Töötamise registrisse tuleb hakata lisaks märkima iga töötaja töötegemise koht ja ametinimetus. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Nõukogu esimehe äraolekul nimetab nõukogu esimees teda asendava nõukogu liikme.

Oluline on välja tuua, et töötasuks on igasugune tasu, mida makstakse töötamise eest sh lisatasu, tulemustasu jne. Puhkusetasu ja hüvitisi nt päevaraha, valveaja tasu, haigushüvitis jne keskmise töötasu hulka ei arvestata. Keskmise töötasu arvestamisel võetakse arvesse teenitud ja sissenõutavaks muutunud töötasud, st et näiteks kui tulemustasu makstakse üheksa kuud pärast tulemusi, siis isegi juhul kui kuue kuu sees makstakse see tulemustasu välja, siis kuna see on välja teenitud enne kuut kuud, siis see keskmise töötasu arvestusse ei lähe.

– Riigi Teataja

Töötasu muutub sissenõutavaks palgapäeval või töölepingu lõppemisel. Niisamuti ei ole vaja keskmist töötasu ümber arvutada, kui pärast keskmise töötasu arvutamist ja maksmist makstakse arvesse võetava ajavahemiku eest täiendavat tasu nt töötajale makstakse eelmise aasta tulemuste eest lisatasu.

Keskmise töötasu arvutamise erijuhud Kui keskmise töötasu arvutamise vajadus tekib enne esimest palgapäeva, siis arvutatakse keskmine töötasu töölepingus kehtiva töötasu järgi. Kui töötaja on töötanud alla kuue kuu ning on esimese töötasu kätte saanud, arvutatakse keskmine töötasu töötatud kuude pealt, mil töötaja on töötasu teeninud. Kui töötaja pole kuud töötanud nt haiguse tõttusiis arvutatakse keskmine töölepingus kehtiva töötasu järgi.

Kuidas suurendada oma peenise ilma

Kui töötaja pole üle 12 kuu töötanud, siis arvutatakse keskmine töölepingus kehtiva töötasu järgi, mis on indekseeritud. Indekseerimist ei kohaldata, kui keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul: on töötasu kollektiivlepingus kokku lepitud. Sellisel juhul kasutatakse kollektiivlepingus kokkulepitud töötasu, välja arvatud, kui töölepingus kokkulepitud töötasu on keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul suurem kollektiivlepingus kokkulepitud töötasust; kehtiv töötasu on suurem kui Statistikaameti avaldatud viimase kvartali riigi keskmine brutokuupalk.

Sellisel juhul kasutatakse keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuul kehtivat töötasu.

Keskmise töötasu arvutamine - Töötorvaaugu.ee

Keskmise tööpäevatasu arvutamine Keskmise tööpäevatasu arvutamiseks liidetakse kuue või vähema, kui on vähem töötatud kuu ajavahemiku töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendaarsete tööpäevade E-R, v. Perioodi tööpäevade arvu vähendatakse tööpäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral TLS § 19 alusel põhipuhkus, töövõimetus jne. Koondamishüvitise TLS § lg 1 maksmisel või vähem etteteatamisel TLS § lg 5 jäävad TLS § 37 alusel töötasu vähendamise tööpäevade arv ja vähendatud töötasu arvestusest välja määruse § 3 lg 2.

Kui töötaja pole kuus või enam kuud tööl käinud, jagatakse töötasu keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuu kalendaarse tööpäevade arvuga.

Kohtulahendite liigitus

Tööandja andis 2. Lisaks on õiguskantsler viidanud asjaolule, et töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel tööandja poolt makstava haigushüvitise suuruse kindlaksmääramine vajab täpsustamist.

Viimati uuendatud:

Sellest tulenevalt on sotsiaalministeerium välja töötanud eelnõu, et täpsustada ja täiendada keskmise töötasu maksmise tingimusi ja korda. Vaatleme mõningaid olulisemaid eelnõus kavandatavaid täpsustusi ja täiendusi.

Põhikiri kinnitatud

Uuendusena nähakse ette teatud juhtudel kokkulepitud töötasu maksmise võimalus keskmise töötasu maksmise asemel. Selline võimalus on siis, kui töötajale maksti keskmise töötasu arvutamise aluseks olnud perioodil ainult muutumatu suurusega töötasu. Näiteks juhul, kui töötajale makstakse üksnes töölepingus kokkulepitud igakuist töötasu või juhul, kui töötasu osaks on muutumatu suurusega lisatasu.

OÜ-tamine ehk tegeliku töösuhte varjamine

Sellisel juhul puudub vajadus keskmise töötasu arvutamiseks ja töötajale makstakse muutumatu suurusega töötasu alusel arvestatud tasu. Keskmise töötasu arvutamise vajadus saab tekkida üksnes siis, kui töötaja töötasu periooditi kõigub. Palju arusaamatusi ja lisakoormust on tööandjatele tekitanud vajadus arvutada keskmine töötasu ümber olukorras, kus töötaja on töötasu välja teeninud küll sellel perioodil, mis on aluseks keskmise töötasu arvutamisele, kuid mis on välja makstud pärast keskmise töötasu maksmise kuupäeva nt aastaboonused.

Peenise tapsed mootmed

Uuendusena nähaksegi ette, et kui arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuuel kuul töötasuna teenitud summa muutub töötajale sissenõutavaks pärast keskmise töötasu või muutumatu suurusega töötasu alusel arvestatud tasu maksmise kuupäeva, siis varem makstud keskmist töötasu ümber arvutada ei tule. Seejuures jäetakse siiski pooltele võimalus töölepingus või kollektiivlepingus kokku leppida, et teatud juhtudel tuleb keskmine töötasu ümber arvutada ning teha vajaduse korral juurdemakse.

Tegelik elu on mitmekesisem kui ülaltoodud arvutus, mis on suhteliselt viisakas ja JOKK maksude optimeerimise viis. OÜ-tamise puhul on levinud ka olukord, kus isegi miinimum töötasu ja dividende ei maksta või makstakse väga väikeses ulatuses.

Seeläbi on ka maksukulu null või marginaalne. On iga ettevõtja südametunnistuse asi, kui kaugele ta maksude optimeerimisega riskib minna.

Mis paks isane munn

Mis siis saab, kui oled ettevõtte nimele kirjutanud 10 murutraktorit ja maksuamet tahab neid nüüd näha? OÜ-tamise positiivseks küljeks võib lugeda ettevõtluse kogemuse omandamist.

Ehk kasvab mõnest OÜ-tajast välja ettevõtja, kes loob mõned lisatöökohad? Mida OÜ-taja kaotab? OÜ-taja kaotab töölepingust tulenevad õigused: õiguse palgalisele puhkusele, tasustatud haiguspäevadele, töölepingu lõpetamise hüvitisele.

Aasta 2012 – mis muutub keskmise töötasu arvutamises

Ta kaotab kõigis riigi poolt keskmise palga järgi makstavates hüvitistes ja toetustes isapuhkus, vanemahüvitis, lisapuhkusepäevad jne. Ka lepingu lõpetamine on OÜ-tajaga tunduvalt lihtsam kui töölepingu lõpetamine. Kui tööandajal peaksid saabuma halvemad ajad, siis võivad OÜ-tajad olla esimesed, kellega leping lõpetatakse.

Kuidas teha pump video liikme suurendamiseks

Ta kaotab ka tulevase pensioni suuruses. Pangast on kergem laenu saada eriala keskmise ja stabiilse tasuga palgatöötajal, kui miinimumpalgaga väikeettevõtjal.

Peenise ja kondoomi mootmed

Tekib kohustus seada sisse raamatupidamine ja esitada igakuine aruandlus Maksuametile, Statistikametile, lisaks aastaaruanne Äriregistrile.