Vallaeelarve vastuvõtmine ja jõustumine 1 Volikogu võtab eelarve vastu õigusaktidega sätestatud korras, kinnitades eelarve tulud, finantseerimistehingud ja kulud tegevusala järgi ning majandusliku sisu järgi ametiasutuse palgafondi. Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks loetakse 18 m2 iga perekonna liikme kohta ning lisaks 15 m2 perekonna kohta. Vallasekretäri vastavust kehtestatud kutsenõuetele kontrollib ja sellekohaseid tunnistusi annab välja Vabariigi Valitsuse moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjon. Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi päevakorras on vallavolikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimine ning vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Valla esindamine ametikohtumistel, ametlikel läbirääkimistel ja avalikel üritustel 1 Volikogu esindab Koigi valda suhetes Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, teiste volikogude ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Määruse ja vallavolikogu esimehe nõudel vallavolikogu otsuse eelnõule peab olema lisatud seletuskiri 4 Eelnõu ja sellele lisatud dokumendid Foto suurusest koigi liikmete olema vormistatud vastavalt haldusdokumentide vorminõuetele. Eelnõu teksti juriidilise, keelelise ja vormistamise õigsuse tagab eelnõu esitaja.

Vallavolikogu esimehe resolutsiooniga suunatakse eelnõu läbivaatamiseks vallavolikogu komisjonidele ja vallavolikogu fraktsioonidele. Eelnõu tagasivõtmine ja menetlusest väljalangemine 1 Eelnõu esitajal on õigus tema poolt algatatud eelnõu tagasi võtta vallavolikogus menetlemise igal etapil, välja arvatud juhul, kui eelnõu on pandud vallavolikogu istungil lõpphääletusele.

Eelnõu tagasivõtmisel langeb eelnõu vallavolikogu menetlusest välja. Juhul, kui vallavalitsuse volitused lõpevad ennetähtaegselt, esitab vallavolikogu esimees vallavolikogu menetluses olevate õigusaktide loetelu uuele vallavalitsusele seisukoha saamiseks.

Foto suurusest koigi liikmete Kuidas teada saada, milline suurus on mina

Antud päevakorrapunktis ei esitata küsimusi ega avata läbirääkimisi. Otsustus eelnõu menetlusest väljaarvamise kohta võetakse vastu poolthäälte enamusega ja see protokollitakse. Vallavolikogu istungi kokkukutsumine 1 Vallavolikogu töövorm on istung. Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esimees või tema asetäitja hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist.

Vaheaja algust võib muuta, kui seda tingib küsimuse arutelu. Korralisi vallavolikogu istungeid ei toimu juuli kuus. Nimetatud otsustus tehakse volikogu liikmetele teatavaks eelmisel volikogu istungil. Käesolevas Foto suurusest koigi liikmete toodud etteteatamise tähtaega ei rakendata vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi kokkukutsumisel.

Istungi läbiviimise üldpõhimõtted 1 Vallavolikogu istungit juhatab vallavolikogu esimees. Vallavolikogu esimehe äraolekul juhatab vallavolikogu istungit aseesimees. Kui vallavolikogu esimees ei saa istungit juhatada enesetaanduse tõttu või Foto suurusest koigi liikmete põhjusel, juhatab istungit I või II aseesimees.

Kui istungil ei viibi vallavolikogu esimees ega aseesimehed, juhatab istungit kohal viibiv vanim vallavolikogu liige. Vallavolikogu uue koosseisu esimese istungi päevakorras on vallavolikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimine ning vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimised korraldab Koigi valla valimiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimiskomisjoni otsusega.

Vallavolikogu võib kuulutada istungi küsimuse arutelu osas kinniseks häälteenamusega või kui küsimust puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või piiratud. Kinnisest istungist võtavad osa vallavolikogu liikmed. Päevakorraprojekti arutamise käigus vaadatakse läbi protestid päevakorras esinevate vigade kohta ning ettepanekud eelnõude päevakorrast väljaarvamise kohta.

Vana pilt meenutab: Koigi vallaga seotud Vabadussõja sangarid - Maaleht

Protestid ja ettepanekud tuleb esitada kirjalikult istungi juhatajale, kes loeb need ette. Kui vallavolikogu nõustub päevakorraprojekti kohta esitatud protesti või ettepanekuga, loetakse see rahuldatuks hääletamata, kui keegi vallavolikogu liikmetest hääletamist ei nõua; 3 Pärast ettepanekute ja protestide läbivaatamist kinnitatakse päevakord poolthäälte enamusega.

Kui päevakorda ei kinnitata, paneb istungi juhataja kõik punktid ükshaaval hääletamisele; 4 Peale päevakorra kinnitamist võivad vallavolikogu liikmed esitada arupärimisi vallavalitsuse liikmetele; 5 Avaldusele ei järgne kommentaare ega läbirääkimisi.

Koigi mõisas 20. septembril 2012 - Ott Lepland (tänusõnad Otile pärast imelist kontserti)

Avalduse tekst tuleb esitada kirjalikult ja see lisatakse istungi protokollile; 6 Arupärimise esitamise ja sellele vastamise kord on sätestatud käesoleva korra paragrahvis Päevakorraküsimuse arutamine istungil 1 Päevakorraküsimuse arutamine algab eelnõu esitaja ettekandega. Juhul, kui eelnõu esitajaks on vallavalitsus, kannab eelnõu üldreeglina ette vallavanem. Juhul, kui istungi juhataja esineb ettekande või kaasettekandega, peab ta ettekande või kaasettekande tegemise ajaks istungi juhatamise üle andma aseesimehele.

Koigi valla põhimäärus – Riigi Teataja

Kui kõneleja räägib üle aja või kaldub ilmselt teemast kõrvale või kasutab solvavaid väljendeid, hoiatab istungi juhataja teda või lõpetab sõnavõtu. Küsimuste esitamiseks annab sõna istungi juhataja. Ettekandja või kaasettekandja võib vajaduse korral vastamise delegeerida mõnele teisele vallavolikogu liikmele, komisjoni liikmele või vallavalitsuse liikmele. Päevakorraküsimuses arvamuse avaldamiseks annab soovijale märguandeks tõstetud käsi sõna istungi juhataja.

Samuti istungi läbiviimise korra kohta nn protseduuriline küsimus annab soovijale sõna istungi juhataja. Sõna annab istungi juhataja.

Pärast läbirääkimiste lõppu on eelnõu esitajal õigus lõppsõnaks. Muudatusettepaneku kohta küsitakse eelnõu esitaja arvamust.

  1. Bianca Mikovitš Kareda vallavolikogu liikmed Aive Volter vasakul ja Helle Mölla ei pea vallavanema palgatõusu õigustatuks ning on otsustanud volikogust lahkuda.
  2. Uuring liikme suuruses
  3. Liigese paksuse labimoot
  4. Anime Lovelive!
  5. Koigi Vallaleht Kuula artiklit Teatavasti kujunes aastatel kuni toimunud Vabadussőjast oluline murdepunkt Eesti iseseisvuse kind-lustamisele ning sihipärasele arengule.
  6. Määruse ja vallavolikogu esimehe nõudel vallavolikogu otsuse eelnõule peab olema lisatud seletuskiri 4 Eelnõu ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormistatud vastavalt haldusdokumentide vorminõuetele.

Istungi juhataja paneb muudatusettepaneku hääletamisele ainult siis, kui mõni vallavolikogu liige või fraktsioon seda nõuab. Muudatusettepanek leiab toetust, kui muudatusettepaneku poolt hääletab rohkem vallavolikogu liikmeid kui vastu.

Eelnõu lõpphääletus 1 Pärast muudatusettepanekute läbivaatamist paneb istungi juhataja eelnõu lõpphääletusele.

Foto suurusest koigi liikmete Suurenda peenise allalaadimine Video

Enne eelnõu lõpphääletust võib vallavolikogu fraktsiooni esimees või tema asendaja nõuda kuni 10 - minutilist vaheaega nõupidamiseks. Enne nimetatud otsustuste hääletamist on eelnõu esitajal õigus nõuda laekunud muudatusettepanekute läbihääletamist.

Muudes küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks vallavolikogu liige seda nõuab. Vallavolikogu istungi lõpetamine 1 Vallavolikogu istungi lõpetab istungi juhataja sõnadega "Istung on lõppenud" 2 Kui vallavolikogu otsustab istungi lõpetada enne päevakorra ammendumist, lülitatakse pooleli või arutamata jäänud päevakorrapunktid järgmise istungi päevakorra projekti.

Foto suurusest koigi liikmete Programmi suurendamise programm

Umbusaldusmenetlus vallavolikogus 1 Vähemalt neljandik vallavolikogu koosseisust võib algatada umbusalduse avaldamise vallavolikogu esimehele, vallavolikogu aseesimehele, vallavolikogu komisjoni esimehele, vallavolikogu komisjoni aseesimehele, revisjonikomisjoni liikmele, vallavalitsusele, vallavanema või vallavalitsuse liikmele.

Umbusaldus algatatakse enne päevakorrapunktide arutelude juurde asumist.

Language switcher

Umbusalduse algatajate esindaja esineb ettekandega ja annab umbusaldusavalduse istungi juhatajale üle. Umbusalduse avaldamise eelnõu ei saa menetlusest tagasi võtta. Läbirääkimisi ei avata. Umbusalduse avaldamiseks on vajalik vallavolikogu koosseisu häälteenamust.

Kui umbusalduse avaldamine ei leidnud vallavolikogu istungil toetust, Foto suurusest koigi liikmete samale isikule ei saa kolme kuu jooksul samal põhjusel algatada uut umbusaldusavaldust.

Arupärimine 1 Vallavolikogu fraktsioonil ja vallavolikogu liikmel on õigus esitada vallavolikogu istungil arupärimisi vallavanemale ja vallavalitsuse liikmetele. Arupärimises nähakse ette sellele vastamise viis. Vallavolikogu sekretär edastab arupärimise vallavolikogu istungile järgneva tööpäeva jooksul arupärimise adressaadile. Kui vallavalitsuse liikmele esitatud arupärimine ei kuulu tema tegevusvaldkonda, edastab ta selle vastava valdkonnaga tegelevale vallavalitsuse liikmele ja informeerib sellest arupärijat ja vallavolikogu sekretäri.

Koigi vallavolikogu töökord – Riigi Teataja

Kui küsimusele vastamine nõuab pikemat ettevalmistusaega, informeerib arupärimisele vastaja arupärijat ja vallavolikogu sekretäri arupärimisele vastamise ajast.

Arupärimisele tuleb vastata hiljemalt 20 tööpäeva jooksul. Kui arupärimises ei olnud ette nähtud suulist vastamist, kuid kirjalik vastus ei rahulda arupärimise esitajat, esitatakse vallavolikogu esimehele kahe nädala jooksul pärast kirjaliku vastuse saamist taotlus võtta arupärimisele vastamine vallavolikogu istungi päevakorra projekti. Suulisel vastamisel võib arupärimisele vastaja anda sõna täiendavateks selgitusteks vastava valdkonna spetsialistile.

Vallavolikogu istungi protokoll 1 Vallavolikogu istung helisalvestatakse ja protokollitakse. Istungi protokoll vormistatakse kümne tööpäeva jooksul.

Helisalvestusi säilitatakse ühe revisjoni perioodi jooksul, kuid mitte vähem kui kuus kuud. Vallavolikogu liikmel on õigus nõuda koheselt istungil nimeliste hääletamistulemuste lisamist istungi protokollile.

Kinnise istungi protokollis ei näidata küsimuste arutelu käiku. Volikogu liikme lahkumise aeg märgitakse osalejate registreerimislehele. Vastuvõetud määruste ja otsuste originaalid ja säilitatakse vallavalitsuse arhiivis. Protokollid on igaühele kättesaadavad valla kantseleis ja valla veebilehel, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud või mõeldud ametiasutuse või ametiasutuse hallatavate asutuste siseseks kasutamiseks.

Määruse kehtetuks tunnistamine Tunnistada kehtetuks Koigi Vallavolikogu Määruse jõustumine Käesolev määrus jõustub Leiger Metsalu.