Registrisse kantud juhatuse liikme ametiaja pikendamisest tuleb teavitada koheselt ka registripidajat. Ennetamaks juhtimisprobleeme, mis võivad tekkida, kui kolmeliikmelise juhatuse üks liige ei ole mõnda aega teovõimeline, kas seltsi üldkoosolek võib nt kiirete otsuste langetamise puhuks valida juhatusele ka asendusliiget erandjuhtumiteks? Õnnemänguturniiri korraldamine 1 Õnnemänguturniiri korraldamise õigus on isikul, kellele on väljastatud õnnemängude korraldamise tegevusluba. Kui juhatuse liikmed ei saa palka, ka siis soovitatakse sõlmida käsundusleping, kus siis vastavalt on ka kirjas, et töötasu ei maksta. Või piisab, et lahkuda sooviv juhatuse liige saadab e-kirjaga liikmetele kirja, et volitused lõppevad ning edasine on juba teiste juhatuse liikmete teha, kuidas ühing edasi toimetab? Dokumentide hoidja vastutab hoiule antud dokumentide säilimise eest seadusega ettenähtud tähtaja jooksul.

Juhatuse liikme tasustamine 1 Kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, võib juhatuse liikmele maksta tasu. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

Kuidas tõlgendada Inforegistri maineskoori?

Juhatuse liikmel on tasude või muude hüvede vähendamise nõude esitamise korral õigus temaga sõlmitud leping ühekuulise etteteatamisega erakorraliselt üles öelda. Juhatuse otsus 1 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.

Juhatuse liikme määramine kohtu poolt Mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige juhatuse liikme ajutine või kestev võimetus täita oma kohustusi, võib kohus huvitatud isiku nõudel määrata väljalangenud juhatuse liikme asemele uue liikme.

Kas liikme suuruse muutus vanusega

Kohtu määratud juhatuse liikmel on õigus mittetulundusühingu arvel mõistlike kulutuste hüvitamisele ja mõistlikule tasule, mille määrab vaidluse korral kohus määrusega.

Kohtu määratud juhatuse liikme volitused kestavad uue juhatuse liikme määramiseni üldkoosoleku poolt või muul põhikirjas ettenähtud viisil [ RT I39, - jõust.

Kas liikme suuruse muutus vanusega

Muud organid 1 Põhikirjaga võib ette näha, et teatud tehingute tegemiseks määratakse lisaks juhatusele Liigese kasv ja suurused organ, mille pädevus ja moodustamise kord nähakse ette põhikirjas.

Juhatuse või muu organi liikme vastutus 1 Juhatuse liige peab oma kohustusi täitma juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega. Juhatuse liige vabaneb vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt oodatava hoolsusega.

Kas liikme suuruse muutus vanusega

Mittetulundusühingu pankroti väljakuulutamise korral võib nõude mittetulundusühingu nimel esitada üksnes pankrotihaldur. Osakonnad 1 Mittetulundusühingul võivad olla osakonnad, kui see on ette nähtud põhikirjaga. Osakonnad ei ole juriidilised isikud. Kui osakonnal on oma üldkoosolek ja juhatus, kohaldatakse nendele käesoleva seaduse §-des 18—22, Kas liikme suuruse muutus vanusega, 28—30 ja 32 sätestatut.

Tegevusloa taotlemine 1 Tegevusloa saamiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile taotlus, milles on märgitud: 1 taotleja nimi ja registrikood; 2 taotleja asukoha aadress ja kontaktandmed; 3 korraldatava hasartmängu liik; 4 taotluse täitnud isiku ametikoht, nimi ja allkiri; 5 riigilõivu tasumise kuupäev. Maksu- ja Tolliamet ei või selliste andmete või dokumentide esitamist nõuda. Tegevusloa taotleja kontrollimine ning otsuse tegemine tegevusloa andmise kohta 1 Enne tegevusloa andmise otsustamist kontrollitakse tegevusloa taotleja vastavust hasartmängukorraldajale esitatavatele nõuetele ja eelneva kolme aasta maksukäitumist ning kogutakse vajaduse korral täiendavaid tegevusloa taotlejat iseloomustavaid andmeid, et veenduda tegevusloa taotlemisel esitatud dokumentide õigsuses ning tegevusloa taotleja usaldusväärsuses ja heas maines. Tegevusloa andmisest keeldumine 1 Tegevusloa andmisest võib keelduda, kui: 1 tegevusloa taotleja, temas olulist osalust omav isik või taotleja juhtorgani liige ei vasta käesolevas seaduses sätestatud tingimustele; 2 tegevusloa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid või puudulikke andmeid; 3 tasumata on riigilõiv; 4 tegevusloa taotleja keeldub Maksu- ja Tolliametile põhjendamatult andmast käesolevas seaduses nõutud täiendavat või olulist teavet; 5 tegevusloa taotleja ei ole esitanud käesoleva seaduse § 17 lõigetes 1—3 nimetatud andmeid või dokumente. Otsus tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta 1 Otsus tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta peab sisaldama järgmisi andmeid: 1 tegevusloa omaja nimi ja registrikood; 2 tegevusloa andmise otsuse number ja aeg; 3 otsuse tegemise kuupäev; 4 tegevusloa kehtetuks 15 kella liige tinginud asjaolud koos viitega käesoleva seaduse § 20 sellele lõikele ja punktile, mille alusel tegevusluba kehtetuks tunnistatakse.

Järelevalve 1 Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

Raamatupidamine [ RT I39, - jõust. Majandusaasta aruanne 1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruanne kiidetakse heaks ja vormistatakse vastavalt raamatupidamise seaduse §-s 25 sätestatule.

  1. Näiteks kõrgem vanus ja suurem töötajate arv tõstavad Inforegistri maineskoori, kui aga ettevõttel esinevad suured või sagedased võlad, võib skoor miinusesse langeda.
  2. Konya liikmete suurused
  3. Pensioniiga, liigid ja soodustused | Sotsiaalkindlustusamet
  4. Ettevõtte osanike õigused — Millised ja kuidas?