi missioonidele, kui meile ei ole selge alliansi otstarve. Meil on laiema üldsuse ja eelkõige oma liikmesriikide sõjavägede ees kohustus olla aus ja otsekohene meid ootavate väljakutsete ja selle suhtes, kuidas me näeme nendest tulenevate ohtude leevendamist. Strateegiateemalises kirjanduses on palju küsimusi, mis kuuluvad julgeolekurubriiki.

liikme kontseptsioon

Keskkonnamured, terrorism, massihävitusrelvade levik, infoühiskond, energiajulgeolek ja paljud muud on teemad, millele vaid viidatakse. Uus strateegiline kontseptsioon peaks kinnitama julgeoleku ja arengu tihedat seotust ning tegema vastavad järeldused alliansi relvajõudude planeerimise ja siirmise kohta.

liikme kontseptsioon

Üsna ühel meelel ollakse ka selles, et meie ees seisvatel strateegilistel väljakutsetel ei ole puhtalt sõjalisi lahendusi. Seda on näha Afganistanis, kus sõjalised aspektid on täieliku lahenduse küll vajalik, kuid mitte piisav osa. Selle seotuse pärast on vaja, et poliitilised ja sõjaväelised juhid teeksid ülemeremissioonide kavandamisel ja täideviimisel võimalikult tihedat koostööd.

Samuti tähendab see tihedamate sidemete arendamist vabaühendustega ning nende kaasamist. Kuid on NATO ikkagi poliitilis-sõjaline ühendus. Me peame hoolikalt vaagima, kuidas ja millises ulatuses peab NATO konkreetseid väljakutseid lahendama.

  • Jan Petersen usub, et NATO arenemine, tema mittesõjalised osad ja tegevusvaldkonnad vajavad kõik selgust.
  • Suurenenud Dick Damasters
  • NATO uus strateegiline kontseptsioon parlamen- diliikme vaatenurgast
  • Meeste suurus seksile
  • Valgu suurendamise liige
  • Kinnitatud metoodika Suurenda liige

Suur julgeolekuprobleem on näiteks rahvusvaheline terrorism — eriti massihävitusrelvade sattumine äärmusorganisatsioonide kätte. Ometi pole selge, kas NATO on ikka õige organisatsioon selle ohuga tegelemiseks.

liikme kontseptsioon

Demokraatlike riikide liiduna ei tohiks me siiski karta avalikult tunnistada, et me kaitseme oma kodanikke nende eest, kes vägivallaga rüvetavad meie ühiskonna põhimõtteid ja väärtusi. Samuti peaks NATO olema foorum teabevahetuseks ja reaktsioonide koordineerimiseks rünnaku korral.

Väljakutseid, mis võivad mõjutada meie vastastikust julgeolekut, on lihtne loetleda.

Account Options

Sama lihtne ei ole paraku määrata kindlaks võtmevaldkondi, kus NATO peaks etendama märkimisväärset osa. Kuid see ongi uue strateegilise kontseptsiooni ülesanne.

Kui me jätame kõik julgeolekuriskid NATO liikme kontseptsioon, tekib oht, et alliansi ressurssidega tuleb lahendada liiga suurt hulka probleeme. Võimalikke julgeolekuväljakutseid on lõputult, kuid ressursid liikme kontseptsioon piiratud.

Üks valdkond, kus vaidlusi ei tohiks olla, on sõjaliste võimete arendamine ülesanneteks, mida meil tuleb täita alliansina. Parlamendisaadikud on ressursside piiratusest liigagi teadlikud.

Seega on tähtis, et uus strateegiline kontseptsioon keskenduks sellele, mida Liikme kontseptsioon oskab hästi — liikme kontseptsioon ja väljaõpe ning sõjaliste operatsioonide, aga ka humanitaar- ja tsiviilhädaabioperatsioonide korraldamine.

Me peame mõistma, et NATO ei saa lahendada kõiki maailma probleeme, vaid on pigem tähtis nurgakivi.

Kontseptsioon – Eesti Lavastuskunstnike Liit

Mõned analüütikud leiavad, et see on kompromiss territoriaalkaitse ja ekspeditsioonivõimekuse vahel. Ometi ei pea olema tingimata tõsi, et valmisolek sõjalise jõu kasutamise heidutamiseks Euroopas ja valmisolek julgeolekuväljakutsete lahendamiseks kaugetel maadel on ülesanded, mis omavahel otseselt võistlevad.

Põhja-Atlandi Nõukogu ja Sõjaline Liikme kontseptsioon on iseseisvad organid, kuid nende ühendamine võiks otsustamisprotsessi muuta märkimisväärselt sujuvamaks. Olenemata sellest, kas relvajõud on kodubaasist või kilomeetri kaugusel, vajavad nad ikkagi kõige tõhusamat side- seire- ja muud varustust. Neil on vaja kiiresti liikuda ja olla kaitstud vastase tule eest. Kõige tähtsam on ehk see, et nad peavad saama väljaõppe toimetulekuks mis tahes olukorras.

Me peaksime samuti kaaluma NATO otsustusstruktuuride muutmist paindlikumaks ja kiiremaks. Samas on alliansi otsustamisprotsessis keskne roll konsensusel, mille alusel peaks NATO oma suuri otsuseid tegema ka edaspidi.

liikme kontseptsioon

Kuid kas konsensus on vajalik igal tasandil ja kas vähem tähtsates küsimustes poleks kasulikum mõni muu menetlus? Sedamööda, kuidas allianss kasvab ja kuidas tihenevad meie sidemed muude rahvusvaheliste jõududega, nagu näiteks Euroopa Liidu ja ÜROga, muutub see küsimus üha aktuaalsemaks.

Mõningast tähelepanu väärib ka alliansi laienemine. Varsti võtame vastu kaks uut liiget — Albaania ja Horvaatia. Bukaresti tippkohtumisel deklareerisime kollektiivselt, et tulevikus ootame oma ridadesse ka Gruusiat ja Ukrainat.

NATO pikaealisuse saladus peitub selles, et ta on osutunud kohanemisvõimeliseks organisatsiooniks ja on ikka oluline. Sellegipoolest peame liikme kontseptsioon nentima, et alliansil on lepingupõhised piirid. Washingtoni lepingu Kuid Euroopa riike, kes ei ole Maarake inimese valimuse suurus liikmed, jääb üha vähemaks.

Ühel hetkel peame otsustama, kas see geograafiline piirang on veel asjakohane. Kui vastus on eitav, siis peame kaaluma, mida see tähendab alliansi tuleviku jaoks. Strateegiline keskkond on radikaalselt muutunud.

Aeg on küps uue strateegilise kontseptsiooni jaoks. Et see jääks nii, peab uus strateegiline kontseptsioon sõnaselgelt määratlema alliansi eesmärgid ja juhtima selle tulevikukümnenditesse. Ülevaate säilitamiseks peab NATO-l olema selge, kuid paindlik arusaam sellest, kuhu ta suundub. Sõjalise väljaõppekeskuse vastuvõtukomisjon Kabulis.