Liikmeks vastuvõtmine 4. Pooled võivad kokku leppida ka lühemas tähtajas. Ühistu liikmel on õigus: 7. Esindajate volikirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile. Juhatus võib vastu võtta otsuseid e-kirja teel koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kõik juhatuse liikmed.

Korraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt kaks korda aastas. Juhatus teatab liikmetele üldkoosolekust kirjalikult vähemalt 7 päeva enne koosolekut.

Juhatus saadab koosoleku kutse märkides ära päevakorra, toimumise koha ja aja.

Selle suuruse liige

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui esindatud on üle poole ühingu liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, siis kutsub juhatus ühe kuu jooksul, kuid mitte varem kui üks nädal, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis on otsustusvõimeline vaatamata esindatud liikmete arvust.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja koosolekul osalev ühingu liige, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.

Account Options

Ühingu liige võib esindada volikirja alusel kuni kahte ühingu liiget. Esindajate volikirjad lisatakse üldkoosoleku protokollile.

Selle suuruse liige

Üldkoosoleku otsus on vastuvõetud kui selle poolt Selle suuruse liige üle poole koosolekul osalenud liikmetest v. Üldkoosoleku protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud.

Selle suuruse liige

Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile Selle suuruse liige alla üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

Raamatupidamise Toimkonna esimehele ja liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

Eriarvamusele kirjutab alla selle esitanud isik. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja avaldused. Protokollid on avalikud ja muudetakse Ühingu liikmetele kättesaadavaks hiljemalt 14 päeva jooksul peale koosoleku toimumist.

Juhatus 5.

Juhatusse kuulub kuni seitse liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Juhatuse liikmeks valimiseks on vajalik isiku nõusolek.

Selle suuruse liige

Üldkoosolek valib juhatuse hulgast juhatuse esimehe, kes koordineerib juhatuse tööd. Juhatuse esimeest nimetatakse presidendiks.

EEL põhikiri

Juhatuse pädevusse kuulub: jaotada juhatuse liikmete vahel töövaldkonnad ja nende juhtimine; koostada ühingu tegevuskava ja seda oma töös järgida; kutsuda kokku Ühingu üldkoosolek; pidada arvestust Ühingu liikmete ja liikmemaksude üle; välja arvata liige Ühingust; võtta tööle ja vabastada personali; nimetada auliige.

Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes.

Selle suuruse liige

Juhatuse õigust esindada ühingut võib piirata üldkoosoleku otsusega. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole liikmetest. Juhatuse otsus on vastuvõetud kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

Coop Põlva TÜ põhikiri

Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Kui hääled jagunevad pooleks, otsustab presidendi hääl. Juhatus võib vastu võtta otsuseid e-kirja teel koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kõik juhatuse liikmed.

Liikmeks astumise tingimused 3. Ühistu liikmeks võib olla iga punktis 1.

Koosoleku otsused protokollitakse ja tehakse juhatuse liikmetele kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva jooksul. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees. Koosoleku võib kokku kutsuda ka juhatuse liikmete või ¼ Ühingu liikmete nõudmisel.

Juhatuse liikmetele teatakse juhatuse koosolekust vähemalt seitse päeva enne koosolekut. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest üldkoosolekule. Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida. Majandustegevus ja vara jaotus 6.

Ühingu vara tekib liikmete liikmemaksudest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, toetusest, annetustest ning muudest laekumistest.

Mittetulundusühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

Selle suuruse liige

Kontroll ja revideerimine 7. Üldkoosolek teostab järelvalvet ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni- või audiitorkontrolli.

Revidendiks või audiitoriks ei tohi olla ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja. Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni- või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

Muud tingimused ja tegevuse lõpetamine 8. Ühingu tegevus lõpetatakse:.