Ajutiselt oli grupi nimeks M1. Teine stuudioalbum, "Exodus", tuli välja Põhjuseks tõi ta välja vähese toetuse seoses soolokarjääriga ja terviseprobleemid. Exo K album saavutas esikoha Gaoni albumite edetabelis ja kaheksanda koha Billboardi albumite edetabelis. Nimelt oli Endrekson-Hendriksmani süü tõendamisel kaalukas roll tema ametialaselt e-posti kontolt pärit kirjadel. Kokkuvõttes tagab riigikohtu üldkogu lahend äriühingutele suurema kaitse pahatahtlike juhatuse liikmete vastu ning paneb juhatuse liikmetele kohustuse hilisemate nõuete vältimiseks teatama äriühingule võimalikust huvide konfliktist.

Mis on kumne aasta liige

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

Mis on kumne aasta liige

The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".

Mis on kumne aasta liige

It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.

Mis on kumne aasta liige

These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns.

These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.

Mis on kumne aasta liige

Others Others Other Liikmete regulatiivsed suurused cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.