Kuidas on dirigent Rachelle Elliott? Kas ka teistel on potentsiaali seda sorti eri muusikuid ja publikut ühendav karisma välja käia? Oktoobrikuus saabus Eestist kauaoodatud jah-sõna. Koori liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja liikmeks oleku peatamine toimub isikliku sooviavalduse alusel koori juhatuse otsusega. Kooskõlas lauljad astuvad koos kümnete tuhandete teiste koorilauljatega üles Tallinna laulukaare all. Eesti koorimuusika on oma poliitilisuses unikaalne ja sellest saadakse aru.

Käesolev põhikiri sätestab koori tegevuse eesmärgid, ülesanded, Koor laiendatud liige ja struktuuri, liikmete põhiõigused ja kohustused, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli. Tegevuse korraldamine ning siseelu reeglid sätestatakse üldkoosoleku otsusega koori kodukorras.

  • Koori koosseisu kuulub laiendatud koosseisuga lauluansambel Lõke ja austraallased In Harmony koorist, kellel on huvi uuema eesti koorimuusika vastu.
  • Kuidas maarata inimese peenise suurus
  • Muusika Põhja Konna albumi "Hetk.

Koor on asutatud Koor on oma liikmete vabatahtlik ühendus, mille majanduslik tegevus ei ole suunatud tulu saamisele.

Türnpu Meeskoor on harrastuskoor, mille peaeesmärk on koorilaulu ja muusikakultuuri edendamine, aatelisuse ja lauluarmastuse kasvatamine. Oma eesmärkide saavutamiseks koor: 1 esineb kultuurist huvitatuile peamiselt tasuta avalike koorimuusika kontsertidega iseseisvalt või koos teiste harrastus- ning professionaalsete muusikakollektiividega; 2 salvestab koorimuusika teoseid; 3 osaleb laulupidudel ning koorikonkurssidel ja -festivalidel; 4 korraldab kontsertmatku; 5 korraldab muusikaalaseid loenguid ja seminare; 6 loob ja arendab välissidemeid, teeb koostööd ja sõlmib lepinguid teiste muusikakollektiividega ning organisatsioonidega Eestis ja välismaal; 7 kirjastab koorimuusika kogumikke, metoodilisi koorimuusikat populariseerivaid väljaandeid; 8 informeerib avalikkust oma tegevusest.

Kooril on oma lipp, eraldusmärgid ja moto, mis on koori ühtekuuluvuse, püüdluste ja traditsioonide sümbolid.

DIRIGENT JA KONTSERTMEISTER TOMI RAHULA

Nende kasutamise tingimused ja kord fikseeritakse vastavate statuutidega. Koori asukoht on Salme 12, Tallinn, Eesti Vabariik. Koori koosseisu kuuluvad: tegevliikmed ja nende kandidaadid, veteranid, sõprusliikmed, toetajaliikmed ei osale Koor laiendatud liige muusikalises tegevuses ja auliikmed.

Koori liikmeks vastuvõtmine, väljaastumine ja liikmeks oleku peatamine toimub isikliku sooviavalduse alusel koori juhatuse otsusega.

Kuidas suurendada tema abikaasa liige

Toetajaliikmeid ei osale koori muusikalises tegevuses võetakse koori liikmeks vastu juhatuse ettepanekul ja toetajaliikme nõusolekul. Koorist saab välja astuda omal soovil, kooriliikme sellekohase sooviavalduse põhjal. Ülejäänud juhtudel reguleeritakse liikmelisus koori juhatuse otsuse alusel ning selle kinnitab koori üldkoosolek.

Koori liikmel on õigus: 3. Koori liige on kohustatud: 3.

DIRIGENT JA KUNSTILINE JUHT LYDIA RAHULA

Koori kõrgeim otsustuskogu on üldkoosolek, mille igal liikmel on üks hääl. Üldkoosoleku pädevuses on: 1 koori põhikirjas ja koori eesmärkides muudatuste tegemine; 2 koori kodukorra ning sümboolika, aunimetuste ja aumärkide statuutide kinnitamine; 3 koori tegevuskavade vastuvõtmine ja kinnitamine; 4 koori juhatuse ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine; 5 liikmemaksu suuruse kinnitamine; 6 koori juhatuse liikmete, nende kandidaatide ja lippurite valimine, kinnitamine; 7 koori koondeelarve ja selle täitmise aruannete kinnitamine; 8 koori nimekirja, peadirigendi ja dirigendi kinnitamine; 9 revisjonikomisjoni määramine; 10 koori juhatuse otsuste kinnitamine; 11 koori liikmete vastuvõtmine, väljaarvamine, aunimetuste andmine; 12 juhatuse liikmetele umbusalduse avaldamise küsimuses seisukoha võtmine; 13 koori juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes koori esindaja määramine; 14 muude koori tegevusega seotud küsimuste arutamine ja otsustamine.

Mis peaks olema liige

Üldkoosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas. Erakorralised üldkoosolekud kutsutakse kokku juhatuse initsiatiivil ja vajaduse korral. Üldkoosoleku kokku kutsumiseks avaldab koori juhatus vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist avaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra või saadab kirjaliku teate kaks nädalat enne koosolekut.

Iga riigi liikme suurus

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koos on vähemalt pool pluss üks koori tegevliikmetest. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud koori tegevliikmetest, kui seadus ei näe ette suuremat häälteenamust.

Üldkoosoleku otsused on kohustuslikud kõigile koori liikmetele ja liikmekandidaatidele. Kui üldkoosolek Liikme suurus on toesti ole kvoorumi puudumise tõttu pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kahe nädala jooksul kokku sama päevakorraga uue koosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma tingimusel, et kohal on vähemalt kaheksa koori tegevliiget.

Hääletamine üldkoosolekul toimub lahtiselt.

MTÜ Rahvusvaheline Rahvuskultuuride Ühenduste Liit Lüüra

Isiku valimise ja umbusalduse avaldamise küsimused otsustatakse salajase hääletuse teel. Juhatus 4.

Koori tegevust juhib juhatus, milles on 9 liiget.