Eesti keele oskust kontrollitakse ja hinnatakse kultuuri- ja haridusministri poolt kinnitatud metoodika alusel. Ametivande andmise kohustus ja ametivande tekst 1 Riigikogu liige annab enne oma kohustuste täitmisele asumist järgmise ametivande: «Asudes täitma oma kohustusi Riigikogu liikmena Riigikogu … koosseisus, annan vande jääda ustavaks Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale. Isik, kes soovib saada Eesti kodakondsust, peab sooritama eesti keele oskuse eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami.

Tehke koopiad rollikaartidestprobleemi kirjeldusest ja väitluse reeglitest pole kohustuslik.

Kirjutage loetelu eri rollidest märkmetahvlile, et need oleksid kõigile näha. Oluline kuupäev Lugege ette jaotusmaterjalil olev probleemikirjeldus. Selgitage, et kõik osalejad on Uniste linna elanikud, kes on mures selle üle, kas tühjalt seisvale linna krundile tuleks ehitada uus mošee või mitte.

Näidake osalejatele võimalike rollide loendit ja paluge igaühel valida kehastamiseks üks roll. Selgitage koosoleku käigus toimuva väitluse reegleid. Selgitage, et enne koosoleku algust on inimestel 30 minutit aega teiste kodanikega tutvumiseks, oma sõnavõtu ettevalmistamiseks ning hääletusotsuse tegemiseks!

Öelge neile, et linnavolikogu koosolek kestab 40 minutit Kuidas suurendada liikme minutis osavõtjate suure arvu tõttu ei pruugi kõnedeks kuigi palju aega jääda.

Tehke koopiad rollikaartidestprobleemi kirjeldusest ja väitluse reeglitest pole kohustuslik.

Seetõttu peaksid nad sõnavõtu jaoks ette valmistama ainult üks või kaks tähtsamat mõtet. Ideaaljuhul peaksid inimesed istuma poolringis või hobuserauakujuliselt nii, et linnapea istub nende ees veidi kõrgemal. Eri osapooled või rühmad peaksid saama koos istuda ning nende ette laudadele tuleks asetada nimesildid.

Kodakondsus ja liikme suurus Hinnes liikme suurus

Pärast 30 minuti möödumist kutsuge kodanikud koosolekule või paluge seda teha linnapeal. Linnapea peaks meenutama osalejatele väitluse põhireegleid ning esinema koosolekut sissejuhatava lühikese sõnavõtuga. Kui koosolek 40 minuti pärast lõpeb, peaks linnapea panema küsimuse hääletusele.

Eesti riigi infoportaal | torvaaugu.ee

Pärast häälte lugemist ja tulemuse väljakuulutamist peaksite kuulutama harjutuse lõppenuks ning paluma inimestel tulla koos toolidega ruumi keskele analüüsi jaoks. Analüüs ja hindamine Tagasiside andmise vooru alustuseks tervitage igaühte tema päris nimega või kasutage mõnda muud meetodit, mis võimaldab osalejatel Kodakondsus ja liikme suurus väljuda.

Kodakondsus ja liikme suurus Liikmed seksuaalsed suurused

Oluline on teha seda enne analüüsi algust. Küsige osalejatelt, mis mulje neile äsja läbitud protsessist jäi. Kas hääletustulemus üllatas teid ja kas see vastas konkreetse kehastatud tegelaskuju seisukohale? Kui palju mõjutas teie enda arvamus teie Kodakondsus ja liikme suurus saavutatud tulemust? Kas suhtlemine teiste inimeste või rühmadega muutis teie lähenemisviisi või suhtumist probleemi?

Kui lihtne teil oli oma kehastatava tegelaskujuga samastuda? Miks see nii oli? Kas teie arvates võiks selline olukord ka tegelikkuses tekkida? Kas oskate nimetada sarnaseid juhtumeid? Kas harjutus muutis kuidagi teie suhtumist? Mida tähendab teie jaoks mõtte- südametunnistuse ja usuvabadus?

Kodakondsus ja liikme suurus Mis suurus mees liige on suurim

Kas teate ajaloost või tänapäevast mõnda juhtumit, kus selle õiguse teostamist on takistatud? Miks kuulub usuvabadus teie arvates põhiliste inimõiguste hulka?

Kui suurel määral on see õigus teie arvates kohalikus kogukonnas tagatud? Nõuandeid korraldajatele Võimaluse korral tuleks kaasata harjutuse läbiviimisse kaaskorraldaja, kes aitab vastata küsimustele ja koordineerida harjutuse etappe. Igaks juhuks võiks harjutuse jaoks varuda natuke rohkem aega, et inimestel oleks eelkõige koosoleku enda ajal võimalik üksteise kommentaaridele vastata.

Uniste linna mošee

Aja säästmiseks võite jagada rollid välja juba enne tundi või jagada need juhuslikult, et tunnis kuluks vähem aega. Ettevalmistaval etapil võib olla kasulik harjutust suunata, et osalejad kasutaksid seda aega tõepoolest üksteisega aru pidamiseks või oma sõnavõtu kavandamiseks.

Rollide jagamisel arvestage, et linnapea roll on väga raske ning teda kehastav isik peab olema koosoleku läbiviimiseks piisavalt enesekindel ning suutma vajadusel inimesi katkestada, et igaüks saaks sõna. Enne imiteeringu algust tuleks tööülesanded linnapead kehastava osalejaga läbi rääkida.

Seejärel oleks äärmiselt soovitav jätta koosoleku läbiviimine täielikult linnapead kehastava isiku ülesandeks, et ta tunnetaks teie usaldust ning et teised osalejad austaksid tema otsuseid ja ei ootaks teie sekkumist. Mõistagi võib raskuste tekkimise korral teie sekkumine imiteeringu käiku siiski vajalikuks osutuda. Seda tuleks aga teha nii, et see Kodakondsus ja liikme suurus õõnestaks linnapead kehastava osaleja autoriteeti.

Andmestiku eelvaade ei ole praegu kättesaadav.

Pärast võite selle olukorra najal analüüsi käigus arutleda, kui raske on taolistes küsimustes kokkuleppele jõuda. Analüüsi käigus tuleb kindlasti jälgida, et see ei kujuneks imiteeringu enda kordamiseks.

Inimesed peavad lahutama end oma rollist, et nad suudaksid toimunu üle korralikult reflekteerida. Teie ülesanne on aidata neil vaadata imiteeringule tagasi nende endina, mitte kehastatud isikutena.

Analüüsi ja hindamise ettevalmistamisel võib olla kasu taustateabest religiooni ja usu kohta. Võite kasutada ka muid kombinatsioone.

Water

Võite lisada harjutuses esindatud rühmade hulka ka ajakirjanikud, et saada protsessist mõnevõrra erapooletum ülevaade. Teisalt võib see pikendada harjutusele kuluvat aega, kui koostatud uudislood tulevad samuti rühmas arutamisele vt allolevaid soovitusi.

Soovitusi jätkutegevusteks Arutlege usuvabaduse aspektide ning teie riigis esinenud pingete üle. Heaks lähtekohaks, eriti väikestes rühmades toimuva arutelu jaoks, võivad olla uudistest läbi käinud keerulised juhtumid. Arutelule võib järgneda ka harjutus "Usklikud"mis võimaldab põhjalikumalt käsitleda, mida osalejad arvavad usust ning selle mõjust noorte eludele.

Kui osalejate kehastatavate rollide seas on ka Kodakondsus ja liikme suurus, võite kasutada nende koostatud ülevaateid ja analüüse eraldi tunnis. Eriti kasulik võiks olla vaadelda eri uudislugude erinevusi, et tõstatada küsimusi meedia rollist ja mõjust. Harjutuses "Esilehekülg" uuritakse, kuidas just ajakirjandus arvamusi kujundab või muudab. Ideid tegutsemiseks Innustage osalejaid oma ümbruskonnas ringi vaatama ning uurima, millisel määral seal eri usukogukondade õigusi austatakse.

Püüdke korraldada kohtumisi mõne sellise kogukonna esindajatega ning paluge neil rääkida, kas nende meelest on nende õigused kaitstud. Sõltuvalt teie ja osalejate elu- või töökoha kontekstist ning hetkel kohalikus volikogus arutusel olevatest küsimustest võib olla huvitav külastada ka ehtsat volikogu koosolekut, et lüüa rohkem kaasa kohalikes poliitilistes aruteludes, mis mõjutavad kogukonna kõigi liikmete inimõiguste kaitset.

Lisateave Rahvusvaheliste inimõigustealaste lepetega tagatud õigus usule: alloleva teabe võiks harjutuses paljundada Uniste linna moslemite ühenduse ja inimõigusi kaitsva Uniste noorteühenduse liikmete jaoks. Euroopa inimõiguste konventsioon, artikkel 9: Igaühel on õigus mõtte- südametunnistuse ja usuvabadusele.

Kui Riigikogu liikme volitused peatuvad või lõpevad enne tähtaega, asub tema asemel Riigikogu liikmeks asendusliige. Asendusliikmete järjekord 1 Valimisringkonnas valituks osutunud Riigikogu liikme asendusliikmeks on sama erakonna samas valimisringkonnas kandideerinud esimene asendusliikmeks registreeritud kandidaat. Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks 1 Asendusliikme Riigikogu liikmeks asumine vormistatakse Vabariigi Valimiskomisjoni või Riigikogu juhatuse otsusega.

See õigus kätkeb vabadust muuta oma usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada oma usku või veendumusi nii üksi kui koos teistega, avalikult või eraviisiliselt Liige suurendab foto, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu. Vabadust kuulutada oma usku või veendumusi võib piirata üksnes seaduses ettenähtud kitsendustega ja kui see on demokraatlikus ühiskonnas vajalik ühiskondliku turvalisuse huvides, avaliku korra, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste kaitseks.

Inimõiguste ülddeklaratsioon, artikkel Igaühel on mõtte- südametunnistuse ja usuvabadus; see õigus kätkeb vabadust muuta oma usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada oma usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt õpetamise, tava, kultuse ja kombetalituste kaudu.

Lapse õiguste konventsioon, artikkel Riikides, kus eksisteerivad rahvus- usu või keelevähemused või põlisrahvusest isikud, peab sellise vähemuse hulka kuuluval või põlisrahvusest lapsel olema õigus koos oma kogukonnakaaslastega saada osa oma kultuurist, tunnistada ja viljeleda oma usku ning kasutada oma keelt. Kuigi harjutuses imiteeritakse väljamõeldud sündmust, toimub nii Euroopas kui ka mujal maailmas palju sarnaseid dispuute vähemusreligioonide kultushoonete ehitamise kohta.

Šveitsis kiideti Rahvahääletuse selline tulemus võib rikkuda moslemite õigust kuulutada oma usku avalikult jumalateenistuse, õpetuse, tavade ja kombetalituste kaudu, mis on mõtte- südametunnistuse ja usuvabaduse lahutamatu osa. Lisaks tõstab mitmetes Euroopa ja muude maailmajagude riikides pead tendents võtta vastu seadusi, millega keelustatakse avalikus kohas islami looride burka, niqab või hidžaab kandmine, mis on samuti aluseks diskrimineerimisele usutunnistuse alusel.

Article 19 — Global Campaign for Free Expression Artikkel 19 — ülemaailmne Kodakondsus ja liikme suurus vaba eneseväljenduse eest on inimõiguste kaitse organisatsioon, mis on avaldanud juriidilise kommentaari kogu nägu katva loori kandmise keelustamise ja inimõiguste seoste kohta www.

Samuti võite uurida muid Euroopa vähemususundite ees seisvaid aktuaalseid probleeme Koosolekul osalejate loetelu Püüdke jälgida, et eri poliitiliste rühmituste ja kodanikuühenduste liikmete arv oleks võrdne.

Viimase 60 aastaga on linna elanikkond oluliselt muutunud, kuna paljud noored inimesed tahavad kolida suurematesse linnadesse, kus on paremad töövõimalused, ning ühtlasi on piirkonda saabunud suur hulk sisserändajate peresid, kellest paljud on pärit islamiriikidest.

Linnas tekitab hetkel lahkarvamusi kohalike moslemite soov ehitada linnale kuuluvale tühjale krundile mošee.

Kodakondsus ja liikme suurus Suurimate meeste liikmete suurus

Kõnealune maa on hoonestamata ning volikogule on selle kohta juba aastaid kaebusi esitatud: see asub põhilise ostutänava läheduses ning seal on sageli esinenud probleeme vandalismi ja narkootikumidega.

Kui nüüd üks rikas ärimees otsustas mošee ehitamiseks raha anda ja selle probleemi linnavolikogu eest kõrvaldada, oli linnapea väga õnnelik. Ehitus pidi algama sel nädalal, kuid volikogule on saadetud suur hulk kaebekirju kohalikelt elanikelt, kes olid projektile vastu. Nende algatusel on küsimuse lahendamiseks kokku kutsutud kõigile huvitatud kodanikele avatud koosolek. Koosolek algab 30 minuti pärast.

Rollikaart: Uniste linnapea Sina oled koosoleku juhataja ning sinu ülesanne on koosoleku alguses osalejaid tervitada ning meenutada neile väitluse reegleid.

RL Tavaleibkonnad suuruse ja liikmete rahvuse järgi

Koosoleku ajal peaksid andma igaühele võimaluse sõna saada ning ei tohiks lubada kellelgi liiga pikalt rääkida. Sa oled väga mures, et juhtumi suhtes on kujunenud negatiivne avalik arvamus, ning sa tahaksid enne koosoleku algust rääkida mõnede rühmade esindajatega, et veenda neid oma seisukohtades järele andma.

Rollikaart: linnavolikogu liige: Traditsionalistlik Erakond üks või kaks inimest Sa esindad volikogus Traditsionalistlikku Erakonda ja oled kindlalt mošee ehitamise vastu. Sinu arvates pole õige, et linna maad ja raha kasutatakse riigi ja linna traditsioonide suhtes võõra kultuskoha ehitamiseks.

Sinu arvates on sisserändajate peredele niigi vastu tuldud, kuna neil lubatakse siin elada, ning nad ei peaks suruma oma teistsugust elustiili teistele peale riigis, kus nad on külalised.

Samuti oled mures selle pärast, et mošeest võib saada terroristide värbamise koht. Rollikaart: linnavolikogu liige: Populistlik Erakond üks või kaks inimest Sa esindad linnavolikogus Populistlikku Erakonda.

Kodakondsus ja liikme suurus Suurendage liiget voi mitte

Kui mošee ehitamise küsimus esimest korda päevakorda tõusis, olid sa selle poolt, kuna moslemite kogukond on linna majandust oluliselt kasvatanud ning sa ei taha neid eemale tõrjuda. Kuid nüüd on linnaelanike kaebused sind muretsema pannud ning sa ei tahaks tekitada kogukonnas tarbetut konflikti. Samuti oled sa mures oma koha säilitamise pärast järgmistel volikogu valimistel ning toetad hääletusel tõenäoliselt sellist lahendust, mis näib tekitavat kõige vähem pahameelt.

Rollikaart: linnavolikogu liige: Mitmekesisuse Erakond üks või kaks inimest Sa esindad linnavolikogus Mitmekesisuse Erakonda.

  1. Suurenda liige 18
  2. Vabariigi Valitsuse
  3. Riigikogu liikme staatuse seadus – Riigi Teataja

Sinu arvates on maailma eri paigust saabunud inimeste suhteliselt suur osakaal muutnud Uniste kultuuri rikkamaks ja huvitavamaks ning sulle näib ebaõiglane, et linn ei ole sedavõrd pikka aega võimaldanud neil oma usku viljeleda. Samuti näed, et tühjalt seisev maa põhjustab linnas sotsiaalseid probleeme ning volikogul ei ole praegu raha, et ise sinna midagi ehitada.

Selle ühenduse liikmed esindavad Uniste traditsionalistlikke mitteislamiusulisi elanikke ning sinu arvates on väga oluline säilitada linna, kus enamik teist on terve elu elanud, iseloomu muutumatuna.

Mošee asukohaks kavandatav krunt asub linna keskel ning mošee oleks peaaegu igast Suurendada ja sirgendada liige hästi nähtav. Lisaks varjaks mošee raekoja Kodakondsus ja liikme suurus avaneva vaate linna peakirikule. Sulle näib, et alles hiljuti linna saabunud kogukond hakkab sinu linna nägu täielikult ümber kujundama. Sa ei mõista, miks mujalt siia riiki elama saabunud inimesed ei võiks elada siin kehtivate reeglite järgi.

Rollikaart: inimõigusi kaitsev Uniste noorteühendus kaks kuni neli inimest Ühendus on loodud Uniste noorte kõige suuremate probleemide lahendamisele kaasa aitamiseks.

Sinu arvates lahendab mošee ehitamine korraga kaks probleemi: moslemi kogukond saab endale kultuspaiga ning lahenevad pikalt tühjana seisnud maaga seotud sotsiaalsed probleemid. Sa toetad mošee ehitamist, kuid oled mures selle pärast, et mošee ehituseks raha eraldamise tõttu võib linnavolikogu tähelepanuta jätta mõned muud sotsiaalsed probleemid. Eriti just linna noorsootöö eelarvet on viimase viie aasta jooksul pidevalt vähendatud ning see ei vasta enam kaugeltki linna tegelikele vajadustele.

Kodakondsus ja liikme suurus Normaalne peenise suurus on