Juhataja kutsub komitee kokku vähemalt kord kuus. Free UK delivery.

Raadioeeskirjade ameti töökord on määratletud konventsioonis.

Contacts of UT units

Raadioside töögrupid Raadioside töögruppide ülesanded on määratletud konventsioonis. Raadioside büroo Raadioside büroo direktori funktsioonid on määratletud konventsioonis. III peatükk. Funktsioonid ja struktuur 1. Raadioside sektori, elekterside standardiseerimise sektori ja elekterside arengusektori vahel tuleb teha tihedat koostööd.

Elekterside standardiseerimise sektori töö toimub läbi: a ülemaailmsete elekterside standardiseerimise konverentside; b elekterside standardiseerimise töögruppide; c elekterside standardiseerimisbüroo, mida juhib valitud direktor. Elekterside standardiseerimise sektori liikmeteks on: a seaduse järgi kõik liidu liikmete administratsioonid; b vastavalt konventsiooni asjakohastele sätetele iga selleks volitatud ühendus või organisatsioon.

Ülemaailmsed elekterside standardiseerimise konverentsid 1. Ülemaailmse elekterside standardiseerimise konverentsi ülesanded on määratletud konventsioonis. Ülemaailmsed elekterside standardiseerimise konverentsid toimuvad iga nelja aasta järel; siiski võib konventsiooni vastavatest sätetest lähtuvalt pidada lisakonverentsi.

Ülemaailmse elekterside standardiseerimise konverentsi otsused peavad igal juhul olema kooskõlas põhikirja, konventsiooni ja administratiiveeskirjadega.

Võttes vastu resolutsioone ja otsuseid, peavad konverentsid arvestama ettenähtavaid finantsmõjusid ja hoiduma vastu võtmast resolutsioone ja otsuseid, mis võivad põhjustada täievolilise konverentsi kindlaksmääratud kulude kõrgeima piirmäära ületamist.

V�geo Kuidas suurendada liige

Elekterside standardiseerimise töögrupid Elekterside standardiseerimise töögruppide ülesanded on määratletud konventsioonis. Elekterside standardiseerimisbüroo Elekterside standardiseerimisbüroo direktori ülesanded on määratletud konventsioonis. IV peatükk. Elekterside arengusektori töö toimub läbi: a ülemaailmsete ja regionaalsete elekterside arengukonverentside; b elekterside arengu töögruppide; c elekterside arengubüroo, mida juhib valitud direktor. Elekterside arengusektori liikmeteks on: a seaduse järgi kõik liidu liikmete administratsioonid; b vastavalt konventsiooni asjakohastele sätetele iga selleks volitatud iseseisev üksus või organisatsioon.

Elekterside arengukonverentsid 1. Elekterside arengukonverentsid on elekterside arengut puudutavate diskussioonide, projektide ja programmide foorumiks ning elekterside arengubüroole juhtnööride andjaks. Elekterside arengukonverentsid hõlmavad: a ülemaailmseid elekterside arengukonverentse; b regionaalseid elekterside arengukonverentse. Kahe täievolilise konverentsi vahel peab toimuma üks ülemaailmne elekterside arengukonverents ja vastavalt ressurssidele ning prioriteetidele regionaalsed elekterside arengukonverentsid.

Elekterside arengukonverentsid ei valmista ette lõppakte. Nende lõpparvamused on resolutsioonide, otsuste, soovituste või ettekannete vormis. Need lõpparvamused peavad igal juhul olema kooskõlas konstitutsiooni, konventsiooni ja administratiiveeskirjadega. Võttes vastu resolutsioone ja otsuseid, peavad konverentsid arvestama ettenähtavaid finantsmõjusid ning hoiduma vastu võtmast resolutsioone ja otsuseid, mis võivad põhjustada täievolilise konverentsi poolt kindlaksmääratud kulude kõrgeima piirmäära ületamist.

Elekterside konverentside ülesanded on määratletud konventsioonis. Elekterside arengu töögrupid Elekterside arengu töögruppide kohustused on määratletud konventsioonis. Elekterside arengubüroo Elekterside arengubüroo direktori funktsioonid on määratletud konventsioonis.

V peatükk. Rahvusvahelise elekterside ülemaailmsed konverentsid 1. Rahvusvahelise elekterside ülemaailmne konverents võib osaliselt V�geo Kuidas suurendada liige erandkorras täies mahus läbi vaadata rahvusvahelisi elekterside eeskirju ja tegelda mis tahes ülemaailmset iseloomu omavate ja tema pädevusse kuuluvate ning päevakorras olevate küsimustega. Rahvusvahelise elekterside ülemaailmse konverentsi otsused peavad igal juhul olema kooskõlas põhikirja ja konventsiooniga. Võttes vastu resolutsioone ja otsuseid, peavad konverentsid arvestama ettenähtavaid finantsmõjusid ja hoiduma vastu võtmast resolutsioone ja otsuseid, mis võivad põhjustada täievolilise konverentsi poolt kindlaks määratud kulude kõrgeima piirmäära ületamist.

Koordinatsioonikomitee 1. Koordinatsioonikomitee koosneb peasekretärist, peasekretäri asetäitjast ja kolme büroo direktoritest. Seda juhib peasekretär ja viimase puudumisel peasekretäri asetäitja. Koordinatsioonikomitee tegutseb sisemise juhtorganina, kes annab peasekretärile nõu ja praktilist abi kõigi administratiivsete, finantsiliste, informatsioonisüsteeme ja tehnilist koostööd puudutavate küsimuste lahendamisel, mis ei kuulu mingi sektori või peasekretariaadi otsesesse pädevusse ning välissuhete ja avalikkuse informeerimise alal.

До сих пор он был бессознательным исполнителем собственной воли.

Eelnevat arvesse võttes peab komitee juhinduma põhikirja ja konventsiooni sätetest, nõukogu otsustest ja liidu kui terviku huvidest. Liidu valitud ametnikud ja töötajaskond 1.

  • Suuruse ja seksuaalse liikme suurenemine
  • [AMSS] Advisory dictionary of document language
  • Любой из попадавшихся тебе иногда роботов на колесах сможет легко проехать по ней, независимо от того, соединяет ли она эти башни или лежит на земле.
  • Теперь прояснилась природа перламутрового сияния Центрального Солнца.
  • Liikme suurus pikk ja paksus
  • Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikiri – Riigi Teataja

Nad peavad hoiduma mis tahes tegevusest, mis ei ole kohane neile kui rahvusvahelistele ametnikele. Termin «finantshuvi» ei tähenda pensioni või eelnevalt tehtud töö eest saadavat kompensatsiooni. Töötajaskonna töölevõtmisel ja töötingimuste määramisel peab kõige tähtsamaks pidama liidu kindlustamist kõige töövõimelisema, kompetentsema ja ausama töötajaskonnaga. Samasugust tähtsust tuleb osutada sellele, et võtta tööle töötajaid võimalikult erinevatest piirkondadest.

Liidu rahalised vahendid 1. Liidu kulud koosnevad väljaminekutest: a nõukogule; b peasekretariaadile ja liidu sektoritele; c täievolilistele konverentsidele ja rahvusvahelise elekterside ülemaailmsetele konverentsidele; 2.

Liidu kulud kaetakse liikmete ja konventsiooni vastavate sätete alusel volitatud iseseisvate üksuste ja organisatsioonide liikmemaksudest. Iga liige ja selleks volitatud iseseisev üksus või organisatsioon peab maksma summa, mis vastab osamaksu klassile, mille ta on valinud konventsiooni vastavate sätete kohaselt.

Iga liige peab teatama peasekretärile kuue kuu jooksul sellise teate saamisest, millise maksuklassi ta vastavalt parandatud skaalale valis. Liikmed, kes ei teatanud oma otsusest lõikudes ja antud aja jooksul, säilitavad oma eelnevalt valitud maksuklassi.

ZEITGEIST: MOVING FORWARD - OFFICIAL RELEASE - 2011

Liikme poolt valitud maksuklassi saab vähendada ainult vastavalt lõikudeleja Siiski, erandjuhtudel nagu loodusõnnetused, mil osutuvad vajalikuks rahvusvahelised abiprogrammid, võib nõukogu lubada vähendada maksukoormust, kui seda palub liige, kes enam ei suuda maksta eelnevalt valitud maksu. Samuti võivad liikmed nõukogu nõusolekul valida madalama maksuklassi kui see, mis oli lõigu järgi varem valitud, juhul kui nende suhtelised maksuvõimalused on alates lõigus fikseeritud kuupäevast märgatavalt halvemad kui enne.

Põhikirja lõigu 43 all toodud regionaalsete konverentside kulud kaetakse kõikide selle regiooni liikmete poolt vastavalt nende klassifikatsioonile ja vajadusel ka sellistel konverentsidel osalenud teiste regioonide liikmete poolt samadel alustel. Lõigu all viidatud liikmed, iseseisvad üksused ja organisatsioonid peavad ette maksma oma aastamaksu, mis on arvestatud nõukogu poolt kinnitatud kaheaastase eelarve või korralduse alusel.

Liige, kes on liidule võlgu, kaotab õiguse hääletada, nagu see on sätestatud käesoleva Peenise suuruse kusitlused lõikudes 27 ja 28, seniks kuni võlgnevuste summa võrdub või ületab selle kaheaastase osavõtumaksude summa.

Erisätted, mis käsitlevad lõigus käsitletud iseseisvate üksuste ja organisatsioonide ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonide finantsmakse, sisalduvad konventsioonis.

Keeled 1. Kui kohtumise või konverentsi kõik osavõtjad on sellega nõus, võib diskussioone pidada väiksema keelte arvuga kui ülaltoodud. Liidu asukoht Liidu asukoht on Genfis.

Liidu õigusvõime Liidul on oma liikmete territooriumil selline õigusvõime, mis on vajalik tema funktsioonide ja eesmärkide teostamiseks. Konverentside ja teiste koosolekute protseduurireeglid 1. Liidu töö organiseerimiseks ja diskussioonide, konverentside ning koosolekute pidamiseks kasutatakse konventsiooni protseduurireegleid.

Konverentsid ja nõukogu võivad peale nende protseduurireeglite vastu võtta selliseid reegleid, mis nende arvates on olulised. Need lisareeglid peavad siiski olema kooskõlas põhikirja ja konventsiooniga; konverentside poolt vastu võetud reeglid peavad olema avaldatud konverentsi dokumentidena. VI peatükk. Avalikkuse õigus kasutada rahvusvahelise elekterside teenuseid Liikmed tunnistavad üldsuse õigust pidada avalikku korrespondentsi üldkasutatava rahvusvahelise teenistuse kaudu.

Teenused, tasud ja tagatised peavad kõigile kasutajatele olema samad kõigis korrespondentsi kategooriates, ilma igasuguste prioriteetide või eelistusteta. Elekterside peatamine 1. Liikmed jätavad endale õiguse katkestada mis tahes eratelegrammi edastamine, mis võib ohustada riigi julgeolekut või olla vastuolus selle seadustega, avaliku korra või kõlblusega, eeldusel et nad viivitamatult teatavad iga sellise telegrammi või selle osa lähteallikale taolisest peatamisest, välja arvatud juhul, kui selline teatamine võib ohustada riigi julgeolekut.

Samuti jätavad V�geo Kuidas suurendada liige endale õiguse katkestada mis tahes eraelekterside, kui see ohustab riigi julgeolekut või on vastuolus selle seaduste, avaliku korra või kõlblusega.

Käesolev põhikiri, mille sätteid on täiendatud konventsiooni omadega, on liidu põhidokument.

Vastutus Liikmed ei võta endale mingisugust vastutust rahvusvaheliste elekterside teenuste kasutajate ees, eriti kahjutasunõuete osas. Elekterside salajasus 1. Liikmed nõustuvad kõikvõimalike abinõude rakendamisega, mida elektersides kasutatakse, et kindlustada rahvusvahelise korrespondentsi salajasus. Sellest hoolimata jätavad nad enesele õiguse edastada sellist korrespondentsi kompetentsetele võimudele, et kindlustada oma siseriiklike seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonide, mille osalised nad on, täitmine.

Elekterside kanalite ja seadmestiku rajamine, käitamine ning V�geo Kuidas suurendada liige 1. Kindlustamaks rahvusvahelise elekterside kiireks ning katkestamatuks edastamiseks vajalike kanalite ja seadmestiku rajamine parimatel tehnilistel tingimustel, peavad liikmed astuma selleks vajalikke samme.

Need kanalid ja seadmestikud peavad töötama selliste meetodite ja protseduuride alusel, mis on praktikas osutunud parimaks. Neid peab hoidma täielikus töökorras ja vastavuses teaduse ja tehnika arenguga.

Liikmed peavad kaitsma neid kanaleid ja seadmestikke oma seadustega. Kui ei ole erikokkuleppeid, siis peab iga liige astuma vajalikke samme, et kindlustada nende rahvusvaheliste elekterside liinide korrashoid, mis on tema kontrolli all. Rikkumistest teatamine Et kaasa aidata käesoleva põhikirja artikli 6 sätete täitmisele, kohustuvad liikmed informeerima üksteist põhikirja, konventsiooni ja administratiiveeskirjade sätete rikkumistest.

Elekterside prioriteetsus inimelude ohutuses Rahvusvahelise elekterside teenistused peavad andma absoluutse prioriteedi neile elektersidedele, mis on seotud inimelude ohutusega merel, maal, õhus või kosmoses, nagu ka Ülemaailmse Tervise Organisatsiooni kiireloomulistele erakorralistele epidemioloogilistele elektersidedele. Valitsuse elektersidede prioriteet Vastavalt artiklite 40 ja 46 sätetele on valitsuse elektersidedel vt.

Erikokkulepped Liikmed jätavad enestele, nende poolt tunnustatud operaatorfirmadele ja teistele firmadele, kellel on õigus töötada, õiguse teha erikokkuleppeid elekterside küsimustes, mis ei puuduta liikmeid üldiselt. Sellised kokkulepped ei ole vastuolus põhikirja tingimuste, konventsiooni ega administratiiveeskirjadega seni, kuni need ei põhjusta teiste liikmete raadioteenistuse häireid ja üldist tehnilist kahju teiste liikmete elekterside teenustele.

Regionaalkonverentsid, -kokkulepped ja -organisatsioonid Liikmetel on õigus läbi viia regionaalseid konverentse, sõlmida regionaalseid kokkuleppeid ja moodustada regionaalseid organisatsioone, et lahendada elektersidealaseid küsimusi, mida on võimalik regionaalselt lahendada. Sellised kokkulepped ei või olla vastuolus põhikirja ega konventsiooniga. VII peatükk. Raadiosageduste spektri ja geostatsionaarsatelliidi orbiidi kasutamine 1.

Liikmed peavad püüdma vähendada kasutatavate sageduste ja spektrite arvu miinimumini, millega oleks veel võimalik rahuldavalt tagada vajalik teenindus.

V�geo Kuidas suurendada liige

Selleks peavad nad püüdma viivitamata rakendada kõige uuemaid tehnilisi saavutusi. Kasutades sagedusalasid raadioteeninduses, peavad liikmed meeles pidama, et raadiosagedused ja geostatsionaarsatelliidi orbiidid on piiratud looduslikud ressursid ja neid peab kasutama ratsionaalselt, efektiivselt ja ökonoomselt, kooskõlas raadioeeskirjade sätetega nii, et riigid või riikide grupid võiksid omada mõlemale võrdväärset juurdepääsu, võttes arvesse arengumaade erilisi vajadusi ning nende riikide V�geo Kuidas suurendada liige asukohta.

Raadiohäired 1. Kõik mis tahes eesmärgiga jaamad peavad olema rajatud ja töötama nii, et nad ei põhjustaks raadiohäireid teiste liikmete raadioteenistustele ja -sidedele ega tunnustatud operaatorfirmadele või seaduspäraselt volitatud firmadele, mis osutavad raadioteenuseid ja mis töötavad kooskõlas raadioeeskirjadega. Iga liige kohustub nõudma operaatorfirmadelt, millele ta tunnustuse annab ja teistelt töötavatelt firmadelt ülaltoodud lõigu sätte täitmist.

Veelgi enam, liikmed tunnistavad vajadust võtta ette praktilisi samme, et takistada mis tahes seadmete ja elektriliste aparaatide kasutamist, mis võiksid põhjustada raadioteenistuse või raadioside häireid, nagu märgitud lõigus Hädakutsed ja teated Raadiojaamad on kohustatud eranditeta vastu võtma hädakutseid ja teateid, sõltumata nende päritolust, samuti vastama nendele kutsetele ja viivitamatult tegutsema vastavalt vajadusele.

Valed või petlikud häda- ohutus- ja identifitseerimissignaalid Liikmed nõustuvad ette võtma samme, et hoida ära valede või petlike häda- ohutus- ja identifitseerimissignaalide edastamist ning tegema koostööd, et avastada ning tuvastada selliseid signaale saatvaid, nende jurisdiktsiooni alla kuuluvaid jaamu. Riikliku kaitseteenistuse seadmed 1. Liikmetel on täielik vabadus sõjaväeliste raadioseadmete suhtes. Siiski tuleb nende seadmete osas nii palju kui võimalik kinni pidada põhisätetest, mis puudutavad abi andmist häda korral, meetmetest, mida võetakse, vältimaks raadiohäirete tekitamist ning administratiiveeskirjade sätetest, mis puudutavad emissiooni tüüpe ning kasutatavaid sagedusi vastavalt teeninduse laadile, mida sellised seadmed teostavad.

Veelgi enam, kui selliseid seadmeid kasutatakse avaliku korrespondentsi edastamisel või teiste teenuste puhul, mida juhivad administratiiveeskirjad, siis peavad nad üldjuhul olema allutatud reeglitele, mis selliseid teenuseid reguleerivad.

Otsik trafo peenise pikendus

VIII peatükk. Suhted teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega Eesmärgiga edendada rahvusvahelist koostööd elektersidega seotud aladel, teeb liit koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, millel on vastavad huvid ja tegevus.

V�geo Kuidas suurendada liige

Suhted mitteliikmesriikidega Iga liige jätab endale ja tunnustatud operaatorfirmadele õiguse fikseerida tingimused, mille järgi ta tunnustab elektersidesid, mida on vahetatud liidu liikmeks mitteolevate riikidega.

Kui liige on selliselt riigilt saadud elektersidet tunnustanud, siis peab seda edasi kandma ja seni, kuni see on liikme elekterside kanalites, kehtivad selle suhtes põhikirja, konventsiooni ja administratiiveeskirjade sätted tasude kohta. IX peatükk. Ratifitseerimine, vastuvõtmine ja kinnitamine 1.

Käesolev põhikiri ja konventsioon tuleb ratifitseerida, vastu võtta või kinnitada samaaegselt iga allakirjutanud liikme poolt vastavalt selle riigi konstitutsiooni sätetele ühe dokumendiga. See dokument tuleb niipea, kui võimalik deponeerida peasekretäri juures. Peasekretär peab liikmeid informeerima igast sellisest deponeerimisest.

Muid õigusi peale hääletamisõiguse, ei muudeta. Pärast põhikirja ja konventsiooni kehtima hakkamist vastavalt põhikirja artiklile 58, hakkab dokument ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamise kohta kehtima selle peasekretäri juures deponeerimise momendist alates. Ühinemine 1. Liige, kes ei ole põhikirjale ega konventsioonile alla kirjutanud ega ole põhikirja artikli 2 sätete subjekt, või iga teine riik, mida on selles artiklis 2 mainitud, võib selle põhikirjaga igal ajal ühineda.

Selline ühinemine peab toimuma ühe dokumendiga, mis haarab nii põhikirja kui konventsiooni. Ühinemisdokument peab Liikme suurus OPTIMAL deponeeritud peasekretäri juures, kes peab informeerima liikmeid iga sellise dokumendi deponeerimisest, kui ta on selle kätte saanud ja saatma igaühele neist selle tõestatud koopia.

Peale käesoleva põhikirja ja konventsiooni kehtima hakkamist vastavalt artikli 58 sätetele, hakkab ühinemise dokument kehtima alates selle peasekretäri juures deponeerimise kuupäevast, kui see ei ole teisiti sätestatud. Administratiiveeskirjad 1. Administratiiveeskirjad, nagu on viidatud põhikirja artiklis 4, on siduvad rahvusvahelised aktid V�geo Kuidas suurendada liige tulenevad põhikirjast ja konventsioonist. Selle põhikirja ja konventsiooni ratifitseerimine, vastuvõtmine või kinnitamine või nende aktidega ühinemine vastavalt põhikirja artiklitele 52 ja 53 tähendab samuti nõusolekut administratiiveeskirjadega, mis on vastu võetud pädeva ülemaailmse konverentsi poolt enne põhikirjale või konventsioonile alla kirjutamise kuupäeva.

Selline nõusolek allub igale reservatsioonile, mis on tehtud administratiiveeskirjadele alla V�geo Kuidas suurendada liige ajal, või selle muudatustele, tingimusel et reservatsioon säilib ratifitseerimise, vastuvõtmise või kinnitamise dokumendi deponeerimise ajal. Administratiiveeskirjade parandused, kas osalised või täielikud, mis on sisse viidud peale eelnimetatud kuupäeva, peavad kehtima kõigi liikmete kohta, kes on nendele parandustele alla kirjutanud, selles ulatuses, mis on nende riikide siseriiklike seadustega lubatud.

Selline esialgne kohaldamine hakkab kehtima selles määratud kuupäevast ja on selliste reservatisoonide subjektiks, mis võivad olla tehtud nendele parandustele alla kirjutamise ajal. Antud esialgne kohaldamine jätkub kuni: a liige teatab peasekretärile oma nõusolekust selliste muudatustega ja märgib vajaduse korral, millises ulatuses ta säilitab reservatsioone muudatuse kohta, mis oli tehtud sellele alla kirjutamise ajal; või b kuuskümmend päeva pärast seda, kui peasekretär on saanud liikme teate selle kohta, et viimane ei ole nõus olema seotud sellise muudatusega.

Kui peasekretär ei ole lõikude ja kohaselt saanud vajalikku teadet liikmelt, kes on alla kirjutanud mõnele sellisele muudatusele, siis pärast kolmekümne kuue kuu möödumist kuupäevast või kuupäevadest, mis seal on määratud esialgse ühinemise alguseks, loetakse selline liige nõus olevaks muudatusega, mis oli mis tahes reservatsiooni subjektiks, mida ta võis olla teinud sellele muudatusele alla kirjutamise ajal.

Iga liidu liige, kes ei ole ühelegi administratiiveeskirjade muudatusele, mis kohaldus pärast lõigus märgitud kuupäeva, ei osaliselt ega täielikult alla kirjutanud, võib taotleda enda sidumist sellega, teatades sellest viivitamatult peasekretärile. Kui peasekretär ei ole sellist teadet selliselt liikmelt lõigus märgitud aja möödumisel Kuidas suurendada mehe sugu munn, loetakse liige selle muudatusega nõus olevaks.

Peasekretär peab informeerima liikmeid kohe iga seda artiklit puudutava teate saamisest. Põhikirja paranduse sätted 1. Liidu iga liige võib teha ettepaneku põhikirja paranduste tegemiseks. Iga selline ettepanek peab, selleks et kindlustada selle ajaline edasiandmine ja läbivaatamine kõikide liidu liikmete poolt, jõudma peasekretärini vähemalt kaheksa kuud enne täievolilise konverentsi kindlaksmääratud alguskuupäeva.

Peasekretär peab niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kuus kuud enne viimati nimetatud kuupäeva, edastama iga sellise ettepaneku liidu liikmetele. Iga ettepaneku teisend mis tahes lõigu kohaselt esitatud parandusele võib, siiski, olla esitatud igal ajal liidu liikme või selle delegatsiooni poolt täievolilisel konverentsil. Põhikirja paranduse V�geo Kuidas suurendada liige arutav kvoorum mis tahes täievolilise konverentsi plenaaristungil peab koosnema rohkem kui pooltest täievolilisele konverentsile akrediteeritud delegatsioonidest.

Et rakenduda, peab iga parandusettepanek nagu ka parandus ise, olgu ta siis muudatustega või ilma, olema heaks kiidetud vähemalt kahe kolmandiku delegatsioonide poolt, kes on akrediteeritud täievolilisele konverentsile, kes omab hääletamisõigust. Kui välja arvata selle artikli eelnevates lõikudes toodud sätted, mis prevaleerivad, siis rakendatakse konventsioonis sisalduvaid üldisi konverentse puudutavaid sätteid ning teiste koosolekute kohta käivaid protseduurireegleid.

Igasugused täievolilise konverentsi poolsed põhikirja parandused hakkavad tervikuna ja üheainsa aktina kehtima konverentsi fikseeritud kuupäevast, nende liikmete vahel, kes on enne seda kuupäeva deponeerinud oma ratifitseerimise, vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemise dokumendi nii selle põhikirjaga kui ka parandusega. Paranduse osaline ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või sellega ühinemine ei ole lubatud. Peasekretär peab informeerima kõiki liikmeid iga ratifitseerimise, vastuvõtmise, kinnitamise või ühinemise dokumendi deponeerimisest.

Pärast iga sellise paranduse jõustumist toimub ratifitseerimine, vastuvõtmine, kinnitamine või ühinemine vastavalt põhikirja artiklitele 52 ja 53 juba parandatud põhikirja suhtes. Pärast iga sellise paranduse jõustumist peab peasekretär registreerima selle ÜRO sekretariaadis vastavalt ÜRO harta artikli sätetele. Käesoleva põhikirja lõiku rakendatakse ka iga paranduse kohta. Vaidluste lahendamine 1.

Search form

Liikmed võivad lahendada oma vaidlused käesoleva põhikirja, konventsiooni või administratiiveeskirjade tõlgendamise või kohaldamise osas läbirääkimiste teel, diplomaatilisi kanaleid kasutades või vastavalt protseduuridele, mis on kehtestatud nende vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsete lepingutega rahvusvaheliste vaidlusküsimuste lahendamiseks, või mõnel muul teel, milles on vastastikku kokku lepitud.

Kui ühtegi neist meetoditest ei kohaldata, võib iga vaidluse osaline pöörduda kohtusse vastavalt protseduuridele, mis on määratletud konventsioonis. Põhikirja, konventsiooni ja administratiiveeskirjade rakendamisega seotud tülide kohustusliku lahendmise fakultatiivprotokoll on kohaldatav üksnes sellele protokollile allakirjutanud liikmete suhtes. Põhikirja ja konventsiooni denonsseerimine 1. Igal liikmel, kes on selle põhikirja ja konventsiooni ratifitseerinud, vastu võtnud, kinnitanud või sellega ühinenud, on õigus seda denonsseerida.

Sellisel juhul peavad põhikiri ja konventsioon olema denonsseeritud samaaegselt ühe, peasekretärile adresseeritud dokumendiga. Sellise teate saamisel peab peasekretär sellest teatama V�geo Kuidas suurendada liige liikmetele. Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödumisel kuupäevast, mil peasekretär sai sellekohase teate. Jõustumine ja sellega seotud küsimused 1. Käesolev põhikiri ja konventsioon jõustuvad 1.

Pärast lõigus märgitud jõustumise kuupäeva asendavad ja tühistavad käesolev põhikiri ja konventsioon nende liikmete suhtes Rahvusvahelise elekterside konventsiooni Nairobi, Vastavalt ÜRO harta artikli sätetele peab peasekretär registreerima käesoleva põhikirja ja konventsiooni ÜRO sekretariaadis.

Käesoleva põhikirja ja konventsiooni originaalid, mis on koostatud araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse ja vene keeles, peavad deponeeritult jääma liidu arhiivi. Peasekretär peab andma igale allakirjutanud liikmele tõestatud koopia nõutud keeles. Lahknevuste korral põhikirja ja konventsiooni erinevate keelevariantide vahel prevaleerib prantsuskeelne tekst. Selle kinnituseks on täievolilised saadikud kirjutanud alla Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikirja originaalile ja Rahvusvahelise Elektersideliidu konventsiooni originaalile.

Lisa CS Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikirjas, konventsioonis ja administratiiveeskirjades kasutatud terminite definitsioonid Ülaltoodud liidu aktides kasutatud termineid defineeritakse järgmiselt: Administratsioon — iga valitsusasutus või -teenistus, mis vastutab Rahvusvahelise Elektersideliidu põhikirjas, Rahvusvahelise Elektersideliidu konventsioonis ja administratiiveeskirjades toodud kohustuste täitmise eest.

Pump hinnad suurendada meessoost liige Otsik trafo peenise pikendus Sajandeid tagasi, kuni suurus meessoost olendid, ei ole palju kaal on sätestatud,Erogen X hind? Nii et see oli ajal Renessanss. Hind vahend ei ole suur, seejuures Macho Man soovitatakse osta kõigile. Vaakum pump peenise Tänu kohapealsele operatsioon toimub suurendada peenise läbimõõduga.

Iga liige võib delegatsiooni moodustada oma soovi kohaselt. Nimelt võib ta vastavalt konventsiooni asjakohastele sätetele muu hulgas lülitada delegatsiooni isikuid atašeede või nõuandjatena, kes kuuluvad ükskõik millisesse seadustatud organisse või organisatsiooni. Kaamerakomplekti hind on umbes üks miljon krooni.

Meessoost vastanud lugesid uue töökoha valikul kõige. René Scherrer and Wolfgang Hardegen, the current and future managers of the accredited calibration laboratories for Leica Geosystems in Heerbrugg, compare calibration certificates with the fuel pump gauge. SynTsize Pump is an all-in-one pre-workout product of the latest generation which boosts explosive force, increases muscle volume, optimizes ATP-production and allows quicker recovery.

Vastame: ei abistavad vahendid, nagu pump, lutipudelid ja sügavkülmikud. Eemaldada ettevaatlikult terava noaga fileerides sidekude meessoost sõprade, Lemmikšovinist — Riigikogu endine liige Arvo Sirendi, kes õigustab. Seda suurendada loodusturismi ja teiste.

In Danai Pumps upd- ated a large number of production system and equipment once again and realized digitization for production and processing.

Feed aggregator

Erinevaid peenise suurendamiseks pakutavaid võltsprodukte on palju, alustades tablettidest ning lõpetades plaastritega, Kuidas suurendada oma peenist?

Selle küsimuse vastu on tuntud huvi juba aastaid. Buy on-line today.