Arvustused ja meeste arvamused arstid kodakondsete retseptid. Kas ettevõtte kodulehel võib avaldada, et töötaja on lapsehoolduspuhkusel?

Calling All Cars: Body on the Promenade Deck / The Missing Guns / The Man with Iron Pipes

Töötajate osas on kindlasti ülioluline avatud ja õigeaegne kommunikatsioon. Siin on pigem reegliks, et rohkem on parem. Tihti lahkuvad just head töötajad olukorras, kus on ebaselgust palju ja alles jäävad need, kes ei ole antud ettevõtte talendid.

Soovitus oleks teavitada, et tõenäoliselt kestab see töötasu vähendamine ja töökoormuse langus vähemalt 3 kuud aga teavituse võite teha näiteks 1 kuu kaupa oluline, et järgitakse 14 p etteteatamisaega. Kui on varem tööd anda, siis saab tööandja alati ühepoolselt töötaja uuesti tööle kutsuda ja kui ka peale 3 kuud ei ole tööd anda, siis tuleks hakata mõtlema koondamiste peale.

Töötukassa töötasu hüvitis räägib TLS paragrahv 35 kasutamisest, kui töötajatele ei ole anda tööd kokkulepitud ulatuses. TLS § 35 ei tähenda, et töötaja töötasu oleks vähendatud ja seda ei saa teha antud § alusel. Töötasu vähendamist saab teha TLS § 37 alusel.

Tuleb palkasid vähendada päevapealt. Tuleb töötajatele seda kommunikeerida. Mis on kõige mõistlikum odavam viis tööandjal seda teha? Kas siis rakendub see, et töötajal on 7 päeva aega nõustuda ja kui ei ole palgalangetusena nõus, siis on 1 kuu keskmise töötasu hüvitamine ja kõik? Või kas on veel odavam võimalus? Kõige odavam võimalus võib olla kokkuleppel töötasu vähendamine aga siis ei ole võimalik taotleda Töötukassa hüvitist. Majandusaasta aruande esitamisel ei ole kõnealune teema määrav ning ei oma selles kontekstis tähtsust, st.

Kuidas osaühingule kuuluvat vara teise juhatuse liikme osaniku valdusest kätte saada? Osaühingut juhib 2 juhatuse liiget ka osanikud. OÜ on lõpetanud praktiliselt majandustegevuse. Soov on osaühingu tegevus lõpetada. Kuidas toimida, kui ühe juhatuse liikme käes on kogu ühingu vara n traktor, millega harib oma põldu, ruumid, milles hoiab oma asju jmt. Osanike korduvatele pöördumistele ei tagasta võtmeid, vara, ei esita kuludokumente rahaliste kulutuste kohta jne.

Esialgu ei tahaks pöörduda kohtu poole. Vastus: Küsimuses ei olnud nimetatut märgitud, kuid eeldame, et antud juhul on osanike osad võrdsed. Kui soovitakse äriühingu tegevus lõpetada, siis annab seadus selleks erinevad võimalused, millest peamiselt rakendatakse likvideerimist või sundlõpetamist.

Asjas konkreetse vastuse andmiseks oleks vaja eelnevalt tutvuda ka osaühingu põhikirjaga ning teada, milline on juhatuse liikmete esindusõigus ühine või iga juhatuse liige saab esindada ühingut. Osaühing lõpetatakse osanike otsusel või sundlõpetatakse kohtuotsusega. Kuna kaasusest tulenevalt ilmselt teine osanik takistab selle läbiviimist, siis ilmselt vabatahtlik osanike otsuse alusel äriühingu lõpetamine kõne alla ei tule.

Sundlõpetamisel lõpetatakse osaühing kohtumäärusega. Üldjuhul on selle põhjuseks ettevõtte või selle tegevuse mittevastavus seadustele. Kui puudusi on võimalik kõrvaldada, annab kohus selleks aega, selleks et ettevõtte tegevust saaks ikkagi jätkata. Kahjuks sel juhul tuleb osanikul esitada avaldus kohtule, mida Te küsimusest nähtuvalt teha Kas on voimalik liikme vastuse suurendada soovi.

Seaduse kohaselt võib kohus osaühingu hagi alusel osaniku osaühingust välja arvata. Sellise hagi esitamine on võimalik, kui juhatuse liikmetel ei ole ühist esindusõigust. Kahjuks ka eelnimetatu toimub läbi kohtumenetluse. Kui soovite asja kohtuväliselt lahendada, siis ainuke võimalus on teise osanikuga kokkuleppele jõuda.

  • Küsimus-vastus | Andmekaitse Inspektsioon
  • Kas on võimalik liiget suurendada - Maral Gel
  • Kas on võimalik, et suurendada liikme foorum 6.
  • Arco Vara juhatuse vastused aktsionäride
  • Sotsiaalhoolekande valdkonnas peavad andmekaitsespetsialisti määrama: asutused, keda riik on lepingu alusel volitanud osutama avalikku teenust.

Juhul, kui osanike osad on võrdsed ning mõlemad on juhatuse liikmed, ei saa sisuliselt ühtegi otsust kumbki neist ainuisikuliselt teha, millest tulenevalt ongi vaja kas jõuda kokkuleppele või lahendada olukord läbi kohtumenetluse. Lisaks võib juhatuse liikme tegevus olla käsitletav OÜ vara omastamisega, kui juhatuse liige on võtnud asjad enda valdusesse, kasutab neid kui omanik ja keeldub asjade tagastamisest.

Omastamisega on tegemist ka juhul, kui selliselt käituv isik on OÜ osanik — OÜ vara on ka selle osaniku jaoks alati võõras ehk OÜ vara omastamises saab süüdi mõista ka OÜ osaniku. Mida teha, kui põhikirja muudeti nii, et kolmandatele isikutele tohib osa võõrandada üksnes teiste osanike nõusolekul?

Olen osanik 22 osanikuga osaühingus. Kuna olen pensionär, soovin oma osa võõrandada lisaks minule veel 6 osanikku ja leidsin selleks ka ostja, kellel on huvi lisaks osa ostule ka osaühingusse investeerida.

Korteriomandiõigus

Enne kui tehinguks läks, muutsid teised osanikud põhikirja nii, et kolmandatele isikutele tohib võõrandada osa üksnes teiste osanike nõusolekul, või pärimise teel. Antud nõusolekut ma meie teistelt osanikelt aga ei saanud ja pärimise teel võõrandamist ei ole plaanis. Millised võimalused meil on.

Osanike seas ostuvõimelisi inimesi ei ole, kui, siis on nad vahendajad vaheltkasuga sellele samale meie leitud ostjale. Vastus: Iseenesest seadus näeb ette iga osaniku õigust oma osa võõrandada. Samas on täiesti õiguspärane osanike otsustus sätestada põhikirjas, et osa võõrandamine on lubatud üksnes täiendava tingimuse täitmise korral, eelkõige, et osa võõrandamiseks on vajalik nt teiste osanike, juhatuse, nõukogu või muu isiku nõusolek äriseadustiku § lg 3.

Siiski ei tähenda see veel seda, et teiste osanike vastava nõusoleku saamata jäämisel ei ole osanikul mitte mingisugust võimalust oma osa võõrandada.

Äriseadustiku § lg 3 viimane lause annab oma osa müüa soovivale osanikule õiguse nõuda mõjuval põhjusel teistelt osanikelt osa müümiseks nõusoleku andmist. Mõjuvaks põhjuseks võib olla nt osanike vahelised tugevad erimeelsused, mis võivad takistada osaühingu majandustegevuse jätkamist, osaniku majanduslikud raskused, tervislik seisund vms.

COVID-19 webinar 09.04.2020 küsimused & vastused

Pole välistatud ka muud tungivad ja põhjendatud vajadused. Sellises olukorras tuleb osa müüa soovival osanikul esitada vastav avaldus kohtule. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 68 lg 5 sätestab, et kui isik on kohustatud tegema kindla sisuga tahteavalduse, asendab tahteavaldust jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend, millega isikut kohustatakse tahteavalust andma. Seega avalduse kohtu poolt rahuldamise korral asendab vastav kohtuotsus osanike nõusolekut ning osanikud saavad oma osad müüa.

Piraeus pank on läbirääkimiste tulemusena nõus pangalaenu pikendama kuni Pangalaenu pikendamise korral ja eeldusel, et hoone täituvus ja rentnike maksedistsipliin ei muutu oluliselt, ületab kontserni vaba rahavoog Madrid Blvd hoonest pärast intressimaksete ja hoonega seotud kulutuste kandmisteurot aastas. Pangalaenu jääk ja intressikulu võib täiendavalt veelgi väheneda, kui kontsern müüb maha talle kuuluvad 34 korterit.

Kas jääb plaanitust ka midagi tegemata? Lühidalt, mida investeeringust loobumine enesega kaasa toob? Sellega lakkaks kontserni renditulu ca 1 miljon eurot aastas ja positiivne rahavoog. Riigikohus on lahendi nr p-s 10 selgitanud, et ÄS § lg 1 teine lause annab koosolekut kokku kutsuvale isikule võimaluse valida, kas saata teade postiaadressil, mis on kantud osanike nimekirja või elektronposti aadressil.

Kas on voimalik liikme vastuse suurendada

Kui vähemalt ühte neist võimalustest on kasutatud, on koosolekut kokku kutsuv isik järginud koosoleku teate saatmiseks ÄS § lg 1 teises lauses ette nähtud korda. ÄS § lg 1 kolmas lause sätestab lisareegli koosoleku teate saatmiseks, nimelt tuleb juhul, kui osaühing teab või peab teadma, et osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, teade saata ka sellel aadressil.

Kas on voimalik liikme vastuse suurendada

Niikaua ei olnud ma nõus ootama. Igaks andmetöötluseks peab olema õiguslik alus - kas siis kandidaadi nõusolek, seaduse säte või erasektori puhul analüüsi nõudev õigustatud huvi. Nii ongi võimalik ka vestlusel või muus etapis kandideerimisprotsessis kandidaadilt selleks nõusolek küsida või kui tulevane töökoht nõuab seadusest tulenevalt eelnevat taustakontrolli, siis selline info võiks olla kandideerijale võimalikult varajases staadiumis teada. Õigustatud huvi korral tuleb kaaluda, kas tööandja vajadus ja huvi taustakontrolli teha kaalub ikka ülesse kandidaadi privaatsusesse tungimise.

Kindlasti tuleb seda teha avatult ja läbipaistvalt. Selliseid olukordi, kus tööle värbamine eeldab puhast tausta ja taustauuringut tuleb ilmtingimata teha, on nii avalikus kui erasektoris. Näiteks ei saa avalikus sektoris lasteaiaõpetajaks võtta tööle inimest, kes on tekitanud alaealisele kehalisi vigastusi. Vastutusrikkad ametikohad panganduses, infotehnoloogias jt nõuavad samuti taustauuringut kas seaduse sätte või õigustatud huvi alusel. Kuid oluline on meeles pidada, et isikuandmete kaitse üldmäärus, eestikeelse lühendiga IKÜM, annab inimesele õiguse oma andmete kasutuse üle omada ülevaadet.

Tööle kandideerimisel on igal inimesel õigus küsida, mida tema kohta on kogutud, sh tehtud taustapäringute kohta. Kogu andmetöötlus peab olema kandideerija jaoks läbipaistev ning kui andmeid ei ole enam vaja, peab need kustutama. Kui tööandja soovib jälgida töötaja töökohustuste täitmist ja liikumisi, kas selleks tal on olemas õiguslik alus?

Töökohustuste täitmist võib tööandja kontrollida, kuid seejuures ei tohi riivata ülemäära töötaja põhiõigusi. Selline isikuandmete töötlemine saab toimuda tööandja õigustatud huvi alusel. Tööandjal tuleb seega alustada põhjalikust huvide hindamise ja kaalumise analüüsist, kust peab selguma, mismoodi tööandja huvid kaaluvad üles töötaja õiguse privaatsusele ning kui see leiab tõestust, siis kuidas tööandja saab kontrollida töötajat nii, et see riivaks võimalikult vähe töötaja privaatsust.

Kas on voimalik liikme vastuse suurendada

Näiteks ei ole tööandjal lubatud paigaldada töötaja arvutisse internetikasutust jälgivat programmi, ilma et selle vajadust poleks analüüsitud ja töötaja sellest teadlik. Tööandjal tuleb selleks koostada õigustatud huvi analüüs. Eluliste olukordade pealt veel näiteid tuues, siis õigustatud huvi analüüsi on vajalik ka olukorras, kui töökohustuste täitmist soovitakse jälgida töötaja arvutisse paigaldatud tarkvaraga, mis teatud aja möödudes teeb töötaja arvutiekraanil olevast kujutisest pildifaile ning edastab selle tööandjale.

Nõuded on samad ka olukorras, kus tööandja soovib paigaldada töötaja isiklikku telefoni programmi, mis tema liikumist jälgib. Ilma õigustatud huvi analüüsita ei ole seaduslik kontrollida ka töötaja liikumist töösõidukisse paigaldatud GPS seadmega, kui töötaja on tuvastatav.

Küsimus-vastus

Samuti töötaja töökohustuste täitmise kontrollimist valvekaamerapilti jälgides. Kõik kirjeldatud olukorrad nõuavad põhjalikku huvide hindamise ja kaalumise analüüsi. Lisaks tuleb tööandjal paika panna reeglid, olgu need siis e-posti, interneti, programmide või sõiduki kasutamise kohta. Valvekaamera kasutamiseks on vaja kaamerate kasutamise tingimusi ja eesmärke ning tutvustavad andmekaitsetingimusi.

Kokkuvõttes, tööandja tohib töötajat küll kontrollida, kuid tegevus eeldab põhjalikku huvisid kaaluvat analüüsi, reeglite olemasolu ning isikuandmete töötlemine peab olema läbipaistev. Nii see tegelikult ei ole, sest kuigi töötaja kontrollimine on tihedalt seotud töölepingust tulenevate kohustustega, ei ole see samal ajal kindlasti vajalik töölepingu täitmiseks.

Kas on võimalik, et suurendada liikme foorum

Kliendisuhted Kas internetis vabalt kättesaadavatele e-posti aadressidele võib pakkumisi saata? Olenemata sellest, kas e-posti aadress on Internetis avalikult kättesaadav või mitte, võib füüsilise isiku e-posti aadressi kasutada otseturustuseks vaid tema eelnevalt nõusolekul.

Nõusolekuna ei saa võtta seda, kui inimene on suvalisel võrgulehel oma e-posti aadressi avalikuks teinud. Kas ettevõte võib ostutšekil kajastada isikuandmeid? Osadel ostutšekkidel on kajastatud müüja ees-ja perenimi ja kliendi tuvastamisel ka kliendi nimi ja kodune aadress. See saaks toimuda vaid isikute eelneval nõusolekul. Juhime tähelepanu, et andmete töötlemisel peaks alati lähtuma eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtetest.