Märgitakse, et linnapiirkonnad saavad enda vajadusi ja võimalusi arvestavate partnerluste arendamisel eeskuju võtta maapiirkonna partnerlustest, kuid vajavad selleks üleminekuperioodi. Kui voliniku pädevuses on vaid kontaktpunktiks olemine, siis sellest saab järeldada, et arvamust diskrimineerimise osas kodakondsuse alusel volinik ei anna.

Sihtpiirkonnaks jääb Ida-Viru maakond ning Arvamused liikmesriigi laiendamise kohta keskendutakse üleminekuks vajalike meetmete ja tegevuste ettevalmistamis ele, mis võimaldaks anda piirkonnale arengutõuke.

Arvamused liikmesriigi laiendamise kohta

Eesti lähtub Euroopa Komisjoni tagasisidest piirkonna laiendamise aluste kohta, mille kohaselt ei täidaks üleminekupiirko nna laiendamine fondi eesmärke. Nimelt tegi valitsus detsembris rahandusministe eriumile ülesandeks alustada Euroopa Komisjoniga läbirääkimisi selgitamaks välja, kas üleminekust mõjutatud piirkondadena võiks teatud tingimustel käsitleda ka haldusreformi eelsel ajal Ida-Virumaa koosseisu kuulunud alasid, näiteks Aserit Lääne-Virumaal ning endiseid Lohusuu valla ja Avinurme valla territooriume Jõgevamaal.

Arvamused liikmesriigi laiendamise kohta

Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole sihtpiirkonna laiendamine tõenäoline. Kava koostamise raames olen ka varem avaldanud arvamust, et sihtpiirkonna laiendamine ei oleks sisuliselt õige ning koalitsioonipar tner jagab seda arvamust.

Arvamused liikmesriigi laiendamise kohta

Jätkuva laiendamistaotl usega võime kaotada kogu menetluse käigus väärtuslikku aega, samas, kui tõenäosus laiendamise toetuseks Euroopa Komisjoni poolt on pea olematu. Praegu on esmatähtis asjaga edasi minna ning suunata kõik jõupingutused fondi raha võimalikult kiireks kasutuselevõtuk s ja Ida-Virumaa reaalseks arenguks.

Õiglase ülemineku fondi toetust saab kasutada üksnes territoriaalses ülemineku kavas määratletud üleminekupiirko nnas, mis lepitakse kokku Euroopa Komisjoni ja liikmesriigi vahel.

Arvamused liikmesriigi laiendamise kohta

Valitavad piirkonnad peavad olema sellised, kus avaldub kõige suurem negatiivne majanduslik ja sotsiaalne mõju kliimaneutraals usele üleminekul.

Euroopa Komisjon soovitab oma kriteeriumite alusel suunata Eestis abi Ida-Virumaale kui põlevkivi kasutamise vähendamisest enim mõjutatud piirkonnale ja meil ei ole täna enam põhjust seda kahtluse alla seada.

Arvamused liikmesriigi laiendamise kohta