Ettevõtja loodav keskmine lisandväärtus töötaja kohta suureneb vähemalt 10 protsenti kahe majandusaasta jooksul pärast projekti lõppu võrreldes taotluse esitamisele eelneva aastaga Tingimused Enne taotluse esitamist soovitame ettevõtjal läbida eelnõustamise, mille käigus antakse plaanidele eelhinnang. Taotleja ei ole esmakordselt põllumajandusega alustav ja ei vasta NPT nõuetele, kui taotleja ise või ettevõtte liige on: varasemalt kuulunud teise põllumajandusega tegeleva OÜ juhatuse liikmete ja osanike hulka.

Navigeerimine

Esita dokumendid e-Prias Erandkorras ei rakendata Pärast Taotlusel esitatud andmeid on võimalik muuta, parandada Liige suurendamise toetus täiendada kuni Taotluse andmeid saab tagasi võtta osaliselt või täielikult kuni kohapealsest kontrollist või vigadest teatamiseni või toetuse määramise otsuse Liige suurendamise toetus. Tutvustus Pindalapõhine noore põllumajandustootja toetus NPT on mõeldud noorte juhtide osakaalu suurendamiseks põllumajandusettevõtetes.

Uued tehnoloogiad kasvavates liikmetes

Toetus võimaldab toetada ettevõtja tegevust just tegevuse alustamise või ettevõtte ülevõtmise algusperioodil. Kõigi pindalapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt toimub 2. Hilinenud taotluste vastuvõtmise periood on Toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA portaali kaudu. Täpsemat infot toetuste kohta saab lugeda juhendist "Abiks taotlejale". NPT toetust makstakse kuni 39 hektari eest.

Toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel. Taotleja peab täitma nõuetele vastavuse nõudeid terves oma majapidamises. NPT toetust saab taotleda vähemalt aastane füüsiline või juriidiline isik.

Toetust ei saa taotleda riigiasutus. Kui taotlejaks on osaühing OÜaktsiaselts AS või tulundusühistu, peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed vastama toetuse saamise nõuetele.

Põhinavigatsioon

Kui taotlejaks on mittetulundusühistu MTÜsihtasutus SA või täis- või usaldusühing, peavad kõik liikmed vastama toetuse saamise nõuetele. Kui äriühingu osanikuks on juriidiline isik, peab ka see juriidiline isik ise vastama NPT toetuse taotlemise tingimustele ning tema esindaja peab kuuluma toetust taotleva äriühingu juhatusse.

Toetuse eesmärk on toetada digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu ning automatiseerimist töötlevas tööstuses ja mäetööstuses. Tulemused Toetuse andmise tulemusel investeerivad ettevõtjad digitaliseerimisse või robotite kasutuselevõttu ning automatiseerimisse eesmärgiga vähendada inimsekkumise vajadust ning suurendada tarneahela efektiivsust.

Noore põllumajandustootja toetust saab taotleda maksimaalselt 5 aastat alates esimesest taotluse esitamisest, mille alusel määrati taotlejale noore põllumajandustootja toetust. Kui esimene NPT toetuse määramine toimus Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele: Põllumajandusega alustamise nõue Taotleja saab olla isik, kes on esimest korda asunud tegelema põllumajandusega just selle isikuna, kellena ta NPT toetust taotleb.

Varasema põllumajandusliku tegevusena võetakse arvesse kehtivaid ja kehtetuid seoseid teiste põllumajandusettevõtetega.

  1. Kuidas suurendada peenise ilma petmiseta
  2. Arutuse all olid lisaeelarvega ettenähtud raha jaotuse põhimõtted, sihtrühmad, meetmete ulatus ja üldisem kord.

Taotleja ei ole esmakordselt põllumajandusega alustav ja ei vasta NPT nõuetele, kui: taotleja taotleja ise või ettevõtte liige on varasemalt kuulunud teise põllumajandusega tegeleva OÜ või AS juhatuse liikmete hulka või oli FIE-ks või oli varem sellise MTÜ või SA liige või täis- või usaldusühingu täis- või usaldusosanikuks, mille tegevusalaks on olnud põllumajandus; taotleja taotleja ise või ettevõtte liige on varasemalt füüsilise isikuna põllumajandusega tegelenud; taotleja taotleja ise või ettevõtte liige on taotlenud põllumajanduslikke pindala- ja loomatoetusi või tegelenud loomapidamisega.

Juhul, kui äriregistris muudetakse ettevõtte tegevusala, siis loetakse põllumajandusliku tegevuse alguseks aega, mil äriregistris muudeti tegevusala põllumajanduseks.

Language switcher

Samas arvestatakse ka äriregistri majandusaasta aruandes näidatud põllumajandusliku tulu saamise aastaga. Kui ettevõttes on mitu liiget, kes on ettevõttega liitunud erineval ajal, siis arvestatakse põllumajandusliku tegevuse algust selle liikme järgi, kes on kõige kauem põllumajandusega tegelenud. Esimene NPT toetuse taotlus peab olema esitatud viie aasta jooksul alates põllumajandusega alustamisest. Kui taotleja asus esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina Näide 2.

Kogueelarve

Kui toetust taotleb Näide 3. Kui taotleja esitab esimese NPT taotluse Näide 4. Taotleja asus esimest korda tegutsema MTÜ juhina Kui ta esitab Vanuse nõue Esimesel ÜPT toetuse taotluse esitamise aastal peab taotleja taotleja ise ja ettevõtte liige olema kuni aastane esimese ÜPT taotluse esitamise aastal ei tohi saada aastaseks.

Millised on liikme suuruse kusimused

Kui esimesel ÜPT taotluse esitamise aastal oli äriühingus liige, kes ei vastanud nõuetele, siis arvestatakse põllumajandustootja vanust selle ÜPT taotluse esitamise seisuga, kui kõik liikmed vastasid nõuetele. Näide 1. Kui FIE taotles OÜ esimene ÜPT taotlemine oli OÜ taotleb NPT toetust uuesti Kuna OÜ esimene ÜPT taotlemine toimus Kuigi taotleja vastas NPT toetuse saamise nõuetele juba Uue liikme vanust kontrollitakse MTÜ lisatingimus Kui MTÜ taotleb NPT toetust, peab esitama esimese ÜPT taotluse esitamise aastale eelnenud viie aasta kohta ning iga taotlemise aasta kohta oma liikmete nimekirja juhatuse liikmed ja lihtliikmed koos liikmete isikukoodidega.

Arvamused suurendada Epander

Varasema põllumajandusliku tegevuse jätkamine Kui taotleja on varasemalt tegelenud põllumajandusliku tegevusega, kuid seejärel muutnud ettevõtlusvormi, siis sellisel juhul hindab PRIA asjaolusid ja kui taotleja tegevust saab lugeda jätkamiseks, siis võetakse taotleja põllumajandusliku tegevuse algusaja määramisel arvesse ka tema varasema põllumajandusliku tegevuse kestvus.

Kui füüsiline isik on olnud loomapidaja aastatelseejärel on Põllumajanduslike tegevustega jätkab FIE. Taotleja põllumajandusliku tegevuse alguseks loetakse Füüsiline isik vastas NPT toetuse saamise nõudele aastatelalates Kui ettevõte on ostetud või päritud Kui ettevõte on ostetud või päritud ning selle ettevõtte eelmine omanik Liige suurendamise toetus varasemalt NPT toetust saanud, siis võib tekkida olukord, kus ettevõtte uuele omanikule NPT toetust ei määrata.

Kui kõik ettevõtte liikmed ei vasta nõuetele, võib ettevõtte liikmete osas teha muudatusi, kuid vastavad muudatused peavad olema äriregistris tehtud hiljemalt Pindalatoetuste taotluse ja maksetaotluse esitamine toimub vana e-PRIA kaudu.

Esita dokumendid e-Prias Erandkorras ei rakendata Pärast

Taotleja teeb NPT toetuse taotlemise kohta märke taotlusvormi lahtrisse 1. Toetuse menetlemise aluseks on maaeluministri NPT ühikumääraks on Enne toetuse määramist teeb PRIA administratiivseid ja vajadusel kohapealseid kontrolle.

Kui taotleja andmed ei ole kättesaadavad äriregistrist, teeb PRIA taotlejale järelepärimise. Lisaks kontrollitakse, kas taotleja ning tema maa vastavad toetusõiguslikkuse ja toetuse saamise ning nõuetele vastavuse süsteemi nõuetele.

Kevadel, mais, kui toimus sama meetme esimene taotlusvoor, olid meetme tingimused kohandatud COVID kriisiga ning tekitasid arusaadavalt väga suurt huvi kriisist rängalt kannatanud turismiettevõtjate hulgas. Selle vooru enam kui 3 mln euro suurune eelarve sai taotlustega kaetud vähem kui 2 päevaga. Seda olukorras, kus uuendatud meede avati vaid mõnepäevase etteteatamisega.

NPT toetust makstakse ÜPT raames kindlakstehtud hektarite alusel, kuid mitte rohkem kui 39 hektari eest. Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab PRIA Toetus makstakse välja hiljemalt Füüsilistele isikutele makstavast toetusest peetakse kinni üksikisiku tulumaks.

Täpsemalt loe siit.

  • Digitoetus - EAS
  • Foto parast paksendamist peenise
  • Koolitustoetus korteriühistu juhatuse liikmele > Tallinn
  • Teavita mind kui valitud meetme sisu muutub.
  • Toimetulekutoetus Kellel on õigus toimetulekutoetusele?

Finantsdistsipliini reeglite alusel toetuse vähendamine võib rakenduda ka Otsuse toetuse vähendamise osas võib teha Euroopa Nõukogu või Euroopa Komisjon hiljemalt Abiks taotlejale.