Millised uued lahendused ja teenused on võimalik ja mõistlik üle kanda ka tavaolukorda? Kristina Pai ja Aiki Tibar Mida teevad meie kolleegid teenuse kvaliteedihindamise ja lugejauuringute osas välismaal ning mida me saaksime nende kogemusest õppida. Siin peaks piiskopkondade suunas liikumise protsess ka mõneks aastaks lõppema.

Näiteks praost saab kutsuda kokku ja juhatada koguduse juhatuse koosolekut, kui kogudusel ei ole õpetajat või hooldajaõpetajat KS §aga praostil võiks olla õigus kutsuda kokku tema praostkonnas oleva koguduse juhatuse või nõukogu koosolek, kui ta leiab selleks tähtsa põhjuse. Peapiiskopil ja piiskopil on koguduse juhtimisorgani koosoleku kokkukutsumiseks ja juhataja nimetamiseks nn blanco volitus KS § lg 1.

Riigireformijad käisid lauale viimased mõtted

Peapiiskopil, piiskopil, praostil ega koguduse nõukogul ei ole võimalik otsustada, kas koguduses on allkirjaõigus õpetajal, juhatuse esimehel ja aseesimehel, ega ka peatada neist kellegi allkirjaõigust ajutiselt või alaliselt. Kirev elu kogudustes näitab, et selliseks õiguseks võiks olla koht kiriku põhikirjas. Ometigi on peapiiskopil, piiskopil ja praostil õigus peatada koguduse juhtimisorgani otsus või nõuda selle muutmist KS §kuigi see on oluliselt karmim õigus, kui kellegi allkirjaõiguse peatamine.

Põhimõtteliselt on mõistetav, et ametist on võimalik tagandada või valitud kohalt tagasi kutsuda isik, kes on oma õigust kuritarvitanud, mistõttu allkirjaõiguse peatamine pole vajalik.

  • Kuidas suumida liige paar kella
  • Kuidas suurendada liikme folk agent
  • Uue mõtte töörühm
  • Selgitus: Töörühma töökorraldus; Mõttetalgute organiseerimine; Kokkuvõtted ja
  • Suurendada seadme liige

Niigi ahtakese juhatuse ja nõukogu liikmete valiku ja õpetajate puuduse olukorras ei ole mõistlik näha ainsa lahendusena ette juhatuse liikme või õpetaja ametist tagasikutsumist. On ka vastuolusid põhikirja ja kirikuseadustiku ning kiriku ja riigi õigusnormistiku vahel.

Suurenda motete liige

Näiteks mõningane tõlgendusvõimalus, kui mitte vastuolu, on EELK PK § 11 EELK teenistuses olevat vaimulikku ei saa valida koguduse nõukogu ega juhatuse liikmeks ja § 57 koguduse õpetaja ja abiõpetaja on juhatuse liige ameti poolest vahel.

Asjatu tõlgendamise võimaluse kõrval on hoopis tähtsam mõelda, kas koguduse õpetaja peab üldse olema koguduse majanduselu juht või üksnes selle vaimulik juht ja karjane, moraalietalon ja esimisjonär.

On kogudusi, kus õpetaja on peamiselt keskendunud majandusasjadega sahmerdamisele, aga on kogudusi, kus õpetaja ei osalegi majanduselu korraldamisel aktiivselt. Äkki võiks majanduselu juhtimise jätta nõukogule ja juhatusele, kes on õpetaja abilised.

Õpetaja saaks keskenduda misjonitööle, hingehoiule, kristliku elu edendamisele ja usuelu eestvedamisele kogukonnas. Hoopiski ebaõnnestunult on sätestatud juhatuse esimehe ja juhatuse vastutus ning allkirjaõigused sealhulgas.

Koguduse õpetajal, juhatuse esimehel ja aseesimehel on õigus esindada kogudust kõikides õigustoimingutes üksi PK § 60 lg 2kuid juhatuse esimees vastutab koguduse eelarve õigus- ja sihipärase kasutamise eest KS § lg 4.

Siin on põhimõtteline vastuolu mittetulundusühingute seadusega MTÜS § 32 lg 2mille kohaselt juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud mittetulundusühingule kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt.

On mõistetamatu, miks juhatuse esimees üksi peaks vastutama juhul, kui koguduse õpetaja või juhatuse aseesimees või juhatuse kaks liiget koos on toiminud nõukogu ja juhatuse otsuseid eirates või jätnud neid täitmata või kulutanud koguduse Suurenda motete liige ebasihipäraselt ja ebaotstarbekalt. Väga raske, kui mitte võimatu on leida juhatuse esimehe ja aseesimehe kandidaate olukorras, kus õpetaja ei adu finantsdistsipliini ja vastutustundliku majandamise põhimõtteid või pahatahtlikult eirab neid.

Kas pensionikogumisel on üldse mõtet?

Seda vastuolulist ja ebamõistlikku olukorda ei kavatsetud lahendada. Ma ei ole aastase kirikukogu, sinodi ja koguduse nõukogu liikme praktilise kogemuse tulemusena enam veendunud, et mõistlik on EELK PK § 57 olev piirang, mille kohaselt juhatuse esimees ja aseesimees valitakse koguduse nõukogu, mitte täiskogu liikmete hulgast, nagu valitakse teised juhatuse liikmed. Seda pakutud muudatused ei klaarinud.

Suurenda motete liige

Kirik ja meie osaduskirikud on pideva surve all ja muutumises. On kirikuid, kus usujuhid ei suuda küllaldase meelekindlusega vastu seista kristlikke väärtusi põlgavate või lausa vihkavate seisukohtade levikule ja kiriku vastastele rünnetele ühiskonnas. Tagajärjeks on vajadus kinnitada EELK põhiväärtusi nende muutuste kontekstis. Seetõttu esitasid 17 kirikukogu liiget peapiiskopile arupärimise, et saada teada peapiiskopi seisukoht edaspidise suhte kohta nende EELK-ga altari- ja kantsliosaduses olevate kirikutega, mis on oma usuelu korraldanud põhimõtteliselt teisiti, Suurenda motete liige soovis EELK kirikukogu oma Peapiiskopi sõnum on prognoositav, sest Urmas Viilma tõdes Siiski on näha ja tunda turbulentsi õpetuslike aluste järgimise ja levitamise aspektides, mistõttu on neid vaja meelde tuletada ja jõustada revisjonismi laskumata.

Kindlasti avaldab kirikule mõju ka digiajastu oma tulemuste ja tagajärgedega, mis võivad aidata kaasa peapiiskopi ja kirikuvalitsuse vastutusala suurenemisele, praostkondade osatähtsuse vähenemisele ja koguduste tihedamale sidumisele keskvalitsusega. Nendele trendidele tuleb mõelda juba täna. Ka kirikukogu otsuste ettevalmistamisel võiks kasutada digiajastu võimalusi ja küsida kirikukogu liikmetelt juba varakult mittesiduvat arvamust kirikuvalitsuse poolt kavandatava muudatuse kohta.

Tormilised muutused üleilmses ja kohalikus keskkonnas võivad tuua kaasa koguduste autonoomia vähenemise.

Suurenda motete liige

Vähemalt finantsmajandusliku elu korraldamisel ja otsustamisel. Pole ka ühtset selget arusaama vaimulike aktiivses poliitikas osalemise kohta.

EESTI RAAMATUKOGUHOIDJATE ÜHING

Eelnev pole ammendav loend probleemi allikatest. Probleemi allikate, ülemäärase reguleerimise, lünkade ja vastuolude analüüsi oleks pidanud ja peab tegema Komisjon koostöös vaimulike konverentsiga, piiskopliku nõukoguga ja kirikukogu õiguskomisjoniga. Võib siiski tõdeda, et vaatamata parajale probleemipuntrale, ei ole väga kiire muudatus õigusnormistikus vajalik.

Festina lente! Mis läks novembris valesti?

Suri kunagine riigikogu liige Jevgeni Tomberg

Normistiku muutmise protsess on kestnud juba kolm aastat, kuid kahjuks päädis see ebaõnnestumisega. Mõned põhjused loetlen järgnevalt.

  • Kuidas moista, milline suurus munn
  • Kuidas mehed maaravad liikme suuruse
  • Suri kunagine riigikogu liige Jevgeni Tomberg | Eesti | ERR
  • Riigireformi SA juhatuse liige Rait Maruste leidis pressiteates, et Eesti kohtuvõim vajab suuremat iseseisvust justiitsministeeriumist.
  • Mis on taiuslik liikme suurus

Esiteks, kahte kolmandikku häälte enamust vajanud põhimõttelise tähtsusega põhikirja muudatused pandi hääletamisele ilma varem vaimulike konverentsil ja piiskoplikus nõukogus tegelikku küllaldast üksmeelt saavutamata. Teiseks, põhikirja mitu olulist muudatust esitati ühe ettepanekuna. Maruste hinnangul peaks õiguskantsleri muutma ombudsmaniks, sidudes institutsiooniga ka võrdõiguslikkuse voliniku ametkonna.

Samuti on SA ettepanekute seas inimestele õiguse andmine pöörduda oma põhiseaduslike õiguste kaitseks otse riigikohtusse.

Eelmine ports sihtasutuse ettepanekuid pani ametnike arvu ja halduskoormuse vähendamise eesmärgil ette ministeeriumite kaotamise ja paljude poliitiliste strateegiate koondamise otse peaministri alluvusse. Täpsemalt saad sellest lugeda siit. Aeglus ja kulukus on seotud liikmete tööajakuluga.

Üks juht on öelnud: "Nõupidamine kestab minuteid, kuid kuluvad tunnid! Iga liiki koosolekud on aeglased ja kulukad. Kui on vaja väga kiiresti otsustada, peab juht tegema seda ise, nõu pidamata.

Grupimõtlemine on tendents hoida rühmaliikmete individuaalset mõtlemist "ühel liinil" kogu rühmaga.

Brüsseli tipplobistid istutavad mõtteid ametnike pähe

Grupimõtlemise puhul väärtustab rühm enam solidaarsust kui kriitikat oma otsuste ja arvamuste kohta. Üksikisikule võidakse avaldada survet, et ta kiidaks heaks teiste soovid, loobudes oma tõekspidamistest või seisukohtadest.

Is it necessary to marry in life? What's the physical relationship between man \u0026 woman? Krishnamurti

Grupimõtlemise puhul ei julge inimene öelda seda, mida ta arvab. Püütakse probleeme lihtsustada, tekitada ühehäälsuse illusiooni, kasutatakse kindlakskujunenud ja muutumauid mõisteid.

Suurenda motete liige

Grupimõtlemise vältimiseks võib arvestada järgmisi soovitusi: Määrata igale koosolekule nn"kuradi advokaat" kes tooks esile ainult varjukülgi.

Ta esitab ideede kohta provotseerivaid küsimusi, uurib põhjalikult fakte, kahtleb nende loogikas. Kuradi advokaat seisab selge ja moraalse mõtlemise eest ning aitab juurutada konstruktiivset kriitikat. Vahetada pidevalt välja üksikuid rühmaliikmeid või kaasata kedagi väljastpoolt rühma, et sellega "värskendada verd".

Kinnisvara hinnalangust pole mõtet oodata

Viivitada enne lõppotsuse vastuvõtmist, et liikmed saaksid enne hääletamist tingimuste üle järele mõelda või lisamaterjali hankida.

Miks liituda? ENLiga liitudes avanevad mitmed uued võimalused: Eestkoste ENL pakub eestkostet noorteühingutele ja osaluskogudele nii riigi kui ka kohalikul tasandil. Võrgustik, koostöö ja kontaktid ENLiga on suuremal või väiksemal määral seotud ligi noorteorganisatsiooni noorteühingud ja osaluskogudmis tegutsevad üle Eesti ja hõlmavad enda tegevusse tuhandeid noori.

Läbi ENLi saab leida uusi ja kasulikke koostööpartnereid kas üksikuks projektiks või pikemaks perioodiks. Lisaks on ENLil välja kujunenud koostööpartnerd ministeeriumite, Riigikogu, kohalike omavalitsuste, teiste võrgustike ja MTÜde tasandil.