Ühingu eesmärgiks on: alus-ja rakenduslike uurimuste edendamine inimese- ja meditsiinilise geneetika vallas ning kontaktide hõlbustamine sarnaste eesmärkidega inimeste vahel. Aktsiate asendamine aktsiakapitali suurendamata on võimalik üksnes juhul, kui ühendaval aktsiaseltsil on oma aktsiaid, mida saab asendamiseks kasutada. Kui see ei osutu võimalikuks, valitakse üldkoosoleku poolt likvideerimiskomisjon, kellel on juhatuse õigused ja kohustused.

Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing: 1. Ühingu liikmeteks võivad olla kõik isikud, kes on nõus kandma Ühingu põhikirjast tulenevaid õigusi ja kohustusi. Ühingu liikmeks astumise avaldus peab olema vormistatud kirjalikult.

Ühingu juhatus vaatab avalduse läbi 15 päeva jooksul arvates selle esitamisest. Uute liikmete vastuvõtmise Ühingusse otsustab juhatus lihthäälteenamusega. Liikmeks vastuvõtmisest keeldumise korral teatab juhatus avalduse esitajale 7 päeva jooksul kirjalikult keeldumise põhjuse.

Laevade väljapüügid väikesel alal jäävad seega väiksemaks kui seni, avaldades omakorda negatiivset mõju ettevõtete kasumlikkusele ja läbi selle jätkusuutlikkusele.

Ühingu liikmel on õigus: 2. Ühingust välja astuda.

Kontakt Eha Valeikiene tel. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ühingu liikme väljaastumine toimub tema kirjaliku avalduse alusel, mis tuleb esitada juhatusele. Ühingu liige on kohustatud: 2. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tagastama 10 päeva jooksul temale kasutada antud Ühingu vara; 2. Ühingu juhatusel või üldkoosolekul on õigus Ühingust välja arvata liikmed, kes korduvalt rikuvad Ühingu põhikirjas fikseeritud kohustusi, kes on hilinenud Ühingu liikmemaksu tasumisega rohkem, kui 1,5 kuud, kes on oma süülise tegevuse või tegevusetuse tagajärjel põhjustanud kahju Ühingule või selle liikmetele või kelle tegevus ei sobi kokku Ühingu eesmärkidega.

Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. III Üldkoosolek 3. Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatab Ühingu juhatus Ühingu liikmetele kirjalikult ette vähemalt 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosolek igal ajal, kui juhatuse liige ei täida oma kohustusi või muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige loetakse muuhulgas juhatusest väljalangenuks, kui: 5. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, ei sobi selle liikme suurusele seda ei ole ette nähtud üldkoosoleku otsusega.

Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosoleku osalevatest juhatuse liikmetest ja põhikirjas ei ole ette nähtud teisiti. Häälte võrdsuse korral on otsustavaks Seltsi esimehe hääl. Juhatuse liige ei saa oma kohustuste täitmise eest hüvitust, kui üldkoosoleku otsus ei näe ette teisiti. Juhatus võib sõlmida töölepingu Seltsi palgalisele tööle võetava isikuga. Juhatuse liige täidab oma kohustusi vajaliku hoolsusega üldtunnustatud kutseoskuste tasemel, oma võimetele vastavalt ning Seltsile parimal viisil.

Seltsi vara tekib: 6.

Liikmemaksudest, mille määra ja maksmise korra määrab Üldkoosolek; 6. Varalistest annetustest, toetustest, kingitustest, eraldistest ja sponsorsummadest; 6. Tulust, mida võidakse saada heategevusest, või Seltsi põhikirjaliste eesmärkidega seotud tasuliste ürituste korraldamisest ja muudest allikatest.

Annetused, toetused ja muud eraldised võivad olla sihtotstarbelised; 6. Lepingute täitmisest saadud tulust; 6.

Äriõigus | Nõuanded | Advokaadibüroo LMP

Varast, mille teine isik võõrandab Seltsi kasuks; 6. Muust tulust, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks. Seltsile riigieelarveliste vahendite eraldamine ja kasutamine toimub seaduses sätestatud korras.

ei sobi selle liikme suurusele

Selts on talle kuuluva vara omanik. Seltsi vara ei kuulu jaotamisele liikmete vahel. Seltsi juhatus korraldab Seltsi raamatupidamise ja koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise aruande seaduses sätestatud korras. Seltsi majandustegevuse ning vara seisundi kontrollimiseks valib kogu üldkoosolek kolmeks aastaks vähemalt kaheliikmelise revisjonikomisjoni või nimetab audiitori, kes viib vähemalt üks kord aastas läbi kontrollimise ning annab sellest aru üldkoosolekule.

ei sobi selle liikme suurusele

Revisjonikomisjoni liikmed ei tohi kuuluda Seltsi juhtorganitesse. Revisjonikomisjonil ja audiitoril on õigus nõuda ja saada raamatupidamis- ja muid vajalikke Seltsi tegevust puudutavaid dokumente ning kontrollida finantsdistsipliini täitmist. Juhatus esitab raamatupidamise aruande üldkoosolekule kolme kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.

Aruandele lisatakse revisjonikomisjoni arvamus. Kui Seltsil on audiitor, lisatakse aruandele audiitori järeldusotsus. Aruannete kinnitamise otsustab üldkoosolek. Majandusaasta kinnitatud aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Selts ei kanna varalist vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest. Seltsi liikmed ei kanna varalist vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest.

Selts ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma juhtimis- või kontrollorganite liikmele, ühingule annetusi teinud isikule või selle isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega järgmistele eelloetletud isikutega seotud isikutele: abikaasale, elukaaslasele, otsejoones vanem, vanavanem, laps, lapselaps või külgjoones õde, vend sugulasele.

Seltsi vara omandamise, kasutamise ja võõrandamise küsimused otsustab Seltsi Juhatus üldkoosoleku poolt kehtestatud korras. Seltsi järgmise aasta eelarve võtab Juhatuse ettepanekul vastu üldkoosolek. Seltsi liikmemaksu määra, maksude tasumise korra ja maksudest laekuva raha kasutamise korra kinnitab Juhatuse ettepanekul üldkoosolek.

Seltsi tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel, tingimustel ja korras järgmiselt: 7. Õigus taotleda Seltsi tegevuse lõpetamist on Seltsi liikmel ja Seltsi juhatusel; 7. Ettepaneku Seltsi tegevuse lõpetamiseks saadab Seltsi juhatus liikmetele seisukohavõtuks. Seltsi tegevuse lõpetamise ettepaneku Seltsi üldkoosoleku päevakorda võtmiseks on vajalik vähemalt poolte Seltsi liikmete kirjalik nõusolek. Seltsi tegevuse lõpetamise aluseks on: 7. Üks isik ei või olla Seltsi president enam kui kahe järjestikuse valimisaja 4 aasta vältel.

Juhatusel on õigus moodustada töögruppe konkreetsete ülesannete täitmiseks, hõlmates sinna nii juhatuse liikmeid kui teisi Seltsi liikmeid.

Office 365 pühendatud MMSSPP sünkroonimise tõrketeadete tõrkeotsing

Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Seltsile süüliselt kahju tekitanud, vastutavad Seltsi ees solidaarselt. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega süüliselt kahju tekitanud Seltsi võlausaldajatele, vastutavad solidaarselt võlausaldaja ees.

Seltsi juhatuse liikmete valimine; 4. Seltsi juhatuse asendusliikmete valimine; 4. Seltsi aasta-eelarve kinnitamise otsustamine; 4. Seltsi majandusaasta ja raamatupidamise aruande ning juhatuse tegevusaruande kinnitamise otsustamine; 4. Seltsi liikmelisuse otsustamine põhikirja punktides 3.

VI Seltsi vara 6. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Seltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

Seltsi liikmel ei ole õigust Seltsi varale, Seltsil ei ole õigust Seltsi liikme varale.

Tabatud teolt 2

Selts ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna vastutust Seltsi varaliste kohustuste eest. Seltsi vara moodustub: 6. Eesti ja välisriikide avalik- ja eraõiguslike juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest; 6.

Seltsi tegevusest laekunud vahenditest; 6.

ei sobi selle liikme suurusele

Annetuse sihtotstarbelist kasutamist kontrollib juhatus. Selts võib oma ajutiselt vabu vahendeid paigutada aktiivsesse majandustegevusse laenude, hoiustena ja väärtpaberitena. Seltsile annetatud vara võtab vastu juhatus seaduses sätestatud korras.

Selts vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga. Seltsi raamatupidamist korraldab juhatus seaduses ettenähtud korras. Seltsi lõpetamise korral jaotatakse Seltsi vara üldkoosoleku otsusega õigustatud isikute vahel. VII Aruandlus ja tegevuse kontrollimine 7.

Juhatus peab seaduses sätestatud korras ja tähtaja jooksul pärast majandusaasta lõppu koostama raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitama need üldkoosolekule kinnitamiseks nelja kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

Põhikiri | Korrus3

Majandusaasta aruanded kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik Seltsi juhatuse liikmed. Raamatupidamise aastaaruanne tuleb koostada lähtuvalt raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast. Ühingu majandusaastaks on kalendriaasta. Ühingu tegevust kontrollib kaheks aastaks valitud kolmeliikmeline revisjonikomisjon, kes valib oma liikmete seast esimehe. Revisjon viiakse läbi vähemalt kord aastas, pärast majandusaasta aruande koostamist. Aruanne esitatakse juhatusele, kes esitab selle üldkoosolekule.

Seltsi ühinemise, jagunemise ja tegevuse lõpetamise otsustab üldkoosolek.

  1. Office pühendatud MMSSPP sünkroonimise tõrketeadete tõrkeotsing
  2. Kes suutis oma riista suurendada
  3. Foto liikme suum

Seltsi ühinemisel läheb ühendatava seltsi vara õigused ja kohustused üle ühendavale seltsile. Jaotumisel annab jagunev selts oma vara üle omandavatele seltsidele. Jaotumisel loetakse jagunev selts lõpetatuks.

Seltsi tegevus lõpetatakse: 8. Likvideerijateks on juhatuse liikmed. Kui see ei osutu võimalikuks, valitakse üldkoosoleku poolt likvideerimiskomisjon, kellel on juhatuse õigused ja kohustused. Likvideerijad lõpetavad Seltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded.

ei sobi selle liikme suurusele