Toimingupiirangud ning majanduslike huvide ja tegevusalade deklareerimise kohustus 6. Samas väga olulise osa moodustavad hüvitised, sh päevarahad, mille eest makstakse hotelliarved, toitlustamine ja kõik muud asjakohased kulud. Seda summat ei maksta välja parlamendiliikmele endale, vaid palgana tingimustele vastavatele ja kehtiva töölepinguga assistentidele ning samuti palgalt maksu koguvatele asutustele. Kui Euroopa Parlamendi endine liige saab koha mõnes teises parlamendis või avalikus teenistuses, arvestatakse sealt saadav palk üleminekutoetusest maha. Võrdluseks alates tänavu aprillist on Eesti kõrgeima riigiametniku ehk presidendi palk ,31 eurot. Pensioniõiguslikku ja pensionikindlustusstaaži arvestatakse teistes riiklikke pensione käsitlevates seadustes sätestatud korras.

Avaldus pensioni taotlemiseks esitatakse Riigikogu Kantseleile, kes vormistab dokumendid 10 päeva jooksul pärast taotluse laekumist ning väljastab pensionitunnistuse. Pensioni arvutamine, ümberarvutamine ja väljamaksmine toimub Riigikogu Kantselei kaudu. Parlamendipensione makstakse riigieelarvest.

  • Leiutas liikme suurenemise
  • Mis on Euroopa Parlament?
  • Lähemalt | Parlamendiliikmed | Euroopa Parlament
  • Euroopa Parlamendi saadikud saavad oma töö eest laias laastus kolme liiki kompensatsiooni: palk, hüvitised ja eripension.
  • Millest soltub liikme suurus

Käesolevas seaduses käsitlemata juhtudel rakendatakse teisi riiklikke pensione sätestavaid seadusi. Hotelliarved hüvitatakse eraldi. Üldkulude hüvitis. See kindlasummaline hüvitis on ette nähtud parlamendiliikmete tegevuskulude katteks.

Millised on parlamendiliikme suurused

Nende hulka kuuluvad bürooruumide üüri- ja halduskulud, telefoniühenduse ja ajakirjandusväljaannete tellimise kulud, esinduskulud, arvuti- ja telefonikulud, konverentside ja näituste korraldamise kulud.

Kui parlamendiliige ühe parlamendi tööaasta jooksul septembrist augustini ei osale nõuetekohase põhjenduseta pooltel täiskogu istungitel, vähendatakse hüvitist poole võrra.

Hüvitise suurus on viimastel andmetel eurot kuus.

Euroopa...

Parlamendiliikmel on õigus oma ravikulude hüvitamisele kahe kolmandiku ulatuses. Seda teevad parlamendiliikmed parlamendikomiteedes, mis on spetsialiseerunud konkreetsetele ELi tegevusvaldkondadele.

Millised on parlamendiliikme suurused

Istungjärgu teemasid arutavad ka poliitilised rühmitused. Täiskogu istungjärk. Nendel istungjärkudel arutab parlament õigusaktide ettepanekuid ja paneb hääletusele muudatused, enne kui teeb otsuse teksti kui terviku kohta.

Palk, hüvitised ja eripension: Euroopa Parlamendi saadikud teenivad Eesti presidendist rohkem

Valimisriigis toimuva tegevuse puhul hüvitatakse üksnes reisikulud iga riigi kohta kehtestatud iga-aastase maksimumsumma piires. Päevaraha Parlament maksab parlamendiliikmetele parlamendi tööperioodidel tekkivate kõikide muude lisakulude katteks päevas euro suurust kindlasummalist hüvitist, kui nad on oma kohalolu tõendanud allkirjaga ühes selleks ettenähtud ametlikest kohalolijate nimekirjadest.

Hüvitist vähendatakse poole võrra, kui parlamendiliige ei võta täiskogul toimuva hääletuse päevadel osa rohkem kui pooltest nimelistest hääletustest, isegi kui ta viibib kohal. Väljaspool Euroopa Liitu toimuvate kohtumiste puhul on päevaraha eurot samuti eeldusel, et parlamendiliige on allkirjastanud kohalolijate nimekirja ning majutuskulud hüvitatakse eraldi.

Kaastöötajate töölevõtmise kord Euroopa Parlamendi liikmed võivad ise valida endale kaastöötajaid Euroopa Parlamendi kehtestatud eelarve piires ja Euroopa Parlamendi liikmete põhimääruse rakendusmeetmete 5.

Parlamendiliikmetest lähemalt

Seda summat ei maksta välja parlamendiliikmele endale, vaid palgana tingimustele vastavatele ja kehtiva töölepinguga assistentidele ning samuti palgalt maksu koguvatele asutustele. Parlamendiliige võib tööle võtta mitut liiki assistente. Vaba mandaat 1 Riigikogu liige on sõltumatu.

Millised on parlamendiliikme suurused

Ta täidab rahvaesindaja ülesandeid kooskõlas põhiseaduse, seaduste, avalike huvide ja oma südametunnistusega. Immuniteet 1 Riigikogu liige ei kanna õiguslikku vastutust hääletamise ja poliitiliste avalduste eest Riigikogus või selle organites.

Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide kohta

Riigikogu liiget ei või takistada tema ülesandeid täitmast. Riigikogu liige võib anda kriminaalmenetluse seadustiku § lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud menetlustoiminguteks eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku Tallinna Ringkonnakohtu esimehele, põhiseaduskomisjonile või õiguskantslerile selle kohta, et ta on nõus immuniteediga kaetud üksikute menetlustoimingute tegemisega.

Aegumine 1 Kui Riigikogu liige on kahtlustatav kuriteo toimepanemises, siis selle kuriteo aegumine peatub.